settings icon
share icon
Otázka

Co znamená mít osobní vztah s Bohem?

Odpověď


Osobní vztah s Bohem začíná okamžikem, kdy si uvědomíme, že Jej potřebujeme, přiznáme, že jsme hříšníci a ve víře přijmeme Ježíše Krista jako Spasitele. Bůh, náš nebeský Otec, nám chtěl být nablízku vždy, a vždy s námi chtěl mít vztah. Ještě předtím, než Adam v zahradě edenské zhřešil (Genesis 3. kapitola), znali Adam i Eva Boha na velmi osobní, důvěrné úrovni. Chodili s Ním po zahradě a mluvili s Ním. Kvůli hříchu jsme potom byli od Boha odděleni a odpojeni.

Co mnozí nevědí, neuvědomují si to nebo to to vědět nechtějí, je to, že Ježíš nám dal ten nejskvělejší dar – možnost trávit věčnost s Bohem, pokud Mu budeme důvěřovat. „Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu“ (Římanům 6:23). Bůh se v osobě Ježíše Krista stal člověkem, aby na sebe vzal náš hřích, aby byl zabit a opět vzkříšen k životu, a dokázal tak Své vítězství nad hříchem a nad smrtí. „A proto již není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši“ (Římanům 8:1). Jestliže tento dar přijmeme, Bůh může přijmout nás, a my s ním potom můžeme mít vztah.

Mít osobní vztah s Bohem znamená, že Bůh bude součástí našeho každodenního života. Měli bychom se k Němu modlit, číst Jeho slovo a rozjímat nad ním, a snažit se Jej lépe poznat. Měli bychom se modlit za moudrost (Jakub 1:5), což je ta nejcennější věc, jakou kdy můžeme mít. Měli bychom Mu předkládat své žádosti a prosit v Ježíšově jménu (Jan 15:16). Ježíš nás miloval natolik, že za nás dal svůj život (Římanům 5:8), a přehradil propast, která mezi námi a Bohem byla.

Dostali jsme Ducha svatého jako utěšitele. „Jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání. Já pak požádám Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal navěky, totiž Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť žije u vás a bude ve vás“ (Jan 14:15-17). To řekl Ježíš, než zemřel, a poté, co byl vzkříšen, byl Duch svatý dán všem, kteří Jej vroucně hledají a přijímají. Duch svatý žije v srdcích věřících a nikdy je neopouští. Radí nám, učí nás veškeré pravdě, a mění naše srdce. Bez Ducha svatého bychom nebyli schopni čelit zlu a pokušením. Protože Jej ale máme, můžeme začít nést ovoce, které je výsledkem toho, že Duchu umožňujeme, aby nás řídil: lásku, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrotu, věrnost, mírnost a sebeovládání (Galatským 5:22-23).

Nalézt osobní vztah s Bohem není tak těžké, jak si myslíme, a neexistuje pro to ani žádný tajný recept. Jakmile jsme se stali Božími dětmi, přijali jsme Ducha svatého, který začal pracovat na našich srdcích. Měli bychom se bez přestání modlit, číst Bibli, a připojit se k církvi, která věří v Bibli; všechny tyto věci nám pomohou duchovně růst. Mít vztah s Bohem znamená důvěřovat Mu, věřit, že nás provede každým dalším dnem, a věřit, že se o nás stará. Neuvidíme možná změny okamžitě, ale časem si je začneme uvědomovat, a všechny tyto pravdy budou ještě jasnější.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co znamená mít osobní vztah s Bohem?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries