settings icon
share icon
Otázka

Co je teologie náhrady?

Odpověď


Teologie náhrady v podstatě učí, že v Božím plánu církev nahradila Izraele. Přívrženci teologie náhrady věří, že židé už nejsou Božími vyvolenými, a Bůh že nemá konkrétní plány do budoucnosti pro národ Izrael. Všechny rozdílné názory na vztah církve a Izraele můžeme rozdělit do dvou táborů: buď je církev pokračováním Izraele (teologie náhrady / smluvní teologie), anebo je církev zcela jiná odlišná jak Izrael (dispensacionalismus / premilenialismus).

Teologie náhrady učí, že církev je náhradou za Izraele a že mnoho biblických zaslíbení Izraeli bylo vyplněno křesťanské církvi a ne Izraeli. Takže proroctví v Písmu týkající se požehnání a vrácení Izraele do zaslíbené země jsou "zduchovněná" anebo "alegorizovaná" - a vlastně se tak stávají Božími sliby círvi. Tento názor ale má nejeden háček, například to, že po těch mnohých staletích stále existují Židé a hlavně že z trosek vztal moderní stát Izrael. Jestli byl Izrael Bohem zavržen a není pro Židovský národ žádná budoucnost , jak potom vysvětlíme nadpřirozené přežití Židů v posledních 2 000 letech navzdory mnoha pokusům o zničení? Jak vysvětlíme proč a jak se Izrael znovu objevil jako národ v 20-tém století po své neexistenci po dobu 1 900 let?

To, že Izrael a církev jsou dvě rozdílné věci, jasně učí Nový Zákon. Biblicky řečeno, církev je úplně jiná a odlišná od Izraele, a obě se nikdy nemají zaměňovat anebo plést. Z Písma se učíme, že církev je zcela novým tvořením, které vzniklo na den letnic a bude dokud nebude vzata do nebe při vytržení (Efezským 1:9-11; 1 Tessalonicenským 4:13-17). Církev nemá nic společného s kletbami a požehnáním Izraele. Smlouvy, přísliby a varování platí jen pro Izrael. Izrael byl dočasně odstrčen v Božím plánu v posledních 2000 letech rozehnání.

Po vytržení (1 Tessalonicenským 4:13-18) Bůh obnoví Izraele - centrum Jeho plánu. První událostí v této době bude soužení (Zjevení, kapitoly 6-19). Svět bude souzen pro odmítnutí Krista, zatímco Izrael se bude skrze skoušky velkého soužení připravovat pro druhý příchod Mesiáše. Potom, když se Kristus vrátí na Zemi, na konci soužení, Izrael bude připraven Ho přijmout. Zbytek Izraele, který přežije soužení, bude spasen, a Pán založí své království na tomto světě s Jeruzalémem jako jeho hlavním městem. S Kristem vládnoucím jako králem, Izrael bude vládnoucím národem, a zástupci všech národů přijdou do Jeruzaléma vzdát čest a chválit krále - Ježíše Krista. Církev se vrátí s Kristem a bude s Ním vládnout doslovně tisíc let (Zjevení 20:1-5).

Starý i Nový Zákon podporují premilenialistické / dispenzacionalistické chápání Božího plánu pro Izrael. Nejsilnější podpora premilenialismu se nachází v jasném učení Zjevení 20:1-7, kde se šest-krát říká že Kristovo království bude trvat 1000 let. Po soužení se Pán vrátí a založí Jeho království s národem Izraelem, Kristus bude vládnout nad celou Zemí, a Izrael bude vůdcem národů. Církev bude vládnout s Ním doslovně tisíc let. Církev nenahradila Izraele v Božím plánu. Ačkoli Bůh v této výjimce milosti možná zaostřil svou pozornost hlavně na církev, ale Bůh nezapoměl Izraele a jedného dne obnoví Izraele do Jeho zamýšlené role - jako národ, který si On vyvolil (Římanům 11).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je teologie náhrady?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries