settings icon
share icon
Otázka

Co říká Bible o trestu smrti?

Odpověď


Starý Zákon nařídil trest smrti za různé činy: vražda (Exodus 21:12), únos (Exodus 21:16), styk se zvířetem (Exodus 22:19), cizoložství (Leviticus 20:10), homosexualita (Leviticus 20:13), falešný prorok (Deuteronomium 13:5), prostituce a znásilnění (Deuteronomium 22:4), a několik dalších trestných činů. Avšak Bůh často ukázal slitování, kdy byl patřičný trest smrti. David spáchal cizoložství a vraždu, přesto Bůh nevyžadoval jeho život (2 Samuelova 11:1-5; 14-17; 12:13). Konec konců, každý hřích nami spáchaný by měl končit trestu smrti, protože odplata za hřích je smrt (Římanům 6:23). Naštěstí, Bůh demonstruje svoji lásku k nám v tom, že nás neodsuzuje (Romans 5:8).

Když farizeové přinesly k Ježíši ženu chycenou při cizoložství, a ptali se ho, měla-li být ukamenována, Ježíš odpověděl "Kdo jest z vás bez hříchu, nejprv hoď na ni kamenem." (Jan 8:7). Toto ale ještě neznamená, že Ježíš odmítl trest smrti ve všech případech. Ježíš prostě odhalil pretvářku farizeů. Farizeové chtěli nachytat Ježíše jak porušuje Zákon; moc je netrápilo, že žena má být kvůli tomu ukamenována (kde byl muž, který byl nachytán při cizoložství?). Trest smrti zavedl Bůh: "Kdo by koli vylil krev člověka, skrze člověka vylita bude krev jeho; nebo k obrazu svému učinil Bůh člověka" (Genesis 9:6). Ježíš by snesl trest smrti v některých případech? Ježíš rovněž prokázal milost když byl opodstatněn trest smrti (Jan 8:1-11). Apostol Pavel rozhodně uznával (?) moc vlády ustanovit trest smrti tam, kde je to náležité (Římanům 13:1-7).

Jaký názor by měl Křesťan k trestu smrti? Poprvé, musíme pamatovat, že Bůh zavedl trest smrti v Jeho Slovu; proto by bylo od nás troufalé si myslet, že můžeme zavést lepší normu. Bůh má nejlepší normu na veškeré bytí; On je dokonalý. Tato norma se týká nejen nás, ale i Jeho. Proto, On nekonečně miluje, a je nekonečně milosrdný. Také vidíme, že má nekonečný hněv a to vše je udržováno v nekoněčné rovnováze.

Po druhé musíme uznat, že Bůh dal vládě autoritu rozhodovat kdy je trest smrti spravedlivý (Genesis 9:6; Římanům 13:1-7). Je nebiblické tvrdit že Bůh se staví proti trestu smrti vůbec. Křesťané by se v žádném případě neměly radovat, když má být vykonán trest smrti, ale zároveň by neměli bojovat proti právu státu popravit pachatelé nejhorších trestních činů.

(pozn. prekl: Kain zabil Ábela, Bůh ho potrestal, ale jeho život zachoval: "I řekl mu Hospodin: Zajisté kdo by koli zabil Kaina, nad tím sedmnásobně mštěno bude. Pročež vložil Hospodin znamení na Kaina, aby ho žádný nezabil, kdo by jej koli nalezl." Genesis 4:15)

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co říká Bible o trestu smrti?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries