settings icon
share icon
Otázka

Jak si mohu být jistý/á, že se modlím podle Boží vůle?

Odpověď


Nejvyšším cílem člověka by mělo být oslávit Boha (1 Korintským 10:31), a to zahrnuje modlit se podle Jeho vůle. První musíme žádat o moudrost „Jestliže se pak někomu z vás nedostává moudrosti, ať ji žádá od Boha, který štědře dává všem a nic nevyčítá, a bude mu dána“ (Jakub 1:5). Když prosíme o moudrost, musíme také spoléhat, že Bůh je milostivý a ochotný odpovědět na naši modlitby: „ať však žádá ve víře a nijak nepochybuje“ (Jakub 1:6; viz také Marek 11:24). Takže modlit se podle vůle Boží zahrnuje také prosit o moudrost (poznat Boží vůli) a prosit ve víře (důvěřovat Boží vůli).

Zde je sedm biblických instrukcí, které věřícího povedou v modlitbě podle Boží vůle:

1) Modlete se za věci, o kterých Bible nařizuje, že se máte modlit. Je nám řečeno, že se máme modlit za své nepřátelé (Matouš 5:44); aby Bůh poslal misionáře (Lukáš 10:2); abychom nepadli do pokušení (Matoue 26:41); za služebníky Slova (Kolossenským 4:3; 2 Tessalonicenským 3:1); za státní orgány (1 Timoteovi 2:1-3); za zmírnění utrpení (Jakub 5:13); a za uzdravení jiných věřících (Jakub 5:16). Můžeme se modlit s jistotou že se modlíme podle Jeho vůle když se modlíme ve věci, kterou přikazuje Bůh.

2) Následujte příkladů božích charakterů v Písmu. Pavel se modlil za spásu Izraele (Římanům 10:1). David se modlil za shovívavost a odpuštění když zhřešil (Žalm 51:1-2). Raní církev se modlila za smělost svědčit (Skutky 4:29). Tyto modlitby byly podle Boží vůle, a podobné modlitby dnes mohou být take takové. Jak to bylo i s Pavlem a s raní církví, mělibychom se vždy modlit za spásu jiných. Co se nás týká, měli bychom se modlit jak David, vždy si uvědomujíc svůh hřích a přinášíc ho před Boha před tím, než nám zkazí náš vstah s Ním a zmaří naše modlitby.

3) Modlete se se správným motivem. Sobecké mototivy Bůh žehnat nebude. “Prosíte, avšak nedostáváte, protože prosíte zle, abyste mohli utrácet na své rozkoše” (Jakub 4:3). Také bychom se měli modlit ne tak, aby bylo slyšet naše vznešené slova a aby jiní mali z nás “duchovní” dojem, ale většinou v soukromí a v skrytosti, aby nás náš nebeský Otec slyšel vskrytu a odplatil nám zjevně (Matouš 6:5-6).

4) Modlete se s duchem odpuštění vůči ostatním (Marek 11:25). Duch horkosti, hněvu, pomsty nebo nenávisti k druhým nám vzdálí naše srdce od modlitby v absolutní poslušnosti k Bohu. Přesně jako je nám řečeno aby sme nepřinášeli naše modlitby na oltář dokud máme křesťané mezisebou konflikt (Matouš 5:23-24), stejným způsobem Bůh nechce abychom předkládali naše modlitby dokud nejsme smíření s našimi bratry a sestrami v Kristu.

5) Modlete se s díkůčiněním (Kolossenským 4:2; Filipenským 4:6-7). Vždy můžeme najít něco, za co jsme vděční, nezáleží jak jsme zatíženi našimi potřebami či nouzí. I ten, kdo trpí na tomto světě nejvíc, před němž je nebe, má důvod být vděčný Bohu.

6) Modlete se stále (Lukáš 18:1; 1 Tessalonicenským 5:17). Měli bychom setrvávat v modlitbě a nepřestávat ani nebýt sklíčení když jsme nedostali ihned odpověď. Částí modlitby podle Boží vůle je víra, že jakákoli bude Jeho odpověď – “ano” nebo “ne” nebo “čekej”, my příjmáme Jeho soud, pokořujeme se Jeho vůli, a pokračujeme se modlit.

7) Spoléhejte v modlitbě na Božího Ducha. Tohle je nádherná pravda: “ A tak nám také Duch pomáhá v našich slabostech. Vždyť ani nevíme, za co bychom se měli modlit, jak je potřeba, ale sám Duch oroduje za nás nevýslovným sténáním. A ten, který zkoumá srdce, ví, jaké je smýšlení Ducha, že podle Boží vůle prosí za svaté.” (Římanům 8:26-27) V modlitbě máme pomoc Ducha. V časech nejhlubší krize nebo zármutku, v těch časech když cítíme že se “prostě nemůžeme modlit”, máme útěchu: víme, že Duch Svatý se vlastně modlí za nás! Jakého úžasného Boha máme!

Jaké máme ujištění, když chceme chodit v Duchu a ne v těle! Tehdy můžeme mít jistotu že Duch Svatý vykoná Jeho práci a představí naše modlitby Otci podle Jeho dokonale vůle a načasování – a my můžeme odpočívat s vědomím, že On pracuje aby všechno bylo na naše dobré (Římanům 8:28).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Jak si mohu být jistý/á, že se modlím podle Boží vůle?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries