settings icon
share icon
Otázka

Jak je modlitba komunikací s Bohem?

Odpověď


Abychom pochopili podstatu Boží komunikace s námi a naší s Ním, potřebujeme začít pár klíčovými pravidly. První je, že Bůh říká jenom pravdu. On nikdy nelže a On nikdy není lstivý. Job 34:12 prohlašuje: “A naprosto Bůh silný nečiní nic nešlechetně, a Všemohoucí nepřevrací soudu.” Druhé pravidlo je to, že Bible je skutečné Boží Slovo. Řecké “Písmo Svaté”, graphe, je v Novém Zákoně použito 51-krát - odvolávajíc se na Starozákonní spisy. Pavel v 2. Timoteovi 3:16 potvrzuje, že tyto slova jsou doslova “od Boha vdechnuté”. Slovo “graphe” odkazuje také na Nový Zákon, konkrétně když Petr nazývá Pavlovy epištoly “Písmem” v 2 Petrové 3:16, a také když Pavel (v 1 Timoteovi 5:18) cituje Ježíšovy slova jak je nacházíme v Lukášovi 10:7 a nazývá je “písmem”. Máme-li tedy dokázáno, že psaní Nového Zákona patří do speciální kategorie “Písmo”, potom můžeme s právem upotřebit 2 Timoteovi 3:16 také na všechna psaní, a říct že to psaní má také charakteristiky, které Pavel přisuzuje “celému písmu”. Je to “Bohem vdechnuté” a všechny slova jsou pravá Boží slova.

Proč je tato informace relevantní k tématu modlitby? Teď když máme prokázané, že Bůh říká jenom pravdu a že Bible je naprosto Boží slovo, můžeme logicky přijít k následujícím dvěma závěrům o komunikaci s Bohem. První, protože Bible říká že Bůh člověka slyší (Žalm 17:6, 77:1; Izaiáš 38:5), člověk může důvěřovat že když je ve správném vztahu s Bohem a říká Bohu, Bůh ho uslyší. Za druhé, poněvadž je Bible Boží slovo, člověk může věřit že když je ve správném vztahu s Bohem a čte Bibli, on doslovně slyší mluvené Boží slovo. Správný vztah s Bohem, který je důležitý pro zdravou komunikaci mezi Bohem a člověkem, je dokazatelný třemi způsoby. První je odvrácení se od hříchu, čili pokání. Například Žalm 27:9 je prosba Davida aby ho Bůh uslyšel a neodvracel se od něho v hněvě. Z tohoto víme že Bůh odvrací svou tvář pryč od lidského hříchu a že hřích překáží komunikaci mezi Bohem a člověkem. Jiný příklad toho samého je k nalezení v Izaiáši 59:2, kde Izaiáš říká lidem, “Ale nepravosti vaše rozloučily vás s Bohem vaším, a hříchové vaši to způsobili, že skryl tvář před vámi, aby neslyšel.” Takže když je nevyznaný hřích v našich životech, ten bude překážet komunikaci s Bohem.

Kromě toho je pro komunikaci s Bohem nutné pokorné srdce. V Izajášovi 66:2 Bůh říká tyto slova: “ I však na toho patřím, kdož jest chudý a skroušeného ducha, a třese se před slovem mým.” Třetí je spravedlivý život. To je pozitivní stránka obracení se od hříchu a vidno ji skrze efektivitu modlitby. Jakob 5:16 říká: “Mnohoť může modlitba spravedlivého opravdová.”

Náš rozhovor s Bohem může být slyšitelný, v duchu, anebo psaný. Můžeme si být jisti, že On nás slyší a že Duch Svatý nám pomůže modlit se jak bychom měli. Římanům 8:26 říká „ A tak nám také Duch pomáhá v našich slabostech. Vždyť ani nevíme, za co bychom se měli modlit, jak je potřeba, ale sám Duch oroduje za nás nevýslovným sténáním.“

Pokud jde o Boží odpověď nám, měli bychom ji hledat hlavně skrze Písmo než doufat, že nám Bůh pokaždé vloží myšlenky přímo do mysle aby nás vedl ke konkrétnímu konání anebo rozhodnutí. Pro naši sklon k sebeklamu není moudré přijmout myšlenku že kterýkoli a každý nápad který nám přejde hlavou je z Boha. Někdy, ohledně konkrétních problémů v našem životě, Bůh k nám nemluví přímo přes Písmo, a to může být pochopitelně pokoušející hledat extra-biblické (nebiblické, pozn. prekl.) zjevení v těchto případech. Nicméně v takových chvilkách je nejmoudřejší – abychom se vyhli vkládáním slov do úst Božích a/anebo otvírání se klamu – najít odpovědi odvolávajíc se na biblické principy, které On nám už dal.

Také je doporučitenlé vážně se modlit za moudrost abychom dospěli k správným závěrům, protože On nám slíbil že dá moudrost těm, kteří o ni žádají. “Jestliže se pak někomu z vás nedostává moudrosti, ať ji žádá od Boha, který štědře dává všem a nic nevyčítá, a bude mu dána” (Jakub 1:5). Jak je modlitba komunikací s Bohem? Modlitba je naše mluvení z našich srdcí k nebeskému Otci a na oplátku nám Bůh říká skrze Jeho Slovo a vede nás Jeho Duchem.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Jak je modlitba komunikací s Bohem?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries