settings icon
share icon
Otázka

Je nebe reálné?

Odpověď


Nebe je vskutku reální místo. Bible nám říká, že nebe je Božím trůnem (Izaiáš 66:1; Skutky 7:48-49; Matouš 5:34-35). Po Ježíšově vzkříšení z mrtvých a zjevení se svým učedníkům na zemi “byl vzat vzhůru do nebe a posadil se po Boží pravici” (Marek 16:19; Skutky 7:55-56). “Kristus přece nevstoupil do svatyně udělané rukama (jež je zobrazením té pravé), ale do samotného nebe, aby se nyní objevil před Boží tváří za nás” (Židům 9:24). Ježíš nejenom šel před námi, vstoupíc za nás, ale On žije a slouží v nebi jako náš velekněz ve skutečném svatostánku udělaném Bohem (Židům 6:19-20; 8:1-2).

Také nám sám Ježíš řekl že je mnoho příbytků v Božím domě a že On jde před námi aby nám připravil místo. My máme jistotu v Jeho slově že On se jedného dne vrátí na zemi a vezme nás k Sobě do nebe (Jan 14:1-4). Naše víra ve věčný domov v nebi je založena na výslovném slibu Ježíše. Nebe je určitě reálné místo. Nebe skutečně existuje.

Když lidé popírají existence nebe, oni také popírají nejenom psané Boží Slovo, ale oni také popírají nejvnitřnější touhu svých vlastních srdcí. Pavel se touto otázkou zabýval v dopise Korintským, povzbuzujíc je držet se naděje v nebe aby neztratili svou duši. Třebaže “sténáme a vzdycháme” našem pozemském postavení, vždy máme naději nebe před sebou a těšíme se že tam půjdeme (2 Korintským 5:1-4). Pavel nabádal Koriťany aby se těšili na jejich věčný domov v nebi, která to perspektiva jim umožní snášet strádání a zklamání v tomto životě. “Vždyť naše nynější lehké soužení nám působí nesmírně veliké břemeno věčné slávy, když se nedíváme na to, co je vidět, ale na to, co vidět není; neboť to, co je vidět, je dočasné, ale to, co není vidět, je věčné.” (2. Korintským 4:17-18)

Právě jako Bůh dal do lidského srdce vědomost že On existuje (Římanům 1:19-20), právě tak jsme “naprogramováni” toužit po nebi. Je to téma nezpočetných knih, písní a uměleckých děl. Naneštěstí náš hřích zablokoval cestu k nebi. Protože je nebe příbytkem svatého a dokonalého Boha, hřích tam nemá místo, ani tam není tolerován. Naštěstí pro nás Bůh připravil klíč od nebeských dveří – Ježíše Krista (Jan 14:6). Všichni kdo Mu věří a hledají odpuštění hříchu, naleznou dvěře nebe otevírající se pro ně doširoka. Ať je tedy budoucí sláva našeho věčného domova pro nás motivací, aby jsme Bohu sloužili věrně a z celého srdce. “Máme tedy, bratři, smělou důvěru k vstoupení do nejsvětější svatyně skrze Ježíšovu krev, tou novou a živou cestou, kterou pro nás otevřel, skrze oponu, to jest jeho tělo. Máme také velikého kněze nad Božím domem, a proto přistupme s opravdovým srdcem, v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od špatného svědomí a s tělem omytým čistou vodou.” (Židům 10:19-22)

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Je nebe reálné?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries