settings icon
share icon
Otázka

Co je pre-mileniální nauka, premilenialismus?

Odpověď


Pre-mileniální nauka, premilenialismus je názor, že Kristův druhý příchod nastane před jeho tisíciletou vládou, a že tisícileté království znamená doslovných 1000 let vlády. Abychom pochopili a vyložili Písma, která o událostech na konci časů pojednávají, musíme jasně porozumět dvěma věcem: správné metodě výkladu Písma, a rozdílu mezi Izraelem (tj. Židy) a Církví (tělem všech, kdo věří v Ježíše Krista).

Za prvé, správná metoda výkladu Písma vyžaduje nutně to, aby byla Písma vykládána v souladu s kontextem. To znamená, že každá pasáž se musí vyložit tak, aby odpovídala původnímu publiku, kterému byla napsána, aby byla v souladu, co se týká těch, o kterých se v písmu pojednává, aby odrážela to, kdo ji napsal atd. Je proto klíčové znát autora, publikum, kterému byl text určen, a historické pozadí událostí, které se snažíme vyložit. Historické a kulturní souvislosti často odhalí správný význam dané pasáže. Je rovněž důležité pamatovat si, že Písmo se vykládá Písmem. To znamená, že jedna pasáž často pojednává o tématu, o němž se mluví i jinde v Bibli. Je důležité vykládat všechny takové pasáže tak, aby byly v souladu.

Dále pak je neméně důležité, aby se pasáže Písma vždy vykládaly podle jejich běžného, normálního, skutečného a doslovného významu, pokud kontext dané pasáže nevybízí k domněnce, že je text ve své podstatě obrazný. Doslovný výklad rovněž neznamená, že se text nedá vykládat zároveň obrazně. Vybízí spíše k tomu, aby čtenář nepřikládal textu prvotně obrazný význam, pokud to není pro kontext nezbytně nutné. Je důležité nehledat „hlubší, duchovnější“ význam, než je v daném textu předložen. To je nebezpečné proto, že pokud se tak děje, základem přesného výkladu se stává mysl čtenáře, a nejde už o objektivní pohled založený na Písmech. V takovém případě už nemůžeme mluvit o žádném objektivním měřítku výkladu, protože Písmo se stává závislým na čtenářově vlastním pojetí toho, co asi znamená. 2 Petr 1:20-21 nám připomíná: „Především vězte, že žádné proroctví Písma nevzniklo z vlastního názoru proroka. Proroctví totiž nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale Boží lidé mluvili, jak byli puzeni Duchem svatým.“

Uplatníme-li tyto principy biblického výkladu, musíme chápat, že Izrael (fyzické potomstvo Abrahamovo) a Církev (všichni věřící) jsou dvě různé skupiny lidí. Je klíčové poznat a pochopit, že Izrael a Církev jsou dvě různé věci, protože pokud to pochopíme špatně, bude snadné chybně si vyložit Písmo. Konkrétně pasáže, pojednávající o zaslíbeních (jak naplněných, tak dosud nenaplněných), které Bůh Izraeli učinil, jsou často mylně chápány a vykládány, snažíme-li se je vztáhnout na Církev – a platí to i naopak. Pamatujte, že kontext dané pasáže nám řekne, komu je určena a navede nás k nejpřesnějšímu výkladu!

Mějme to na paměti, když se díváme na různé pasáže, na kterých je postavena pre-mileniální nauka. Genesis 12:1-3: „Hospodin Bůh řekl Abramovi: Odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a ze svého otcovského domu do země, kterou ti ukážu. Učiním z tebe veliký národ a požehnám ti. Zjednám ti veliké jméno a budeš požehnáním. Požehnám těm, kdo ti žehnají, a toho, kdo ti zlořečí, prokleji. Všechny rodiny země dojdou požehnání v tobě.“

Bůh slibuje Abrahamovi tři věci: Abraham bude mít velké potomstvo, tento národ bude vlastnit a zabírat velké území a dále to, že díky Abrahamově rodu (tj. Židům) dojde požehnání celé lidstvo. V Genesis 15:9-17 Bůh svou smlouvu s Abrahamem stvrzuje. Bůh to udělal způsobem, který vkládá celou odpovědnost za tuto smlouvu na něj samotného. Jinými slovy Abraham nemohl udělat nic pro to, aby byla tato smlouva naplněna nebo porušena. V této pasáži rovněž vidíme hranice země, kterou měli Židé nakonec zabírat. Podrobný seznam vymezeného území najdete v Deuteronomiu 34. Další pasáže, které popisují zem, kterou jim zaslíbil Bůh, najdete v Deuteronomiu 30:3-5 a Ezechieli 20:42-44.

Druhá Samuelova 7:10-17 zaznamenává slib, který Bůh učinil králi Davidovi. Bůh zde slibuje Davidovi, že bude mít potomky, skrze které Bůh nastolí věčné království. To je odkaz na Kristovu vládu během tisíciletého království a potom navěky. Je důležité mít na paměti, že tento příslib musí být naplněn doslovně, k čemuž ještě nedošlo. Jsou lidé, kteří věří tomu, že doslovným naplněním tohoto proroctví byla doba vlády krále Šalamouna, což má ale háček. Území, nad kterým Šalamoun vládl, už k dnešnímu Izraeli nenáleží, a stejně tak už nad dnešním Izraelem nevládne Šalamoun! Pamatujte, že Bůh slíbil Abrahamovi, že jeho potomstvo bude mít navěky vládu nad svým územím, k čemuž ještě nedošlo. 2 Samuelova 7 také říká, že Bůh ustanoví Krále, který bude vládnout navěky. Šalamoun proto nemohl být naplněním zaslíbení, učiněného Davidovi. Je to proto zaslíbení, které naplněno teprve bude!

Mějme na paměti to, co už zde bylo řečeno, a znovu se podívejme na Zjevení 20:1-7: „Potom jsem uviděl anděla sestupujícího z nebe, který měl v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. Ten se zmocnil draka, toho dávného hada, jenž je ďábel a satan, a svázal jej na tisíc let. Uvrhl ho do propasti, zamkl a zapečetil ji nad ním, aby už nesváděl národy, dokud se nenaplní těch tisíc let; potom totiž musí být nakrátko propuštěn. Spatřil jsem trůny a ty, kdo se na nich posadili, a byl jim svěřen soud. Viděl jsem také duše popravených pro Ježíšovo svědectví a pro Boží slovo, duše těch, kteří se neklaněli šelmě ani jejímu obrazu a nepřijali její znamení na čela ani na ruce. Ti ožili a kralovali s Kristem tisíc let. Ostatní mrtví však neožili, dokud se nenaplnilo těch tisíc let. To je první vzkříšení. Požehnaný a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení. Nad těmi ta druhá smrt nemá moc, ale budou kněžími Boha a Krista a budou s ním kralovat tisíc let. Až uplyne těch tisíc let, satan bude propuštěn ze žaláře.“

Oněch tisíc let, o kterých se v této pasáži opakovaně hovoří, odpovídá Kristově době vlády na zemi, doslovným tisíci letům. Vzpomeňte, že zaslíbení, učiněné Davidovi ohledně vládce, musí být naplněno doslovně, a že k tomu ještě nedošlo. Pre-mileniální nauka se na tuto pasáž dívá jako na popis budoucího naplnění tohoto zaslíbení, s Kristem na trůnu. Bůh uzavřel jak s Abrahamem, tak s Davidem bezpodmínečnou smlouvu. Ani jedna z těchto smluv nebyla dosud plně nebo trvale naplněna. Doslovná, fyzická Kristova vláda je jediným způsobem, jak mohou být obě smlouvy naplněny přesně tak, jak Bůh slíbil.

Uplatňujeme-li metodu doslovného výkladu písma, dosednou k sobě informace obsažené v Písmech jako kusy jedné skládanky. Všechna starozákonní proroctví o Ježíšově prvním příchodu se naplnila doslovně. Měli bychom tedy očekávat, že i proroctví týkající se jeho druhého příchodu budou naplněna doslovně. Pre-mileniální nauka je jediný ucelený výklad, který uvádí do souladu doslovný výklad Božích smluv a proroctví o konci časů.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je pre-mileniální nauka, premilenialismus?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries