settings icon
share icon
Otázka

Jaký je rozdíl mezi talentem a duchovním darem?

Odpověď


Jsou podobnosti a rozdíly mezi talenty a duchovními dary. Obadva jsou dary od Boha. Oba používáním rostou. Oba jsou určeny, aby byly používany v prospěch druhých, nikoli pro vlastní účely. První list Korintským 12:7 říká že duchovní dary jsou dávané ve prospěch jiných, ne ve vlastní prospěch. Vzhledem k tomu, že dva velké přikázání se zabívají s milováním Boha a druhých, znamená to že člověk by měl používat jeho talent na tyto účely. Ale jsou dány rozdíly komu a kdy jsou dávané talenty nebo duchovní dary.

Osobě (bez ohledu na její víru v Boha nebo v Krista) je dán přírozený talent jako důsledek kombinace genetiky (někdo má přirozenou schopnost v hudbě, umění, nebo matematiky) a okolí (vyrůstání v muzikální rodině může někoho podpořit k rozvíjení talentu pro hudbu), anebo proto, že se Bůh rozhodl obdarovat určité osoby určitými talenty (například Becaleéla v Exodus 31:1-6). Duchovní dary jsou dány Duchem Svatým pro všechny věřící (Řimanům 12:3,6) v době kdy složí svou víru v Krista aby odpustil jejich hříchy. V tom momentě dává Duch Svatý novému věřícímu duchovní dar(y) které On chce aby je věřící měl (1.Korintským 12:11).

Řimanům 12:3-8 vyjmenovává duchovní dary následovně: proroctví, služba jiným (v obecném slova smyslu), vyučování, napomínání, velkorysost, vedení a prokazování milosrdenství. 1.Korintským 12:8-11 vyjmenovává dary jako slovo moudrosti (schopnost sdělit duchovní moudrost), slovo poznání (schopnost sdílet prakticktické pravdy), víru (výjmečné spoléhání se na Boha), činění zázraků, proroctví, rozlišování duchů, jazyky (schopnost mluvit jazykem který člověk před tím nestudoval), a vykládání jazyků. Třetí zoznam je k nalezení v Efezským 4:10-12, a mluví o tom že Bůh dal Svoji církvi apoštoly, proroky, evangelisty a pastýře-učitele. Je tady také otázka, kolik duchovních darů existuje - protože nejsou dva stejné zoznamy. Je také možné že biblické zoznamy nejsou vyčerpávající, že jsou další duchovní dary kromě těch které spomíná Bible.

Zatímco jeden může rozvíjet svoje talenty a později směrovt svoji profesi anebo hobby tím směrem, duchovní dary byli dány Duchem Svatým pro budování Kristovy církve. V tom by šichni křesťané měli hrát aktivní roli při podpoře evangelia Krista. Všichni jsou povoláni a vybavení aby se podíleli na "díle služby" (Efezským 4:12). Všichni jsou obdarovaní aby mohli přispívat věci Krista z vděčnosti za vše, co pro ně udělal. Dělajíc tak, oni také nacházejí naplnění v životě skrze práci pro Krista. Práce církevních vůdců je pomáhat budovat svaté tak, aby mohli potom být vybaveni pro službu pro kterou je Bůh jpovolal. Zamýšleným důsledkem duchovních darů je že církev jako celek může růst, utvrzena kombinací příspěvků všech členů Kristova těla.

Abychom shrnuli rozdíly duchovních darů a talentů: 1) Talent je výsledkem genetiky a/anebo tréninku, zatímco duchovní dar je výsledkem síly Ducha Svatého. 2) Talent může mít kdokoli, křesťan anebo nekřesťan, zatímco duchovní dary vlastní jedině křesťané. 3) Zatímco obadva, talenty i duchovní dary mohou být použity pro Boží slávu a službu jiným, duchovní dary se zaměřují na tyto úlohy, zatímco talenty mohou být použity pro zcela neduchovní účely.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Jaký je rozdíl mezi talentem a duchovním darem?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries