settings icon
share icon
Otázka

Co je smyslem života?

Odpověď


Co je smyslem života? Jak mohu najít smysl, naplnění a uspokojení v životě? Mám potenciál dokázat něco, co má trvalou hodnotu? Mnoho lidí nepřestává o smyslu života uvažovat. Po létech se dívají zpět a přemýšlejí , proč jejich vztahy zkrachovaly, proč se cítí tak prázdní, i když možná dokázali všechno, co si předsevzali. Jeden hráč baseballu, který to dotáhl až do Síně slávy, dostal otázku, jestli je něco, co by si byl přál, aby mu někdo řekl, když se sportem začínal. Odpověděl: „Kdyby mi tehdy někdo připomněl, že když dosáhnu vrcholu, nic to vlastně nebude znamenat.” Mnoho cílů se nakonec ukáže jako prázdných po tom, co jsme promrhali roky na jejich dosažení.

V naší humanistické společnosti se lidé honí za různými cíli, a myslí si, že ty jim dají smysl života. Některé takové cíle jsou: úspěch v obchodě, bohatství, dobré vztahy, sex, zábava, dobročinnost atd. Lidé sami přiznávají, že když dosáhli svých cílů – bohatství, rozkoš - pořád pociťovali vnitřní prázdnotu, pocit prázdna, který není možno ničím zaplnit.

Autor biblické knihy Kazatel vyjadřuje své pocity takto: ”Marnost nad marnost, všechno je marnost!” Tento autor měl nezměrné bohatství, byl moudřejší než kterýkoli jiný člověk, co kdy žil na zemi, měl stovky žen, paláců a zahrad, které byly pýchou jeho království, nejlepší jídla a vína a všechen možný druh zábavy. V jisté chvíli konstatoval, že všechno, za čím se jeho srdce hnalo, dosáhl. To znamená, že navzdory různým bohatstvím život pod sluncem (to značí život prožívaný jenom z hlediska toho, co vidíme očima a vnímáme svými smysly) je beze smyslu! Proč existuje taková prázdnota? Protože Bůh nás stvořil pro něco víc než jenom pro zkušenost “tady a teď”. Šalamoun říká, že Bůh „vložil věčnost do srdce člověka”. V našich srdcích jsme si vědomi toho, že musí být ještě něco víc než „tady a teď”.

V první knize Bible, Genesis, se dovídáme, že Bůh stvořil člověka podle svého obrazu (Genesis 1:26). To znamená, že Bohu jsme podobni víc, než čemukoli jinému (jakékoli jiné formě života). Také se dočteme, že před tím, než člověk upadl do hříchu a zem byla prokleta, platilo:

1. Bůh učinil člověka, aby žil ve společenství (Genesis 2:18-25);
2. Bůh dal člověku práci (Genesis 2:15);
3. Bůh měl s člověkem obecenství (Genesis 3:8);
4. Bůh svěřil člověku vládu nad celou zemí (Genesis 1:26).

Čím je toto všechno důležité? Všechno to mělo podle Božího plánu přidávat na plnosti života. Je však pravda, že všechny tyto věci (zvláště obecenství člověka s Bohem) byly krutě zmařeny hříchem člověka a následně prokletím země (Genesis 3).

Ve Zjevení, poslední knize Bible, na konci mnohých událostí dějin, Bůh zjevuje, že zničí tuto zem a že nastolí věčný pořádek tak, že stvoří nové nebe a novou zem. V té chvíli úplně obnoví dokonalý vztah s vykoupeným lidstvem. Někteří budou odsouzeni jako nehodní a uvrženi do ohnivého jezera (Zjevení 20:11-15). Bude také zrušena kletba hříchu. Nebudou dále existovat hřích, žal, choroby, smrt atd. (Zjevení 21:4). Věřící zdědí všechny věci; Bůh bude přebývat s nimi a oni mu budou Syny (Zjevení 21:7). Takto se uzavírá okruh Božího stvoření, kterým jsme byli utvořeni, abychom žili s Ním ve společenství. Když člověk zhřešil, zničil toto společenství – Bůh obnoví tento vztah dokonale a navěky s těmi, kteří Jej budou hodni. Musíme tedy říci, že jít životem jenom proto, abychom něco – třeba všechno dosáhli, a pak jenom umřeli a navěky zůstali odděleni od Boha, by bylo zlé, marnivé a zbytečné! Bůh zabezpečil nejen cestu k věčné radosti (Lukáš 23:43), ale také cestu k pozemskému naplnění uspokojení a smyslu. Jak tedy získat věčnou radost a „nebe na zemi”?

SMYSL ŽIVOTA ZNOVU ZÍSKANÝ SKRZE JEŽÍŠE KRISTA

Jak jsme naznačili výše, skutečný smysl tohoto i budoucího života je v obnovení vztahu s Bohem, který byl narušen od pádu Adama a Evy do hříchu. Dnes je tento vztah s Bohem možný jenom skrze Syna - Krista (Skutky 4:12; Jan 14:6; Jan 1:12). Věčný život získáme, když se budeme kát ze svých hříchů (už v nich nechceme zůstávat, ale chceme, aby nás Kristus změnil a udělal z nás nového člověka) a začneme se spoléhat na Ježíše Krista jako Spasitele (o dalším viz také důležitou otázku „Co je to plán spasení”).

Skutečný smysl života nenalezneme jenom přijetím Ježíše jako Spasitele (i když je to úžasné). Skutečný smysl života se rýsuje právě, když začneme Krista následovat jako Jeho učedníci, učíme se od Něho, trávíme s Ním a s Jeho Biblí čas, přicházíme k Němu na modlitbách a kráčíme v poslušnosti Jemu a Jeho přikázání. Jestli jsi nevěřící (nebo nově věřící), možná si říkáš: „To se mi nezdá nějak vzrušující, nebo naplňující!” Prosím však, dočti do konce - Ježíš totiž řekl následující:

„Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinutí. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce; a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží” (Matouš 11:28-30). „Já jsem přišel, aby měli život, a měli ho v hojnosti” (Jan 10:10b). „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej” (Matouš 16:24-25). „Hledej blaho v Hospodinu a dá ti vše, oč požádá tvé srdce” (Žalm 37:4).

Všechny tyto verše nám chtějí říct, že máme na výběr. Můžeme jít dál, jako dosud a řídit si své životy sami (s výsledkem, že náš život zůstane prázdný), anebo se rozhodneme následovat Boha a Jeho vůli pro naše životy celým svým srdcem (což bude mít za následek plnohodnotný život se splněnými tužbami a spokojeností). Takhle to je, protože náš Stvořitel nás miluje a chce pro nás jenom to nejlepší (nemusí to nutně být nejlehčí život, ale bude hodnotově naplněný).

Jako závěr chci použít podobenství z kázání svého přítele: Jste-li sportovním fanouškem a navštívíte zápas, můžete za několik drobných získat buď místo v posledních, nejvyšších řadách stadionu, nebo můžete sáhnout hlouběji do peněženky a téměř osobně se účastnit dění. Podobně je tomu s křesťanským životem. Pozorovat Boží dílo Z PRVNÍ RUKY není pro nedělní křesťany. Nezaplatili dostatečnou cenu. Učedník, který se rozhodl následovat Boha celým svým srdcem, chce být při tom, když Bůh pracuje co nejblíže. Takoví lidé zaplatili dostatečnou cenu (úplně se odevzdali Kristu a Jeho vůli); žijí svůj život plně a můžou se podívat do očí sami sobě i svým bližním, a také svému Stvořiteli, bez výčitek!

Zaplatil jsi už tuto cenu? Jsi ochoten ji zaplatit? Jestliže ano, nebudeš již více jenom toužit po smysluplném životě – budeš ho mít.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je smyslem života?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries