settings icon
share icon
Otázka

Co je to teistická evoluce?

Odpověď


Teistická evoluce je jedním ze tří hlavních názorů na to, jak vznikl život. Další dva jsou ateistická evoluce (také známá jako Darwinova evoluce nebo naturalistická evoluce) a Boží stvoření.

Ateistická evoluce tvrdí, že Bůh není a že je možné – a taky se tak stalo – aby se život přirozeně vyvinul z neživé hmoty, za přispění běžných přírodních zákonů (např. gravitace atd.), ačkoliv původ těchto přírodních zákonů dosud vysvětlen nebyl. Boží stvoření tvrdí, že Bůh stvořil život přímo, ať už z ničeho nebo z hmoty.

Teistická evoluce zastává jedno z těchto hledisek. První možností je ta, že Bůh existuje, ale nepodílel se na stvoření života přímo. Stvořil hmotu a stvořil přírodní zákony, a možná tyto věci stvořil už s tím záměrem, že se z nich jednou vyvine živá hmota, ale záhy poté, co tyto věci stvořil, ustoupil do pozadí a nechal stvoření, ať si poradí samo. Věci byly ponechány samy sobě a nakonec se vyvinuly v živou hmotu. Tento pohled je podobný ateistické evoluci v tom, že předpokládá naturalistický, spontánní vznik života.

Druhou možností, kterou teistická evoluce nabízí, je ta, že Bůh neudělal pouze jeden nebo dva zázraky, které vedly ke stvoření života v té podobě, v jaké jej známe. Dělal zázraky nepřetržitě. Vedl a formoval život krok za krokem, od prvotních jednobuněčných forem až ke složitým organismům dneška, což se podobá Darwinovu evolučnímu stromu života (ryby se vyvinuly v obojživelníky, ti se vyvinuli v plazy, ti se vyvinuly v ptáky, ti v savce atd.). Tam, kde se život nemohl vyvinout přirozenou cestou (jak se z končetiny plaza vyvine ptačí křídlo?), zasáhl Bůh. V tomto je tato možnost podobná Božímu stvoření, neboť předpokládá Boží nadpřirozený zásah jako podmínku pro vznik života.

Mezi Božím stvořením a teistickou evolucí je řada rozdílů. Jeden ze zásadních rozdílů se týká pohledu na smrt. Teistická evoluce většinou tvrdí, že Země je stará miliardy let a že vrstvy hornin, které obsahují zkameněliny, představují dlouhé časové epochy. A protože člověk se ve zkamenělinách objevuje až velice pozdě, teistická evoluce z toho vyvozuje, že mnoho zvířat žilo, zemřelo a vyhynulo dlouho předtím, než se objevil první člověk. To by znamenalo, že smrt existovala ještě před Adamem a předtím, než zhřešil.

Zastánci Biblického stvoření věří tomu, že Země je relativně mladá, a že fosilní důkazy byly zachovány během a těsně po potopě světa. Existence různých vrstev se přičítá hydrologickému řazení a zkapalňování, což jsou potvrzené fenomény. To by znamenalo, že zkameněliny a smrt a zkáza, o které svědčí, se staly stovky let po Adamově hříchu.

Další významný rozdíl mezi oběma názory je to, jak vykládají knihu Genesis. Teistická evoluce většinou zastává buď pozici „staletých dnů“ (tj. že dny v Genesis mohou představovat celá staletí či blíže nedefinované věky) nebo rámcovou teorii, které jsou obě pouze alegorickým výkladem stvoření v Genesis 1. Zastánci stvoření a mladé Země se kloní k doslovnému výkladu 24-hodinového časového úseku, když čtou Genesis 1. Oba výklady Genesis, které nabízí teistická evoluce, jsou z křesťanského pohledu pochybené a neshodují se s tím, jak je stvoření skutečně v knize Genesis popisováno.

Zastánci teistické evoluce nabízí Darwinův výklad, kdy se vyvinuly hvězdy, potom naše sluneční soustava, potom Země, potom rostliny a zvířata, a nakonec člověk. Oba póly teistické evoluce se neshodují na tom, jakou roli měl na těchto událostech Bůh, ale vcelku souhlasí s předloženou Darwinovskou časovou osou. Ta je ale z pohledu Genesis problematická. Například v Genesis 1 je psáno, Země byla stvořena prvního dne, a měsíc, slunce a hvězdy až čtvrtého dne. Někteří lidé tvrdí, že z původního textu se dá usuzovat, že i slunce, měsíc a hvězdy byly stvořeny prvního dne, ale skrze zemskou atmosféru nebyly viditelné až do čtvrtého dne, což vedlo k jejich posunutí ve výčtu stvoření. Tento výklad je poněkud na hraně, jelikož z Genesis je jasně vidět, že Země neměla atmosféru, ta byla stvořena až druhého dne. Pokud tedy slunce, měsíc a hvězdy byly opravdu stvořeny prvního dne, měly být hned prvního dne viditelné.

V Genesis je také jasně psáno, že ptáci byli stvořeni spolu s mořskými tvory pátý den, a suchozemská zvířata až šestý den. To je také v protikladu s Darwinistickým názorem, že se ptáci vyvinuli ze suchozemských zvířat. Bible tvrdí, že ptáci byli na Zemi dříve než suchozemská zvířata. Názor, který zastává teistická evoluce, je v přímém protikladu.

Je bohužel jedním ze znepokojivých trendů, že moderní křesťanství vykládá Genesis tak, aby zároveň obsáhlo evoluční teorie. Mnoho známých učitelů Bible a předních učitelů couvlo před zastánci evoluce a někteří uvěřili tomu, že držet se doslovného výkladu Genesis podkopává jejich věrohodnost. Naopak, dá se spíše říct, že evolucionisté ztrácí respekt k těm, jejichž víra v Bibli je tak slabá, že jsou ochotni ji tak rychle hodit za hlavu. Přestože počet skalních zastánců stvoření v akademických kruzích klesá, řada organizací jako např. Odpovědi v Genesis (Answers in Genesis), Společnost pro zkoumání stvoření (Creation Research Society) a Institut pro zkoumání stvoření (Institute for Creation Research) potvrdily nejen to, že Bible je slučitelná s opravdovou vědou, ale také to, že skutečná věda dosud nebyla schopna vyvrátit jediné slovo z Bible. Bible je Boží slovo, které nám bylo dáno Stvořitelem vesmíru, a Jeho popis toho, jak stvořil vesmír, se neslučuje s teorií evoluce, a to ani s její „teistickou“ verzí.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je to teistická evoluce?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries