settings icon
share icon
Otázka

Co říká Bible o rasismu, předsudcích a diskriminaci?

Odpověď


Před zahájením diskuze musíme nejprve pochopit, že existuje jen jedna rasa – lidská, tedy lidstvo. Běloši, Afričané, Asiaté, Indové, Arabové a Židé nejsou různé rasy. Jsou to jen různé etnické skupiny jedné lidské rasy. Všichni lidé mají stejné fyzické charakteristiky (jistěže s drobnými odlišnostmi). A co je nejdůležitější, všechny lidské bytosti jsou stvořeny k obrazu a podobě Boží (Genesis 1:26-27). Bůh tak miloval svět, že poslal Ježíše, aby za nás položil vlastní život (Jan 3:16). To „svět“ evidentně zahrnuje všechny etnické skupiny, které mezi lidmi jsou.

Bůh nikomu nestraní a neprokazuje nikomu zvláštní přízeň (Deuteronomium 10:17; Skutky 10:34; Římanům 2:11; Efezským 6:9), tak bychom to neměli dělat ani my. Jakub 2:4 popisuje člověka, který diskriminuje ostatní, jako „soudce se zlým smýšlením“. Máme naopak milovat své bližní jako sami sebe (Jakub 2:8). Ve Starém zákoně rozdělil Bůh lidi na dvě „rasové“ skupiny: židy a pohany. Boží úmysl byl ten, aby židé byli královstvím kněží, kteří slouží pohanským národům. Místo toho ale židé kvůli svému postavení většinou zpyšněli a pohany začali opovrhovat. Ježíš Kristus tomu učinil přítrž, když zbořil hradbu, která je rozdělovala (Efezským 2:14). Veškeré formy rasismu, předsudky a diskriminace, to vše je potupou Kristova díla na kříži.

Ježíš nám přikázal milovat se navzájem tak, jak on miluje nás (Jan 13:34). Je-li Bůh nestranný, a nestranně nás miluje, znamená to, že naše láska k ostatním by měla být podle tohoto vzoru. Na konci Matouše 25 Ježíš učí, že cokoli učiníme nejmenším z jeho bratří, činíme jemu. Chováme-li se k někomu s opovržením, znevažujeme člověka, který je stvořen k Božímu obrazu – zraňujeme někoho, koho Bůh miluje a za koho Ježíš zemřel.

Rasismus byl v mnoha podobách a na různém stupni po tisíce let morem lidstva. Bratři a sestry ze všech etnických skupin, tak by tomu být nemělo! Obětem rasismu, předsudků a diskriminace říkám – odpusťte. Efezským 4:32 říká „Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte si navzájem, tak jako Bůh v Kristu odpustil vám.“ Ne, rasisté si vaše odpuštění nezaslouží, ale my sami si zasloužíme Boží odpuštění ještě o mnoho méně! Lidem, kteří se provinili rasismem, předsudky nebo diskriminací říkám – musíte činit pokání a „…jako zmrtvýchvstalí vydejte sami sebe i své údy Bohu za nástroje spravedlnosti“ (Římanům 6:13). Ať se zcela naplní Galatským 3:28: „Nejde už o to, kdo je Žid nebo Řek, otrok nebo svobodný, muž nebo žena – všichni jste jedno v Kristu Ježíši.“

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co říká Bible o rasismu, předsudcích a diskriminaci?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries