settings icon
share icon
Otázka

Co je teorie společného autorství?

Odpověď


Ve stručnosti se dá říct, že teorie společného autorství předpokládá, že prvních pět knih Bible, tedy Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomium, nenapsal pouze Mojžíš, který zemřel někdy kolem roku 1451 př. n. l., ale že se na jejich sepsání podíleli i jiní autoři po Mojžíšově smrti. Tato teorie se zakládá na tom, že v různých částech Pentateuchu se používají různá jména Boží, a z toho, že se dají vysledovat výrazné změny ve stylu a v užitém jazyce. V angličtině se tato teorie označuje zkratkou JEDP, a to podle údajných autorů: autora, který používá pro Boží jméno slovo Jehova či Jahve, autora, který používá označení Elohim, autora Deuteronomia, a kněžského autora knihy Leviticus (v angličtině P = priestly, kněžský; pozn. překl.). Teorie dále zastává názor, že různé části Pentateuchu, tedy prvních pěti knih Bible, byly sestaveny pravděpodobně až někdy ve 4. století př. n. l., pravděpodobně Ezdrášem.

Proč tedy máme v knize, kterou měl sepsat jediný autor, tak různá jména pro Boha? Genesis 1 například používá slovo Elohim, zatímco Genesis 2 používá slovo Jehova (JHVH). Podobné vzory můžeme pozorovat ve všech pěti knihách. Odpověď je prostá. Mojžíš používal různá slova pro Boha, aby zdůraznil určitou pointu. V Genesis 1 je Bůh Elohim, mocný Bůh Stvořitel. Ve druhé kapitole je Bůh Jehova, osobní Bůh, který stvořil lidstvo, a který s ním má vztah. Nemusí to značit autorství různých osob, ale může se klidně jednat o jediného autora, který používá různá Boží jména, aby zdůraznil a popsal určitý konkrétní aspekt Jeho povahy.

Co se týče rozdílného slohu a stylu, neměli bychom spíš očekávat, že každý autor bude mít jiný styl při sepisování historie (Genesis), ustanovení zákona (Exodus, Deuteronomium) a při popisování podrobností obětního systému (Leviticus)? Teorie společného autorství staví na těch rozdílech v Pentateuchu, které lze jednoduše vysvětlit, a staví na nich důmyslnou teorii, která ale nemá oporu v realitě ani v historii. Nikdy se nenašel žádný dokument, který by prokazoval existenci autorů J, E, D a P. Žádný židovský ani křesťanský historik také nikdy ani nenaznačil, že takový doklad kdy existoval.

Nejsilnějším argumentem proti teorii společného autorství je Bible sama. V Markovi 12:26 Ježíš řekl: „A ohledně toho, že mrtví vstávají — copak jste nečetli v Knize Mojžíšově, jak k němu Bůh promluvil z keře: ‚Já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův‘?“ Ježíš tedy jasně říká, že příběh o hořícím keři v Exodu 3:1-3 napsal Mojžíš. Ve Skutcích 3:22 Lukáš připomíná pasáž z Deuteronomia 18:15 a připisuje její autorství Mojžíšovi. V Římanům 10:5 mluví Pavel o spravedlnosti, kterou Mojžíš popisuje v knize Leviticus 18:5. Pavel tedy dosvědčuje, že autorem knihy Leviticus je Mojžíš. Vidíme tedy Ježíše, jak říká, že Mojžíš napsal Exodus, Lukáše (ve Skutcích), který ukazuje, že Mojžíš napsal Deuteronomium, a Pavla, který říká, že Mojžíš je autorem knihy Leviticus. Aby tedy teorie společného autorství obstála, muselo by to znamenat buď to, že Ježíš, Lukáš a Pavel jsou lháři, nebo to, že jejich chápání Starého zákona má značné chyby. Pojďme tedy raději věřit Ježíši a jiným autorům Písma, spíš než zábavné teorii společného autorství, která nemá žádnou oporu v Písmu (2. Timoteovi 3:16-17).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je teorie společného autorství?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries