settings icon
share icon
Otázka

Je důležité modlit se společně s někým? Je společná modlitba účinnější než modlitba jednotlivce?

Odpověď


Společné modlitby jsou důležitou součástí církevního života, spolu s uctíváním, zdravým učením, večeří Páně a obecenstvím. Raná církev se pravidelně scházela, aby se lidé učili apoštolským naukám, lámali chléb a modlili se spolu (Skutky 2:42). Když se modlíme spolu s ostatními věřícími, může to mít velmi kladný účinek. Společná modlitba nás buduje a sjednocuje tím, jak sdílíme společnou víru. Duch svatý, který je v každém věřícím, nám dává do srdcí radost, když slyšíme chvály našemu Pánu a Spasiteli. Týž Duch svatý nás také spojuje jedinečným svazkem obecenství, jaký nikde jinde nenajdeme.

Pro ty, kteří jsou sami a potýkají se s různými břemeny, může být velkým povzbuzením to, když slyší jak je ostatní pozvedají k trůnu milosti. Když se v modlitbách přimlouváme za druhé, tak to v nás také buduje lásku a zájem o ostatní. Zároveň bude společná modlitba také jenom odrazem srdcí lidí, kteří se na ní podílí. K Bohu máme přicházet v pokoře (Jakub 4:10), pravdě (Žalm 145:18), poslušnosti (1 Jan 3:21-22), s díkuvzdáním (Filipským 4:6) a důvěrou (Židům 4:16). Bohužel se společné modlitby často stávají příležitostí pro ty, kteří svá slova nesměrují k Bohu, ale k ostatním posluchačům. Ježíš před takovým chováním varoval v Matouši 6:5-8, kde nás vybízí, abychom se nemodlili na odiv ostatním, mnohomluvně nebo pokrytecky, ale abychom se modlili v soukromí svých domovů a tak se vyhnuli pokušení modlit se pokrytecky.

V Písmu není nic, z čeho by vyplývalo, že společné modlitby „mají větší moc“ než modlitby jednotlivce – v tom smyslu, že by pohnuly Bohem. Příliš mnoho křesťanů vidí modlitbu pouze jako prostředek k „získání věcí od Boha“ a skupinové modlitby se pak mnohdy stávají pouze příležitostí k zopakování našeho seznamu potřeb. Biblické modlitby jsou ale mnohotvárné a pojímají celou naší touhu vstoupit do vědomého a důvěrného obecenství s naším svatým, dokonalým a spravedlivým Bohem. To, že je takový Bůh ochoten naslouchat svému stvoření, je pak důvodem ke chvále a uctívání (Žalm 27:4; 63:1-8), a vede k upřímnému pokání a vyznání (Žalm 51; Lukáš 18:9-14), je důvodem k naší vděčnosti a díkuvzdání (Filipským 4:6; Koloským 1:12) a vede nás k upřímným přímluvným prosbám za ostatní (2 Tesalonickým 1:11; 2:16).

Modlitba je tedy spíše způsob, jak spolupracujeme s Bohem na uskutečňování jeho plánu, a ne způsob jak ho k něčemu donutit. Když opustíme vlastní touhy a podřizujeme se tomu, který všechny okolnosti zná daleko lépe než my, a který „ví, co potřebujete, dříve než ho poprosíte“ (Matouš 6:8), naše modlitby dosáhnou vyšší úrovně. Modlitby, které jsou podřízeny jeho vůli, jsou tedy vždy zodpovězeny kladně, ať už je předkládá jeden člověk nebo tisíc lidí.

Názor, že společné modlitby spíše pohnou Bohem, pochází většinou z chybného výkladu Matouše 18:19-20, „Říkám vám také, že pokud se dva z vás na zemi shodnou ohledně čehokoli, za co by prosili, stane se jim to od mého nebeského Otce. Neboť kdekoli se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich.“ Tyto verše pochází z širšího kontextu, který pojednává o tom, jak se má postupovat, když církev jedná s členem, který hřeší. Vykládat tato písma jakoby to byl pro věřící bianco šek na všechno, na čem se spolu shodnou a předloží Bohu - a to nehledě na to, jak hříšné nebo pošetilé věci to mohou být - to nejenom nesouhlasí s kontextem těchto veršů, ale také to popírá ostatní Písma a Boží svrchovanost.

Musíme také dodat, že je zcela biblicky nepodložitelné věřit tomu, že když „se shromáždí dva nebo tři“ k modlitbě, naše modlitby jsou automaticky zázračně zesíleny. Ježíš je samozřejmě přítomen, když se modlí dva nebo tři, ale stejně tak je přítomen, když se věřící modlí sám, a to i kdyby byl od ostatních vzdálen tisíce kilometrů. Společné modlitby jsou důležité, protože vytváří jednotu (Jan 17:22-23), a jsou klíčovým aspektem vzájemného povzbuzování (1 Tesalonickým 5:11) a vybízení k lásce a dobrým skutkům (Židům 10:24).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Je důležité modlit se společně s někým? Je společná modlitba účinnější než modlitba jednotlivce?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries