Co je otevřený teismus?Otázka: Co je otevřený teismus?

Odpověď:
„Otevřený teismus“, rovněž známý pod názvem „teologie otevřenosti“ či „Boží otevřenost“, je snaha vysvětlit Boží vševědoucnost (předzvědění) ve vztahu ke svobodné vůli člověka. Argumentace nauky otevřeného teismu je v podstatě tahle: člověk je naprosto svobodná bytost; pokud by Bůh opravdu cele znal budoucnost, znamenalo by to, že člověk není zcela svobodný. Bůh tedy nezná úplně vše, co se stane v budoucnosti. Otevřený teismus hlásá, že budoucnost nelze znát. Bůh tedy zná vše, co znát lze, ale budoucnost nezná.

Otevřený teismus zakládá svá tvrzení na takových pasážích Písma, která mluví o tom, že Bůh „se rozmyslel“ nebo něčeho „litoval“ nebo „byl překvapen“ nebo se něco „dozvěděl“ (Genesis 6:6; 22:12; Exodus 32:14; Jonáš 3:10). Ve světle mnohých ostatních Písem, která jasně mluví o tom, že Bůh budoucnost zná, bychom tyto verše měli chápat v tom smyslu, že Bůh se ukazuje a popisuje tak, abychom tomu porozuměli. Bůh ví, jak se zachováme a jaká rozhodnutí učiníme, ale může se „rozmyslet“ a upustit od toho, co zamýšlí udělat, v závislosti na tom, co uděláme my. To, že byl Bůh zklamaný tím, jak je lidstvo zlé, neznamená, že nevěděl o tom, že k tomu dojde.

V přímém protikladu k výkladu otevřeného teismu je potom Žalm 139:4, 16: „Ještě než mi přijde slovo na jazyk, ty už to, Hospodine, všechno víš!… všechno jsi zapsal do knihy — dny, jež mi byly určeny, než začal první z nich.“ Jak by mohl Bůh ve Starém zákoně předpovědět tolik podrobností o Ježíši Kristu, pokud nezná budoucnost? Jak by mohl Bůh zaručit naše věčné spasení, jestliže neví, co se v budoucnu stane?

Na závěr musíme říct, že otevřený teismus neobstojí ve snaze vysvětlit nevysvětlitelné — vztah mezi Boží vševědoucností a svobodnou vůlí člověka. Stejně jako extrémní formy Kalvinismu dělají z lidských bytostí jen naprogramované roboty, otevřený teismus zase zavrhuje Boží vševědoucnost a svrchovanost. Boha musíme chápat skrze víru, vždyť „bez víry si přece jeho oblibu nikdo nezíská“ (Židům 11:6a). Otevřený teismus tedy není biblické učení. Je to jenom další pokus omezeného člověka o pochopení neomezeného Boha. Ti, kdo následují Krista, by měli myšlenky otevřeného teismu zamítnout. A i když otevřený teismus poskytuje jisté vysvětlení vztahu mezi Boží vševědoucností a lidskou svobodnou vůlí, není to vysvětlení biblické.Návrat na českou Domovskou stránkuCo je otevřený teismus?