settings icon
share icon
Otázka

Co je soužení? Jak víme, že soužení potrvá sedm let?

Odpověď


Soužení je sedmileté období v budoucnosti, kdy Bůh dokončí trest Izraele a vylije svůj soud na nevěřící svět. Církev, tedy všichni, kteří důvěřují v Pána Ježíše, v jeho dílo a v to, že je zachrání od trestu za hřích, soužení přítomni nebudou. Církev bude vzata ze země při události, které se říká vytržení (1 Tesalonickým 4:13-18; 1 Korintským 15:51-53). Církev bude uchráněna od nastávajícího hněvu (1 Tesalonickým 5:9). V Bibli se na soužení poukazuje pod různými jmény, jako například:

1) Den Páně (Izaiáš 2:12; 13:6, 9; Joel 1:15, 2:1, 11, 31, 3:14; 1 Tesalonickým 5:2)
2) těžkosti nebo soužení (Deuteronomium 4:30; Sofoniáš 1:1)
3) velké soužení, které odkazuje na tu nejintenzivnější, druhou polovinu sedmiletého období (Matouš 24:21)
4) čas nebo den těžkostí (Daniel 12:1; Sofoniáš 1:15)
5) čas Jákobových těžkostí (Jeremiáš 30:7)

K pochopení záměru a času soužení je nezbytné porozumět Danielovi 9:24-27. Tato pasáž v knize Daniel mluví o sedmdesáti týdnech, které byly vyhlášeny proti „tvému lidu“. Danielův „lid“ jsou Židé, národ izraelský a to, o čem mluví Daniel 9:24 je časové období k tomu, „aby ta vzpoura skončila a nastal konec hříchu, aby očištěna byla nepravost a spravedlnost přišla navěky, aby se zpečetilo prorocké vidění a pomazán byl Nejsvětější ze svatých.“ Bůh prohlašuje, že oněch „sedmdesát týdnů“ bude naplněním těchto věcí. Lhůta, o které Bůh mluví, je vlastně 70 sedmiletých období, tedy 490 let. (Některé překlady uvádějí 70 týdnů.) To je dále potvrzeno v další části této pasáže. Ve verších 25 a 26 je Danielovi řečeno, že Mesiáš bude zabit po 62 týdnech a 7 týdnech (celkem tedy 69 týdnů) od okamžiku obnovení Jeruzaléma. Jinými slovy uplyne 69 týdnů – let (483 let) mezi obnovením Jeruzaléma a Mesiášovou smrtí. Bibličtí historikové potvrzují, že od výnosu o obnově Jeruzaléma do Ježíšova ukřižování uplynulo 483 let. Většina křesťanských profesorů zastává stejný názor na těchto Danielových 70 týdnů, a to nehledě na jejich eschatologickou nauku (výklad budoucích věcí a událostí).

Protože mezi obnovením Jeruzaléma a zabitím Mesiáše uplynulo 483 let, k naplnění zbývá už jen jedno sedmileté období: „aby ta vzpoura skončila a nastal konec hříchu, aby očištěna byla nepravost a spravedlnost přišla navěky, aby se zpečetilo prorocké vidění a pomazán byl Nejsvětější ze svatých“ (Daniel 9:24). Toto poslední sedmileté období je právě doba, o které se mluví jako o soužení – čas, kdy Bůh dokončí soud Izraele za jejich hříchy.

Daniel 9:27 uvádí některé důležité okamžiky sedmiletého soužení. Říká například „On potvrdí smlouvu s mnohými v týdnu posledním. Až pak ten týden dojde do půli, obětem i darům konec učiní. Otřesná ohavnost se v chrámě objeví, než ničitele zachvátí konec mu určený.“ Osobu, o které mluví tento verš, Ježíš v Matouši 24:15 nazývá „otřesnou ohavností“ a ve Zjevení 13 je nazývána „šelmou“. Daniel 9:27 říká, že šelma uzavře smlouvu na sedm let, ale uprostřed (tři a půl let od začátku soužení) smlouvu poruší a zakáže přinášení obětí. Zjevení 13 vysvětluje, že šelma umístí do chrámu svoji podobiznu a bude chtít, aby ji svět uctíval. Zjevení 13:5 uvádí, že to bude trvat 42 měsíců, což je tři a půl let. Protože se v Danielovi 9:27 říká, že k tomu dojde uprostřed týdne a Zjevení 13:5 říká, že to šelma bude po 42 měsíců, je snadné spočítat si, že celková doba je 84 měsíců což je sedm let. Viz také Daniel 7:25, kde „čas, časy a půl času“ (čas=1 rok, časy=2 roky, půl času=půl roku; celkem tři a půl let) rovněž odkazují na „veliké soužení“, druhou polovinu sedmiletého soužení, kdy bude u moci „otřesná ohavnost“.

Pro další odkazy ohledně soužení viz Zjevení 11:2-3, které mluví o 1260 dnech a 42 měsících, a Daniel 12:11-12, který mluví o 1290 dnech a 1335 dnech, což obojí odkazuje k polovině soužení. Dny navíc v Danielovi 12 možná zahrnují čas pro soud nad národy na konci (Matouš 25:31-46) a čas k vyhlášení Kristova tisíciletého království (Zjevení 20:4-6).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je soužení? Jak víme, že soužení potrvá sedm let?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries