settings icon
share icon
Otázka

Co je hinduismus a čemu hindové věří?

Odpověď


Hinduismus je jedním z nejstarších organizovaných náboženství – posvátné spisy hinduismu se datují až někdy do roku 1400 nebo 1500 př. n. l. Je také jedno z nejrozmanitějších a nejsložitějších, a čítá milióny bohů. Hindové mají velké množství nauk a existují ve velkém množství různých odnoží a sekt. Přestože se jedná o třetí největší náboženskou skupinu na světě, hindové se nachází hlavně v Indii a v Nepálu.

Hlavními texty hinduismu jsou Védy, Upanišady, Mahábhárata a Rámájana. Tyto spisy obsahují písně, zaříkání, filozofie, rituály, básně a příběhy, na nichž hindové staví svou víru. Dalšími texty, jichž se v hinduismu používá, jsou bráhmany, sútra a áranjaky.

Přestože je hinduismus vesměs považován za polyteistický, a je v něm na 330 miliónů bohů, má jednoho „boha“, který je nade všechny – Bráhmu. Bráhma je bytost, která údajně obývá každý kousek reality a existence v celém vesmíru. Bráhma je neosobní a nepoznatelný, a věří se, že existuje ve třech oddělených podobách“ Brahmá – Stvořitel; Višnu – Udržovatel; a Šiva – Ničitel. Tyto „tváře“ Brahmy se všechny vyskytují v mnoha dalších vtěleních a podobách. Hinduistická teologie se vysvětluje velmi obtížně, protože různé hinduistické školy obsahují prvky téměř každého existujícího teologického systému. Hinduismus může existovat jako:

1) Monistický – Všechno existuje jako jediná věc; škola Šankary
2) Panteistický – Existuje pouze jediná božská bytost, takže Bůh a svět jsou jedno; Bráhmanismus
3) Panenteistický – Svět je součást Boha; Ramanujova škola
4) Teistický – Jeden Bůh, zřetelně odlišný od Stvoření; Bhakti

Podle toho, jaké je konkrétní učení jiné školy hinduismu, může hinduismus být rovněž ateistický, deistický či dokonce nihilistický. S takovou rozmanitostí, která se dá schovat pod pojem „hinduista“ se můžeme ptát, co je tedy vůbec určující prvek, který dělá z člověka hinduistu? Asi jedinou věcí je to, zda daná odnož víry považuje Védy za posvátná písma. Pokud ano, je to hinduismus. Pokud ne, není to hinduismus.

Védy jsou více než pouhé teologické knihy. Obsahují bohatou a barevnou „teo-mytologii“, neboli náboženskou mytologii, která je záměrně propletena mýty, teologií a skutečnými příběhy, aby zasadila náboženské kořeny vypravěčskou formou. Tato „teo-mytologie“ je v dějinách a kultoře Indie zakořeněna tak pevně, že odmítat Védy se chápe jako odporování Indii. Jakýkoliv náboženský systém, který do určité míry neobsahuje indickou kulturu, je tedy hinduismem odmítán. Pokud naopak náboženský systém přijímá indickou kulturu a její teo-mytologický odkaz, může být označen za hinduistický, i pokud je jeho teologie teistická, nihilistická či ateistická. Tato otevřenost vůči protikladům může způsobit člověku západního světa, který hledá ve svých náboženských názorech logickou důslednost a racionální argumenty, bolest hlavy. Upřímně řečeno, křesťané nevykazují o mnoho více logiky, když vyznávají Jehovu, a žijí jako praktikující ateisté a zapírají Ježíše svým životem. Pro hinduistu je protiklad v logické protichůdnosti názorů. Pro křesťana je protiklad spíše v obyčejném pokrytectví.

Hinduismus se dívá na lidstvo jako na božstvo. Je-li Brahmá vším, hinduismus z toho vyvozuje, že každý je božský. Átma (nebo Átman, tedy „já“) je zajedno s Brahmou. Veškerá realita, která se vyskytuje mimo Brahmu, se považuje za pouhý přelud a iluzi. Duchovním cílem hinduisty je stát se jedno s Brahmou, a přestat tak existovat ve své iluzorní, pomíjivé formě „samostatného já“. Toto vysvobození se označuje jako „mókša“. Hinduisté věří, že dokud nedosáhnou mókšy, budou se opakovaně převtělovat, aby mohli dále pracovat na uskutečnění této pravdy (pravdou se chápe to, že existuje jenom Brahmá, nic jiného). Jak se člověk převtělí, závisí na karmě, což je princip příčiny a následku, který se řídí přírodní rovnováhou. Skutky každého jedince, které vykonal v minulosti, ovlivní a odpovídají tomu, co se stane ve všech životech, jak budoucích tak minulých.

Přestože je zde předloženo pouze zběžné shrnutí, je zřejmé, že hinduismus je v protikladu k biblickému křesťanství, a to téměř ve všech hlavních bodech. Křesťanství má jediného Boha, který je jak osobní, tak poznatelný (Deuteronomium 6:5; 1. Korintským 8:6); má jedno Písmo; učí, že Bůh stvořil zem a všechny, kdo na ní žijí (Genesis 1:1; Židům 11:3); věří, že člověk je stvořen k Božímu obrazu a žije jenom jednou (Genesis 1:27; Židům 9:27-28); a učí, že spasení je možné pouze skrze Ježíše Krista (Jan 3:16 6:44; 14:6; Skutky 4:12). Hinduismus jako náboženský systém nedrží pohromadě, protože neuznává Ježíše jako jednou vtěleného Boha a Člověka a Spasitele, a jako jediný dostačující zdroj spasení pro lidstvo.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je hinduismus a čemu hindové věří?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries