settings icon
share icon
Otázka

Co je křesťanství?

Odpověď


1. Korintským 15:1-4 říká: „Chci vám připomenout, bratří, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na němž stojíte, a skrze něž docházíte spásy, držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval – vždyť jste přece neuvěřili nadarmo. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem.”

Toto je v kostce křesťanská víra. Křesťanství je jedinečné uprostřed ostatních náboženství, neboť jeho důkaz je založen na vztahu, nikoli na náboženských úkonech. Místo dodržování seznamu „musíš a nesmíš” je cílem křesťanství pěstovat blízký vztah s Bohem Otcem. Tento vztah je možný na základě díla Ježíše Krista a působení Svatého Ducha v životě křesťana.

Křesťané věří, že Bible je neomylné Boží slovo a její učení je nejvyšší autoritou (2. Timoteovi 3:16; 2. Petrův 1:20-21). Křesťané věří v jediného Boha, který existuje ve třech osobách: Otec, Syn (Ježíš Kristus) a Duch Svatý.

Křesťané věří, že člověk byl stvořen konkrétně pro vztah s Bohem, ale hřích oddělil všechny lidi od Boha (Římanům 3:23; 5:12). Křesťanství učí, že Ježíš Kristus kráčel po naší Zemi, dokonalý Bůh a zároveň dokonalý člověk (Filipským 2:6-11), a zemřel na kříži. Křesťané věří, že po smrti na kříži byl Kristus pohřben, a pak znovu vstal. Teď sedí po pravici Boha Otce a přimlouvá se za všechny věřící (Židům 7:25). Křesťanství hlásá, že Ježíšova smrt na kříži postačuje, aby byl splacen dluh za hříchy celého světa, a že tahle smrt znovu obnovila vztah mezi Bohem a člověkem (Židům 9:11-14;10:10; Římanům 5:8;6:23).

Abychom byli spaseni, musíme jednoduše úplně věřit v Kristovo dílo dokonané na kříži. Jestli někdo uvěří, že Kristus zemřel na jeho místě a zaplatil cenu za jeho hříchy, a pak vstal, ten bude spasen. Žádný nemůže udělat nic, čím by si sám získal své spasení. Žádný není „dost dobrý” na to, aby sám obstál před Bohem, protože všichni jsme hříšníci (Izajáš 53:6; 64:6-7). Kromě toho, již nemusíme nic víc dělat, protože Kristus dokonal celé své dílo! Když byl Ježíš na kříži, řekl: „Dokonáno jest!” (Jan 19:30).

Tak jako již nejsou zapotřebí žádné skutky, aby člověk získal spasení, když uvěří v Kristovo dílo na kříži, tak nikdo už nemůže udělat nic, čím by své spasení ztratil. Pamatujte, že dílo bylo vykonáno a dokonáno Kristem! Nic ohledně spasení nezávisí na tom, kdo jej přijímá! Jan 10:27-29 říká: „Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve. Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všecky, a nikdo je nemůže vyrvat z Otcovy ruky.”

Někteří si snad pomyslí: „To je výborné – když jsem jednou spasen, můžu si dělat, co chci, i tak spasení neztratím!” Spasení však neznamená úplnou volnost dělat, jak se mi co líbí. Spasení znamená osvobodit se z otroctví staré hříšné přirozenosti a stát se svobodným pro vztah s Bohem. Dokud věřící žijí tady na zemi ve svém hříšném těle, bude stále probíhat zápas s pokušením hříchu. Život ve hříchu brání vztahu, který Bůh chce mít s člověkem, a pokud člověk žije v hříchu jako věřící, nemůže se ve skutečnosti těšit ze vztahu, který Bůh s ním chce mít. Křesťané však mohou dosáhnout vítězství v zápasu s hříchem tím, že budou číst a konat Boží Slovo (Bibli) ve svých životech a dají se řídit Svatým Duchem – to znamená, že se podřídí vlivu Svatého Ducha a nechají se vést v každodenním životě a skrze Ducha se podřizují Božímu Slovu.

Takže zatímco mnohé náboženské systémy vyžadují, aby člověk dělal určité věci a určité věci zas nedělal, křesťanství je o vztahu k Bohu. Křesťanství znamená věřit, že Kristus zemřel na kříži, a znovu vstal, aby zaplatil za tvůj hřích. Tvůj dluh za hřích je splacen a Ty můžeš mít společenství s Bohem. Můžeš vítězit nad svou hříšnou přirozeností a kráčet v obecenství a poslušnosti s Bohem. Toto je pravé biblické křesťanství.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je křesťanství?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries