settings icon
share icon
Otázka

Starý Zákon verzus Nový Zákon - Jaké jsou rozdíly?

Odpověď


Starý Zákon klade základ pro učení a příhody nalezené v Novém Zákoně. Bible je progresivní zjevení. Když přeskočíte první polovinu jakékoli dobré knihy a pokusíte se číst konec, bude to pro vás dost komplikované pochopit postavy, zápletky a konec. Stejným způsobem je Nový Zákon docela pochopitelný jenom když je prohlížen jako vyplnění událostí, charakterů, zákonů, obětního systému, smluv a příslibů Starého Zákona.

Kdybychom měli jenom Nový Zákon a četli evangelia, nevěděli bychom proč Židé očekávají Mesiáše (Krále Spasitele). Bez Starého Zákona bychom nepochopili proč tento Mesiáš přišel (viz Izaiáše 53), a nemohli bychom rozpoznat Ježíše z Nazareta jako Mesiáše skrze mnoho detailních proroctví, které byli o Něm uvedeny, např. Jeho místo narození (Micheáš 5:2); způsob Jeho smrti (Žalm 22, zejména verše 1, 7-8, 14-18; Žalm 69:21), Jeho zmrtvýchvstání (Žalm 16:10), a mnoho jiných detailů z Jeho služby (Izaiáš 52:19, 9:2).

Bez Starého Zákona bychom nepochopili Židovské zvyky, které jsou mimochodem zmíněny v Novém Zákoně. Nepochopili bychom zvrhlost farizeů když překrucovali Boží zákon - přidáním jejich tradicí. Nepochopili bychom proč byl Ježíš tak rozzloben když očišťoval chrámové nádvoří. Nepochopili bychom že můžeme využít stejné moudrosti kterou použil Kristus v Jeho mnohých odpovědích Jeho protivníkům.

Evangelia Nového Zákona a Skutky apostolů zaznamenávají mnoho z naplnění proroctví které byli zaznamenané stovky let předtím ve Starém Zákoně. V okolnostech Ježíšova narození, života, zázraků, smrti a zmrtvychvstání jak jsou nalezeny v Evangeliích - nacházíme v nich vyplnění starozákonních proroctví, které se týkají prvního příchodu Mesiáše. Jsou to tyto detaily, které potvrzují Ježíšovo tvrzení že on je slíbeným Kristem. Dokonce i proroctví v Novém Zákoně (mnohé z nich jsou v Zjevení) jsou postavané ne předchozích proroctvích v Starozákonních knihách. Tyto novozákonné proroctví se týkají událostí kolem druhého příchodu Krista. Zhruba dva ze tří veršů v Zjevení jsou založeny na anebo souvisejí se Starozákonními verši.

Také, protože zjevení v Písmu je progresivní, Nový Zákon zaostřuje na učení, na které Starý Zákon jenom narážel. Kniha Židům popisuje že Ježíš je opravdový Velekněz a jak Jeho jediná oběť nahrazuje všechny předchozí oběti, které byli pouhé náčrty. Starý Zákon dává Zákon, který má dvě části: přikázání a požehnání/prokletí, které je výsledkem poslušnosti nebo neposlušnosti těmto příkázáním. Nový Zákon objasňuje že Bůh dal ty přikázání aby ukázal člověku jeho potřebu být spasen; oni nikdy neměli význam spásy (Římanům 3:19).

Starý Zákon popisuje obětní systém, který dal Bůh Izraelitům aby dočasně přikryl jejich hříchy. Nový Zákon upřesňuje že tento systém naráží na Kristovu oběť skrze kterou jedinou nacházíme spásu (Skutky 4:12; Židům 10:4-10). Starý Zákon si je vědom ztraceného ráje; Nový Zákon ukazuje jak byl ráj pro lidstvo získán zpět skrze posledního Adama (Krista) a jak bude jedného dne obnoven. Starý Zákon prohlašuje že člověk byl skrze hřích oddělen od Boha (Genesis 3. kapitola), a Nový Zákon prohlašuje že člověk teď může být obnoven v jeho vztahu s Bohem (Římanům, kapitoly 3-6). Starý Zákon předpověděl život Mesiáše. Evangélia především zaznamenávají Ježíšův život, a epištoy interpretují Jeho život a jak máme reagovat na to vše co On udělal.

Bez Starého Zákona bychom nepochopili sliby které Bůh teprve splní židovskému národu. Jako výsledek bychom pořádně nepochopili, že období soužení je obdobím sedmi let, ve kterých On bude konkrétně pracovat s Židovským národem, který Ho při Jeho prvním příchodu odmítl, ale který ho přijme při Jeho druhém příchodu. Nepochopili bychom jak se Kristovo budoucí 1000-leté panování shoduje se slibmi Židům, anebo jaké místo v něm mají pohané. A ani bychom neviděli jak konec Bible váže volné konce které byly rozmotány na začátku Bible, obnovujíc ráj který Bůh původně svořil aby jím byla zem.

Shrnuto, Starý Zákon klade základ pro, a byl zamýšlen připravit Izraelity na příchod Mesiáše, který by se obětoval za hříchy celého světa (1 Janova 2:2). Nový Zákon sdílí život Ježíše Krista a potom se ohlíží zpět na to, co On udělal a jak máme reagovat na Jeho dar věčného života a žít naše životy s vděčností za vše co pro nás On udělal (Římanům 12). Obadva Zákony zjevují stejného svatého, milosrdného a spravedlivého Boha, který musí odsoudit hřích, ale který si přeje přinést k sobě padlé lidské plemeno hříšníků skrze odpuštění možné jenom skrze Kristovu smírnou oběť. V obou Zákonech Bůh se nám odhaluje a říká jak k Němu máme přijít skrze Ježíše Krista. V obou zákonech nacházíme vše co potřebujeme k věčnému životu a k zbožnému žití (2 Timoteova 3:15-17).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Starý Zákon verzus Nový Zákon - Jaké jsou rozdíly?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries