settings icon
share icon
Otázka

Jak mohu být naplněn Duchem svatým?

Odpověď


Klíčový verš, který hovoří o naplnění Duchem svatým v tomto věku, je Jan 14:16, kde Ježíš slíbil Ducha svatého, který bude ve věřících přebývat, a říká, že ono přebývání bude trvalé. Je důležité rozlišovat mezi přebýváním Ducha a naplněním Duchem. Trvalé přebývání Ducha není pro pár vybraných věřících, ale pro všechny věřící. V Písmu je řada odkazů, které tento závěr podporují. Za prvé, Duch svatý je dar, který je dán všem, kdo věří v Ježíše, bez výjimky. Tento dar není podmíněn ničím jiným, než prostou vírou v Krista (Jan 7:37-39). Za druhé, Duch svatý je dán v okamžiku spasení (Efezským 1:13). Galatským 3:2 rovněž tuto skutečnost zdůrazňuje a říká, že v okamžiku, kdy jsme uvěřili, jsme byli zapečetěni Duchem a Duch v nás začal přebývat. Za třetí, Duch svatý přebývá ve věřících trvale. Duch svatý je věřícím dán jako závdavek či potvrzení jejich budoucího oslavení v Kristu (2. Korintským 1:22; Efezským 4:30).

To je v rozporu s příkazem, který nalézáme v Efezským 5:18, abychom se naplňovali Duchem. Měli bychom být tak úplně poddáni Duchu svatému, že s námi bude moct plně pracovat, čili v tomto smyslu nás bude naplňovat. Římanům 8:9 a Efezským 1:13-14 říkají, že Duch přebývá v každém věřícím, ale také to, že jej lze zarmoutit (Efezským 4:30), a že jeho práce v nás může být uhašena (1. Tesalonickým 5:19). Pokud připustíme, aby se to stalo, nebudeme plně zažívat působení Ducha svatého, ani jeho moc působící v nás a skrze nás. Být naplněn Duchem znamená dávat mu svobodu k tomu, aby převzal každou část našeho života, aby nás vedl a řídil. Jeho moc se potom může skrze nás projevit, a to, co děláme, bude pro Boha plodné. Naplnění Duchem se netýká jen některých vnějších projevů; znamená to, že se projeví i v našich nejniternějších myšlenkách a motivech našich skutků. Žalm 19:15 říká: „Slova v mých ústech, v mém srdci myšlení kéž se ti, Hospodine, zalíbí – skálo má, můj Vykupiteli!“

Hřích je to, co nás odděluje od plnosti Ducha, a poslušnost Bohu je to, čím si plnost Ducha uchováme. Přestože máme usilovat o to, abychom byli plní Ducha – jak nám nařizuje Efezským 5:18, tak této plnosti nedosáhneme tím, že se budeme za naplnění Duchem modlit. Pouze naše poslušnost Božím rozkazům dá Duchu svobodu k tomu, aby v nás působil. Protože jsme hříšná stvoření, je nemožné, abychom byli plní Ducha neustále. S každým hříchem v našich životech bychom se proto měli vypořádat hned, když jej rozpoznáme, a měli bychom obnovovat svou oddanost Duchu, abychom mohli být Duchem naplněni a vedeni.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Jak mohu být naplněn Duchem svatým?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries