settings icon
share icon
Otázka

Může křesťan ztratit spasení?

Odpověď


Před tím než bude tato otázka odpovězena, musí být definovaný termín "křesťan". "Křesťan" není osoba která se pomodlila modlitbu anebo vyšla dopředu (na výzvu kazatele) anebo vyrostla v křesťanské rodině. Ačkoli každá z těchto věcí může být součástí zkušeností křesťana, není to to, co dělá křesťana. Křesťan je člověk který přijal - vírou - a plně důvěřuje Ježíši Kristu jako jedinému Spasiteli (Jan 3:16; Skutky 16:31; Efezským 2:8-9).

Takže s touto definicí v mysli: může křesťan ztratit spasení? Možná nejlepší způsob jak odpovědět na tuto bytostně důležitou otázku je prozkoumat co Bible říká - k čemu dochází při spáse, a prostudovat co by tedy mohlo způsobit ztrátu spásy. Tady je pár příkladů:

Křesťan je nové stvoření. "Proto, jestliže je někdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, vše je nové!" (2 Korintským 5:17). Tento verš mluví o člověku, který se zcela stal novým stvořením - jako výsledek bytí "v Kristu". Aby křesťan ztratil spásu, muselo by být zrušeno a zvráceno nové stvoření.

Křesťan je vykoupen. "Víte přece, že jste ze svého marného životního způsobu předaného od otců nebyli vykoupeni pomíjejícími věcmi, totiž stříbrem nebo zlatem, ale drahou krví Krista jakožto beránka bez úhony a poskvrny." (1 Petrova 1:18-19). Slovo "vykoupeni" znamená být koupen, cena je zaplacena. Aby křesťan ztratil spásu, musel by Bůh zrušit Jeho koupě které zaplatil drahocennou Kristovou krví.

Křesťan je ospravedlněn. "Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána, Ježíše Krista," (Římanům 5:1). "Ospravedlnit" znamená "vyhlásit za spravedlivého". Všichni ti, kdo přijali Ježíše jako Spasetele, jsou Bohem "vyhlášeni za spravedlivé". Aby křesťan ztratil spásu, Bůh by se musel vrátit a vzít zpět co před tím řekl.

Křesťan má slíbený věčný život. "Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl věčný život." (Jan 3:16). Věčný život je příslibem na věčnost (navždy) v nebi s Bohem. Bůh slibuje "Věř a budeš mít věčný život". Aby křesťan ztratil spásu, musel by mu být odňat věčný život. Jestli má křesťan příslib žít navěky, jak by mohl Bůh zničit tento příslib odnětím večného života?

Křesťan má záruku slávy. "Ty, které předurčil, ty také povolal; které povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také oslavil." (Římanům 8:30). Jak jsme se dozvěděli z Římanům 5:1, ospravedlnění je prohlášeno v okamžiku uvěření. Podle Římanům 8:30, oslavení je zaručeno pro všechny ty, které Bůh ospravedlnil. Oslava znamená když křesťan dostane dokonalé vzkříšené tělo v nebi. Jestli křesťan může ztratit spásu, potom Římanům 8:30 má chybu - protože Bůh by tak nemohl zaručit slávu pro všechny ty, které On předurčil, povolal a ospravedlnil.

Mohli bychom sdílet omnoho víc ilustrací o tom, co se stane když je člověk spasen. Ale i těchto pár úplně stačí k objasnění že křesťan spásu ztratit nemůže. Většina, pokud ne všechny Biblické výroky o tom, co se nám stává když přijmeme Ježíše Krista jako Spasitele, by byli neplatné v případě že spása může být ztracená. Spása nemůte být zrušena. Křesťan jako nová bytost nemůže být alulován. Vykoupení nelze vrátit zpět. Věčný život nemůže být ztracen a přesto považován za věčný. Jestli kěsťan může ztratit spásu, Bůh by musel jít zpět ve svém Slovu a změnit názor - dvě věci o kterých Písmo říká že Bůh nikdy neudělá.

Nejfrkventovanější námitky proti víře že křesťan nemůže ztratit spásu jsou: 1) Co ti, kteří jsou křesťané a neustále žijí nemorálním životním stylem? 2) Co ti, kteří jsou křesťané ale potom zavrhnou víru a zapřou Krista? Problémové v těchto dvou námitkách je slovní spojení "ti kteří jsou křesťané". Bible prohlašuje že opravdový křesťan nebude žít neustále nemorálním způsobem života (1 Jan 3:6). Bible oznamuje, že kdokoli kdo odchýlí víru, demonstruje že nikdy opravdu nebyl křesťanem (1 Jan 2:19). Proto žádná námitka neustojí. Křesťané nežijí neustálým nemorálním životním stylem, ani nezavrhují víru a nepopírají Krista. Takové činy jsou důkazem že nikdy spaseni nebyli.

Ne, křesťan nemůže ztratit spásu. Nic nemůže oddělit křesťana od Boží lásky (Římanům 8:38-39). Nik nemůže vytrhnout křesťana z Boží ruky (Jan 10:28-29). Bůh si želá a také je schopý zaručit a uhájit spásu, kterou nám dal. Juda 24-25: " Avšak tomu, který je schopen zachovat vás bez pádu a postavit vás bez úhony v přítomnosti své slávy s veselím, jedinému moudrému Bohu, našemu Spasiteli, jemu buď sláva a velebnost, vláda i moc, nyní i po všechny věky. Amen."

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Může křesťan ztratit spasení?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries