settings icon
share icon
Otázka

Jaké existují teorie o usmíření?

Odpověď


V církevní historii se objevilo několik různých názorů na smíření od různých lidí nebo denominací - některé pravdivé, jiné falešné. Jedným z důvodů různosti těchto názorů je, že Starý i Nový Zákon odhalují mnoho pravd o křesťanském smíření a tím to dělá složité - ne-li nemožné - najít jakoukoli jednoduchou "teorii" která by plně shrnula nebo vysvětlila bohactví smíření. Když jsme studovali Písma objevili jsme bohatý a mnohostranný obraz smíření, protože Bible dává mnoho vzájemně provázaných pravd týkajících se spasení, které Kristus vykonal. Dalším faktorem přispívajícím k tak mnohým rozličným teoriím o usmíření je, že mnoho z toho, co se můžeme o usmíření naučit, potřebuje abychom to pochopili ze zkušenosti a hlediska božích lidí pod starozákonním obětním systémem.

Kristovo usmíření, jeho smysl a co ono dosáhlo, je tak bohatá téma, že o něm byly napsané kopy (knih). Tento článek jen zjednodušeně poskytne stručný přehled mnohých z těchto teorií, které vznikli v té či které době. Sledujíc různé pohledy na usmíření musíme pamatovat, že kterýkoli názor který nepřipouští hříšnost člověka anebo zástupnou podstatu smíření je v lepším případě neúplný, v horším přímo heretický.

Výkupné satanovi: Tento názor vidí Kristovo usmíření jako výkupné zaplacené satanovi aby koupilo člověku svobodu a zprostilo ho od satanova zotročení. Je založeno na přesvědčení, že duchovní stav člověka je v otroctví satana a že smysl Kristovy smrti bylo zajistit Boží vítězsví nad satanem. Tato teorie má malou - pokud vůbec nějakou - biblickou podporu a v církevní historii měla jen několik málo stoupenců. Je nebiblická proto, že vidí satana - spíše než Boha - jako toho, kdo požaduje zaplacení za hřích. Takto úplně ignoruje požadavky Božího práva jak jsou k vidění všude v Písmu. Také má o satanovi příliš vysoké mínění a vidí ho mocnějšího, než ve skutečnosti je. Není žádná biblická podpora názoru, že hříšníci cokoli dluží satanovi, ale v Písmu všude vidíme, že Bůh je ten, kdo požaduje zaplacení za hřích.

Teorie Rekapitulace: Tato teorie stojí na tom, že Kristovo smíření obrátilo směr lidstva z neposlušnosti k poslušnosti. Věří, že život Krista zrekapituloval všechny fáze lidského života; a tím, že to udělal, obrátil směrování neposlušnosti jak to začal Adam. Tato teorie nemůže bít podporovaná Písmem.

Dramatická teorie: Tento názor vidí Kristovo smíření jako zajištění vítězství v duchovním konfliktu mezi dobrým a zlým a tím zproštění člověka ze satanova otroctví. Smysl Kristovy smrti byl zajistit Boží vítězství nad satanem a poskytnout cestu k záchraně světa ze zajetí zla.

Mystická teorie: Mystická teorie vidí Kristovo usmíření jako triumf nad Jeho vlastnou hříšnou přirozeností skrze moc Ducha Svatého. Ti, kteří se drží tohto pohledu věří, že uvědomení si toho mystický ovlivní člověka a probudí jeho "božské vědomí". Ti lidé taky věří, že duchovní stav člověka není výsledkem hříchu ale jenom nedostatkem "božského vědomí". Je zřejmé, že toto je nebiblické. Aby tomu někdo mohl věřit, musel by uvěřit že Kristus měl hříšnou přirozenost; ale Písmo říká jasně že Ježíš byl dokonalým Boho-člověkem, v každém aspektu Jeho povahy beze hříchu (Židům 4:15).

Teorie morálního vlivu: Tohle je víra, že Kristovo usmíření je demonstrace Boží lásky, která způsobuje změkčení a pokání lidského srdce. Ti, kteří se drží tohto názoru věří, že člověk je duchovně chorý a potřebuje pomoc a že člověk je pohnut a příjmá Boží odpuštění tím, že vidí Boží lásku k člověku. Oni věří že smysl a význam Kristovy smrti byl demonstrovat Boží lásku k člověku. Zatímo je pravda, že Kristovo usmíření je největším příkladem Boží lásky, tento názor je nebiblický protože on popírá opravdový duchovní stav člověka - smrt v převiněních a hříších (Efezským 2:1) - a popírá že Bůh skutečně vyžaduje zaplacení hříchu. Tento pohled Kristova usmíření nechává lidstvo bez opravdové oběti anebo bez platby za hřích.

Teorie příkladu: Tento názor vidí Kristovo usmíření jenom jako poskytnutí příkladu víry a poslušnosti aby inspiroval člověka být poslušný Bohu. Ti, kteří se drží tohto názoru věří, že člověk je duchovně naživu a že Kristův život a smíření byli jenom příkladem opravdové víry a poslušnosti a měli by sloužit člověku jako inspirace jak žít podobný život víry a poslušnosti. Tato teorie a teorie morálního vplyvu jsou si podobné v tom, že oba popírají že Boží soud skutečně vyžaduje platbu za hřích a že Kristova smrt na kříži byla tou platbou. Hlavním rozdílem mezi teorii morálního vplyvu a mezi teorii příkladu je že teorie morálního vplyvu říká že Kristova smrt nás učí jak nás Bůh miluje a teorie příkladu říká že Kristova smrt učí jak žít. Samozřejmě je pravda, te Kristus je příkladem který máme následovat, dokonce i v Jeho smrti, ale teorie příkladu nedokáže rozpoznat opravdový duchovní stav člověka a že Boží soud požaduje platbu za hřích, kterou člověk není schopný zaplatit.

Komerciální Teorie: Komerciální Teorie vidí Kristovo smření přinášející nekonečnou čest Bohu. To mělo za následek to, že Bůh dává Kristovi odměnu kterou On nepotřebuje a Kristus posunul tu odměnu člověku. Ti, kteří se drží tohto názoru věří, že duchovní stav člověka zneucťuje Boha a ta Kristova smrt, která přinesla nekonečnou čest Bohu, může být přenesena na hříšníky aby byli spaseni. Tato teorie, podobně jako mnoho jiných, popírá skutečný duchovní stav neobnovitelných hříšníků a jejich potřebu kompletní nové přirozenosti, která je možná jenom v Kristu (2 Korintským 5:17).

Vládní teorie: Tento názor vidí Kristovo smíření jako demonstraci Boží vysoké úcty k Jeho právu a Jeho postoj k hříchu. Skrze Kristobu smrt Bůh má důvod odpustit hříchy těch kteří učinili pokání a přijali Kristovu zástupnou smrt. Ti, kteří se drží tohto pohledu věří, že duchovní stav člověka je jako někoho, kdo porušil Boží morální zákon a že význam Kristovy smrti byl ten, být náhradou za trest za hřích. Protože Kristus zaplatil trest za hřích, je Bohu možné legálně odpustit těm, kdo přijmou Krista jako jejich náhradníka. Tento názor zlyhává ve zkratce v tom, že neučí že Kristus skutečně zaplatil trest za skutečné hříchy kterýchkoli lidí, ale místo toho Jeho utrpění jenom ukázalo lidstvu že Boží zákony byli porušeny a že nějaký trest byl zaplacen.

Teorie náhradního trestu: Tato teorie vidí Kristovo smíření jeko zástupní oběť, která uhasila požadavek Božího práva ohledně hříchu. S Jeho obětí, Kristut zaplatil pokutu za hřích člověka, přínesl odpuštění a spravedlnost, a smířil člověka s Bohem. Ti, kteří se drží tohto názoru věří, že každý aspekt člověka - jeho mysl, vůle a emoce - byl porušen hříchem a že člověk je totálně mravně zkažený a duchovně mrtvý. Tento názor říká, že Kristova smrt zaplatila trest za hřích a že skrze víru může člověk přiat Kristovu náhradu jako platbu za hřích. Tento názor o odčinění (smíření) nejlépe pasuje s Písmem v jeho pohledu na hřích, přirozenost člověka, a důsledky Kristovy smrti na kříži.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Jaké existují teorie o usmíření?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries