Co jsou serafimi? Jsou serafimi andělé?


Otázka: Co jsou serafimi? Jsou serafimi andělé?

Odpověď:
Serafími (ohniví, planoucí) jsou andělské bytosti, které viděl Izaiáš ve vidění Boha v chrámu, když ho Bůh povolal za proroka (Izaiáš 6:1-7).V Izaiášovi 6:2-4 je zaznamenáno, " Serafínové stáli nad ním. Šest křídel měl každý z nich: dvěma zakrýval tvář svou, a dvěma přikrýval nohy své, a dvěma létal. A volal jeden k druhému, říkaje: Svatý, svatý, svatý Hospodin zástupů, plná jest všecka země slávy jeho. A pohnuly se podvoje veřejí od hlasu volajícího, a dům plný byl dymu." Serafími jsou andělé ustavičně chválící Boha.

Izaiáš, 6. kapitola, je jediným místem v Bibli, ve kterém se konkrétně zmiňují serafimi. Každý seraf má šest křídel. Dva z nich používá k létání, dva na pokrytí noh a dva k pokrytí tváře (Izaiáš 6:2). Serafimi létali kolem trůnu na kterém seděl Bůh, zpívali Mu chválu zdůrazňujíc Boží slávu a majestátnost. Tyto bytosti patrně také sloužili jako zmocněnci pro očištění Izaiáše, jak začal prorockou službu. Jeden z nich dal horký uhlík na Izaiášova ústa se slovami, "Aj hle, dotekl se uhel tento úst tvých; nebo odešla nepravost tvá, a hřích tvůj shlazen jest" (Izaiáš 6:7). Jako jiné druhy svatých andělů, i serafimi jsou naprosto poslušní Bohu. Serafimi, podobně jako cherubové, se zaměřují především na uctívání Boha.

English
Návrat na českou Domovskou stránku
Co jsou serafimi? Jsou serafimi andělé?

Zjistěte, jak ...

Strávit věčnost s BohemPřijměte odpuštění od Boha