settings icon
share icon
Otázka

Kdo může být spasen? Může být spasen kdokoli?


Ježíš jasně učil v Janovi 3:16, že on spasí kohokoli, kdo v Něho věří: "Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl věčný život..." To "kdokoli" zahrnuje tebe a kohokoli dalšího..

Bible říká, že pokud by byla spása založená na našich vlastních skutcích, nebyl by spasen nikdo: “Neboť všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva" (Římanům 3:23). Žalm 143:2 dodává: "vždyť před tebou nikdo z živých není spravedlivý". Římanům 3:10 potvrzuje: "Není spravedlivého, ani jednoho".

My nemůžeme spasit sami sebe. Ale jsme spaseni, když věříme v Ježíše Krista. Efezským 2:8-9 učí: "Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit". Spaseni jsme z milosti Boží a milost podle definice nemůže být zasloužena. My si milost nezasluhujeme, prostě ji přijímáme skrze víru.

Boží milost je dostatečná, aby pokryla všechny hříchy (Římanům 5:20). Bible je plná příkladů lidí, kteří byli spaseni z jejich hříšné minulosti. Apoštol Pavel psal křesťanům, kteří před tím žili v různých druzích hříchu včetně sexuální nemravnosti, modlářství, cizoložství, homosexuality, zlodějství, chamtivosti a opilství. Ale Pavel jim řekl, že spasením, "jste se dali obmýt, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu Pána Ježíše Krista a Duchem našeho Boha" (1 Korintským 6:11).

Apostol Pavel sám byl pronásledovatel křesťanů, schválil Štěpánovou smrt (Skutky 8:1) a zatýkal křesťany a vrhal je do vězení (Skutky 8:3). Později napsal, "ačkoli jsem byl předtím rouhač, pronásledovatel a násilník. A přece jsem došel slitování, protože jsem ve své nevěře nevěděl, co dělám. A milost našeho Pána se nadmíru rozhojnila a s ní víra i láska v Kristu Ježíši. Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného přijetí: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k nim patřím na prvním místě." (1 Timoteovi 1:13-15)

Bůh často zachraňuje nepravděpodobné kandidáty, aby sloužili jeho záměrům. On zachránil zloděje na kříži, který měl před sebou pouhé minuty života (Lukáš 23:42-43), pronásledovatele církve (Pavla), rybáře, který Ho popřel (Petra), římského vojáka i s jeho rodinou (Skutky 10), uprchlého otroka (Onezima Filoménova), a mnoho dalších. Není nikdo, koho by Bůh nebyl schopen spasit (viz. Izaiáš 50:2). Jediné, co my lidé musíme, jepřijmout Jeho bezplatný dar věčného života.

Kdo může být spasen? Jedno je jisté - ty můžeš, jestli přijmeš Ježíše Krista jako svého Spasitele! Pokud si nejsi jist tím, že jsi Ježíše přijal jako svého Spasitele, můžeš to udělat právě teď modlitbou jako je tato:

"Bože, uvědomuji si že jsem hříšník a nikdy nemohu dosáhnout nebe svými dobrými skutky. Věřím v Ježíše Krista jako Božího Syna, který zemřel za moje hříchy a vstal z mrtvých aby mi dal věčný život. Prosím, odpusť mi moje hříchy a pomoz mi, abych žil pro Tebe. Děkuji Ti, že si mě přijal a dal mi věčný život".

Rozhodli jste se pro Krista po přečtení těchto stránek? Jestliže ano, prosíme, klikněte na tlačítko „Dnes jsem se rozhodl přijmout Ježíše Krista“ dole.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Kdo může být spasen? Může být spasen kdokoli?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries