settings icon
share icon
Otázka

Jestli je naše spása navěky bezpečná, proč potom Bible tak silně varuje před odpadnutím?

Odpověď


Důvod, proč Bible tak silně varuje před odpadnutím je, že pravé obrácení se pozná po viditelném ovoci. Když Ján Křtitel křtil lidi v řece Jordáně, varoval ty kdo si o sobě mysleli že jsou bezúhonní: "začněte nést ovoce odpovídající vašemu pokání." (Matouš 3:8). Ježíš varoval ty, kteří Ho poslouchali když kázal na hoře, že každý strom se pozná po ovoci (Matouš 7:16) a že každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a vhozen do ohně (Matouš 7:19).

Účelem těchto varování je čelit tomu, co by někteří lidé nazvali "lehká víra". Jinými slovy, následování Ježíše je víc než jen říct že si křesťan. Každý může prohlásit Krista jako Spasitele, ale ti, kteří jsou skutečně spaseni, budou nosit viditelné ovoce. Teď se může jeden zeptat otázku: "Co znamená to ovoce?" Nejjasnější příklad křesťanského ovoce může být nalezn v Galatským 5:22-23, kde Pavel popisuje ovoce Ducha Svatého: "láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, krotkost, zdrženlivost". Jsou i jiné druhy křesťanského ovoce (jako chvála, získávaní duší pro Krista), ale tento seznam nám poskytuje dobrý přehled charakteru křesťanů. Opravdoví věřící budou tímhle charakterem překypovat ve svých životech a to stále víc - když budou chodit jako křesťané (2 Petrova 1:5-8).

Je to právě tato pravda: učedníci nosící ovoce, kteří mají záruku věčné bezpečnosti, ti vytrvají do konce. Je mnoho Písem, které to potvrzují. Římanům 8:29-30 uvádí "zlatou řetěz" spásy poukazujíc na to, že ti, kteří byli předem poznaní Bohem, byli předurčeni, povoláni, ospravedlnění, a oslavení - po té cestě není ztráta. Filipenským 1:6 nám říká, že práce, kterou v nás Bůh začal, On ji také dokončí. Efezským 1:13-14 učí že Bůh nás zapečetil Svatým Duchem jako zárukou dědictví do té doby, kdy vykoupení dostaneme. Jan 10:29 ujišťuje, že nikdo není schopen vytrhnou Boží ovce z Jeho ruky. Je mnoho jiných Písem, které říkají totéž - opravdoví věřící mají věčnou jistotu v jejich spáse.

Pasáže varující před odpadnutím mají dva základné cíle. Za prvé vyzývají věřící aby se ujistili o jejich "povolání a vyvolení". Pavel nám říká v 2 Korintským 13:5 abychom zkoumali sami sebe abychom viděli zda jsme ve víře. Když opravdoví věřící - následovníci Krista - nosí ovoce, potom bychom měli být schopni vidět ten důkaz spasení. Křesťané nosí ovoce v různé míře podle míry jejich poslušnosti a jejich duchovních darů, ale ovoce nosí všichni křesťané; a my bychom měli vidět výsledek tohoto sebezpytování.

Budou časy v životě křesťana kdy nebude žádné viditelné ovoce. To budou časy hříchu a neposlušnosti. Co se děje v této době delší neposlušnosti je, že Bůh od nás snímá jistotu spasení. Proto se David modlil v Žalmu 51 aby mu byla navrácena "radost spasení" (Žalm 51:12). Radost z našeho spasení ztrácíme když žijeme v hříchu. Proto nám Bible říká: "Sami sebe zkušujte, jste-li u víře; sami sebe ohledujte" (2 Korintským 13:5). Když se opravdový křesťan zkouší a nevidí žádné nedávné ovoce, mělo by to vést k serióznímu pokání a obrácení se k Bohu.

Druhý důvod pasáží o odpadlictví je upozornit na odpadlíky abychom je mohli poznat. Odpadlík je někdo, kdo opustí svoji náboženskou víru. Z Bible je jasné, že odpadlíci jsou lidi kteří dělají vyznání víry v Ježíše Krista, ale nikdy Ho upřímně nepřijali jako Spasitele. Matouš 13:1-9 (Podobenství o rozsévači) to prerfektně ilustruje. V tomhle podobenství rozsévá rozsévač zrní - symbolizující Boží Slovo, do čtyř druhů půdy: do těžké půdy podél cesty, na skalnatá místa, do zaplevelené půdy a do čerstvě zorané půdy. Tyto druhy půdy reprezentují čtyři typy reakce na evangelium. První je čiré odmítnutí, zatímco ostatní tři symbolizují různé typy přijetí. Skalnatá půda a plevelnatá půda jsou lidé, kteří zprvu reagovali na evangelium příznivě, ale když přichází pronásledování (skalnaté místa půdy) anebo dusí starosti tohoto světa (plevelnatá půda), tak ti lidé se obracejí a odcházejí. Ježíš dělá jasno ohledně těchto dvou typů reakcí: třebaže zpočátku "přijali" evangelium, nikdy žádné ovoce nenesli - protože semínka (evangelia) nikdy nepronikli půdou srdce. Jedině čtvrtá, Bohem připravena půda mohla přijmout semínko a donést ovoce. Znova, Ježíš řekl v Kázání na Hoře: "Ne každý, kdo mi říká 'Pane, Pane', vejde do nebeského království" (Matouš 7:21).

Možná to vypadá neobvyklé aby Bible varovala před odpadnutím a zároveň říkala že opravdový věřící neodpadne nikdy. Avšak Písmo tohle říká. Druhá Janova 2:19 jasnně konstatuje, že ti kdo odpadávají ukazují, že oni nebyli skuteční věřící. Biblické varování před odpadnutím tudíž musí být varování pro ty, kdo jsou "ve víře" bez toho, že by ji opravdu přijali. Písma jako Židům 6:4-6 a Židům 10:26-29 jsou varování "jakože" věřících o tom, že se potřebují prozkoumat a zjistit že jestli odstupují od víry, potom oni nejsou skutečně spasení. Matouš 7:22-23 ukazuje, že tyto "jakože věřící" které Bůh odmítá, jsou odmítnuti ne proto že ztratili víru, ale proto že je Bůh fakticky nikdy neznal.

Je mnoho lidí, kteří se chtějí poznat s Ježíšem. Kdo nechce věčný život a požehnání? Avšak Ježíš nás varuje abychom si spočítali cenu učednictví (Lukáš 9:23-26, 14:25-33). Opravdoví věřící mají tuto cenu spočítanou, zatímco odpadlíci ne. Odpadlíci jsou lidi, kteří když opustí víru, dávají důkaz že nikdy nebyli (na prvém místě) spaseni. Odpadlictví není ztráta spásy, ale spíše demonstrace toho, že spásu ti lidé nikdy opravdově neměli.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Jestli je naše spása navěky bezpečná, proč potom Bible tak silně varuje před odpadnutím?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries