settings icon
share icon
Otázka

Co je cesta k spasení podle listu Římanům?

Odpověď


Cesta k spasení podle listu Římanům je způsob, jak zvěstovat evangelium o spáse pomocí veršů v listě Římanům v Bibli. Je to jednoduchá, zato však mocná metoda, jak vysvětlit, proč potřebujeme spasení, jak nám Bůh dává spasení, jak jej můžeme přijmout a jaké jsou důsledky spasení.

První verš na cestě ke spasení podle listu Římanům je verš 2:3: „Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy“. My všichni jsme zhřešili. Všichni jsme se dopustili přestupků, které zarmucují Boha. Žádný člověk není bez viny. Římanům 3:10-18 podrobně popisuje, jak se hřích projevuje v našich životech. Druhý verš cesty ke spasení z listu Římanům, verš 6:23, nás učí o následcích hříchu – „Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný, v Kristu Ježíši, našem Pánu“. Trest, který jsme si zasloužili za naše hříchy, je smrt. Nejen fyzická, ale i věčná smrt!

Třetí verš na cestě ke spasení podle listu Římanům navazuje na 6:23: „Ale darem Boží milosti je život věčný, v Kristu Ježíši, našem Pánu“. Římanům 5:8 říká: „Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.“ Ježíš Kristus zemřel za nás! Ježíšova smrt byla platbou za naše hříchy! Ježíšovo vzkříšení dokazuje, že Bůh přijal Ježíšovu smrt jako platbu za naše hříchy.

Čtvrtá zastávka na cestě ke spasení podle listu Římanům je verš 10:9: „Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen“. Díky Ježíšově smrti místo nás, stačí, když uvěříme, že Jeho smrt byla platbou za naše hříchy – a budeme spaseni! Římanům 10:13 to znovu opakuje „každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen“. Ježíš zemřel, aby splatil dluh za naše hříchy a zachránil nás od věčné smrti. Spasení, odpuštění hříchů je nabízeno každému, kdo uvěří v Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele.

Posledním aspektem cesty ke spasení podle listu Římanům je důsledek spasení. Římanům 5:1 má toto úžasné poselství: „Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista“. Skrze Ježíše Krista můžeme mít vztah pokoje s Bohem. Římanům 8:1 nás učí: „Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši“. Díky Ježíšově smrti v náš prospěch již nikdy nebudeme odsouzeni za naše hříchy. Konečně, máme tento příslib od Boha v listě Římanům 8:38-39: „Jsem jist, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu“.

Chceš vykročit po cestě spasení podle listu Římanům? Jestli ano, je tady jednoduchá modlitba, kterou můžeš povědět Bohu. V této modlitbě můžeš Bohu říct, že se spoléháš na Ježíše Krista, ve kterém máš spasení. Slova samotná tě nespasí. Jedině víra v Krista ti může přinést spasení. „Bože, vím, že jsem zhřešil proti Tobě a zasluhuji trest. Ježíš Kristus však vzal na sebe trest, který jsem si zasloužil já, abych skrze víru získal odpuštění. S tvou pomocí se odvracím od hříchu a vkládám svou důvěru v Tebe, že mi daruješ spasení. Děkuji Ti za úžasnou milost a odpuštění – dar věčného života. Amen.“

Rozhodli jste se pro Krista po přečtení těchto stránek? Jestliže ano, prosíme, klikněte na tlačítko „Dnes jsem se rozhodl přijmout Ježíše Krista“ dole.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je cesta k spasení podle listu Římanům?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries