Jsou démoni padlí andělé?


Otázka: Jsou démoni padlí andělé?

Odpověď:
Je diskutabilní kdy přesně stvořil Bůh anděly, ale je jisté že Bůh stvořil všechno dobré - protože Bůh ve své svatosti nemůže stvořit něco hříšného. Takže satan, který byl někdy andělem Luciferem, se vzbouřil Bohu a padl z nebe (Izaiáš 14; Ezechiel 28), a třetina z ohromného množsví andělů se k jeho povstání připojila (Zjevení 12:3-4,9). Není pochyb o tom, že ty padlí andělé jsou známí jako démoni.

My víme že peklo bylo připraveno pro ďábla a jeho anděly, podle Matouše 25:41: "Potom řekne také těm po levici: 'Jděte ode mě, vy proklatí, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly'." Ježíš užil přivlastňovací zájmno "jeho" aby bylo jasné že tito andělé patří satanovi. Zjevení 12:7-9 popisuje andělskou bitvu (posledních časů) Michaele a "jeho anděly" s ďáblem a "jeho anděly". Z těchto a podobných veršů je jasné, že démony a padlí andělé jsou synonymá.

Někteří odmítají myšlenku že démoni jsou padlí andělé pro fakt, který Juda říká v šestém verši - že andělé kteří zhrešili, byli "ve věčných poutech". Nicméně je jasné, že ne všichni zhřešivší andělé jsou "v poutech", protože satan je stále ba svobodě (1 Petrova 5:8). Proč by Bůh uvěznil zbytek padlých andělů a vůdce vzpoury nnechal volného? Vypadá, že Juda v šestém verši říká o Božím soudu padlých andělů v souvislosti s něčím jiným, možná s incidentem "synů Božích" z Genesis, 6. kapitoly.

Nejčastější alternativní vysvětlení původu démonů je, že když obrové z Genesis 6 zahynuli v potopě, jejich duše se stali démony. Zatím co Bible konkrétně neuvádí co se stalo s dušemi obrů když zahynuli, je nepravděpodobné že by Bůh zničil obry v potopě jen aby dovolil jejich duším -jako démonům- páchat ještě větší zlo. Nejbibličtější vysvětlení pro původ démonů je, že jsou padlými anděly, anděly kteří se se satanem vzbouřili Bohu.

English
Návrat na českou Domovskou stránku
Jsou démoni padlí andělé?

Zjistěte, jak ...

Strávit věčnost s BohemPřijměte odpuštění od Boha