settings icon
share icon
Otázka

Jaká je role Ducha Svatého v našich životech dnes?

Odpověď


Ze všech darů daných Bohem lidstvu není většího než přítomnost Ducha Svatého. Duch má mnoho funkcí, rolí a aktivit. Za prvé, On pracuje v srdcích všech lidí všude. Ježíš řekl učedníkům že pošle Ducha na svět aby "světu podával důkaz o hříchu, o spravedlnosti a o soudu" (Jan 16:7-11). Každý má "Boží vědomí", jestli to připouští anebo ne. Duch používá Boží pravdy v myslích lidí aby je přesvědčil férovými a dostatečnými argumenty že jsou hříšníci. Reakce na to usvědčení přiináší lidem spásu.

Jednou li sme spaseni a patříme Bohu, Duch se usadí v našich srdcích navždy, zapečetíc nás potvrzením, ověřením a závazkem našeho věčného postavení jako Jeho děti. Ježíš řekl že nám pošle Ducha aby byl naším Pomocníkem, Utěšitelem a Průvodcem. "A já budu prosit Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal na věky" (Jan 14:16). Řecké slovo zde přeložené jako "Utešitel" znamená "ten, se kterým se vždy konzultujeme" a míní tím někoho kdo povzbuzuje a nabádá. Duch Svatý se natrvalo usídlil v srdcích věřících (Římanům 8:9; 1 Korintským 6:19-20, 12:13). Ježíš dal Ducha jako "náhradu" za sebe sama, aby v nás dělal to, c by dělal kdyby osobně zůstal s námi.

Jedna z těch věcí (co by On dělal) je zjevení pravdy. Přítomnost Ducha v nás nám umožňuje rozumět a vykládat Boží Slovo. Ježíš řekl svým učedníkům že "Až však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy" (Jan 16:13). On odhaluje naším myslím celý Boží záměr tak co se týče uctívání, učení a křesťanského života. On je dokonalý průvodce, který jde před námi, ukazuje cestu, odstraňuje překážky, dělá abychom rozuměli a dělá všechny věci prosté a jasné. On nás vede tak jak bychom měli chodit ve všech duchovních věcech. Bez takového vůdce bychom měli tendenci spadnout do bludu. Rozhodující část pravdy kterou On odkrývá je že Ježíš je ten, kdo On říká že je (Jan 15:26; 1 Korintským 12:3). Duch nás ubezpečuje o božství Krista a o Jeho vtělení, o tom, že je Mesiáš, o Jeho utrpení a smrti, o Jeho zmrtvýchvstání a nanebevstoupení, povýšení po Boží pravici a Jeho roli jako soudce všeho. On dává slávu Kristu ve všech věcech (Jan 16-14).

Jiná z úloh Ducha Svatého je dávání darů. 1 Korintským 12 opisuje duchovní dary dané věřícím abychom mohli fungovat jako Kristovo tělo na zemi. Všechny tyto dary, velké i malé, jsou dány Duchem abychom mohli být Jeho velvyslanci na zemi, ukazujíc Jeho milost a velebit Ho.

Duch také funguje v našich životech jako výrobce ovoce. Když On přebývá v nás, On začíná pracovat na sklízení ovoce v našich životech - "Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, krotkost, zdrženlivost" (Galatským 5:22-23). Tady se nejedná o díla našeho těla, které je neschopné produkovat takové ovoce, ale tohle jsou produkty přítomnosti Ducha v našich životech.

Vědomí, že Boží Duch Svatý se zabydlil v našich životech, že dělá všechny ty zázračné úlohy, že přebývá s námi nastálo, a že nás nikdy neopustí ani nezanechá je důvodem k veliké radosti a útěše. Díky Bohu za tento drahocenný dar - za Ducha Svatého a za Jeho práci v našich životech!

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Jaká je role Ducha Svatého v našich životech dnes?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries