settings icon
share icon
Otázka

Co říká o duchovním boji Bible?

Odpověď


V otázkách duchovního boje existují dva základní omyly – přehnaný důraz na něj nebo naopak jeho podceňování. Někteří svádí každý hřích, konflikt a problém na démony a snaží se je vyhnat. Jiní zase duchovní svět zcela ignorují a zapomínají, že Bible učí, že náš boj nevedeme proti tělu, ale proti duchovním silám. Klíčem k úspěšnému duchovnímu boji je nalezení biblické rovnováhy. Ježíš někdy vyhání z lidí démony a někdy lidi uzdravuje, aniž by se zmiňoval o démonickém vlivu. Apoštol Pavel dává křesťanům pokyny jak k tomu, aby bojovali jak s vlastním hříchem (Římanům 6), tak s vlivem toho zlého (Efezským 6:10-18).

Efezským 6:10-12 říká: „Závěrem, posilněte se v Pánu a v jeho nesmírné moci. Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.“ V tomto textu se nachází klíčové pravdy: to, že dokážeme být silní jen Boží mocí; to, co nás chrání, je Boží zbroj a to, že náš boj je bojem proti duchovním silám zla.

Ohromným příkladem někoho, kdo je silný Pánovou mocí, je archanděl Michael v Judovi 9. Michael, pravděpodobně nejsilnější ze všech Božích andělů, nenapomenul Satana ze své síly, ale řekl: „Ztrestej tě Hospodin!“ Zjevení 12:7-8 říká, že to bude právě Michael, kdo na konci časů Satana porazí. Přesto ale během sporu se Satanem napomenul Michael Satana Božím jménem a jeho autoritou, nikoliv svou vlastní. Jenom díky vztahu s Ježíšem Kristem mají křesťané autoritu nad Satanem a jeho démony. A jenom v jeho jménu bude mít naše napomínání Satana nějakou moc.

Efezským 6:13-18 popisuje duchovní zbroj, kterou nám Bůh dal. Máme pevně stát, opásáni pásem pravdy, s pancířem spravedlnosti, evangeliem pokoje, štítem víry, přilbou spasení, mečem Ducha a s modlitbou v Duchu. Co tato zbroj v duchovním boji představuje? Máme proti Satanovým lžím promlouvat pravdu. Máme pevně stát na pravdě toho, že jsme byli díky Ježíšově oběti prohlášeni za spravedlivé. Máme zvěstovat evangelium nehledě na to, kolik protivenství proti nám stojí. Nemáme kolísat ve víře, bez ohledu na to, jak silně na nás útočí. Naší poslední obranou je jistota našeho spasení, což je jistota, kterou nám nemůže vzít žádná duchovní síla. Naší útočnou zbraní je Slovo Boží, ne naše vlastní názory či pocity. Máme následovat příklad, který nám dal Ježíš, totiž že některá duchovní vítězství přijdou až skrze modlitbu.

Ježíš je nejlepším příkladem duchovního boje. Pozoruj, jak se Ježíš vypořádal se Satanovými útoky, když byl pokoušen na poušti (Matouš 4:1-11). Každému pokušení čelil stejně – slovy „Je psáno.“ Ježíš věděl, že slovo živého Boha je tou nejmocnější zbraní proti ďáblovým pokušením. Pokud sám Ježíš použil Boží slovo, aby odrazil ďáblovy útoky, máme se snad my odvažovat dělat méně?

Krajním příkladem toho, jak se nepouštět do duchovního boje, je sedm synů Skévy. „Nějací potulní židovští zaklínači se pak pokusili vzývat jméno Pána Ježíše nad těmi, kdo měli zlé duchy: „Zaklínáme vás Ježíšem, kterého káže Pavel!“ Tak to dělalo sedm synů židovského vrchního kněze Skévy. Zlý duch jim odpověděl: „Ježíše znám, o Pavlovi vím, ale kdo jste vy?“ A ten člověk, ve kterém byl zlý duch, se na ně vrhl, přemohl je a zbil tak, že z toho domu utekli nazí a zranění“ (Skutky 19:13-16). Sedm Skévových synů používalo Ježíšovo jméno. To ale nestačí. Oněch sedm synů totiž nemělo vztah s Ježíšem, a proto jejich slova postrádala jakoukoliv platnost a autoritu. Tito synové se spoléhali na metodiku. Nespoléhali se na Ježíše jako svého Pána a Spasitele a nezapojili do svého duchovního boje Boží slovo. Výsledkem pak byl výprask a ponížení. Poučme se tedy z jejich špatného příkladu a veďme duchovní boj tak, jak nás to učí Bible.

Závěrem si tedy řekněme, jaké jsou klíče k úspěšnému duchovnímu boji. Za prvé, spoléháme se na Boží moc, ne na svoji. Za druhé, ďábla napomínáme Ježíšovým jménem, ne vlastním. Za třetí, chráníme se plnou Boží zbrojí. Za čtvrté, boj vedeme mečem Ducha – Božím slovem. A nakonec, pamatujme na to, že ačkoliv vedeme duchovní boj proti Satanovi a jeho démonům, ne každý hřích či problém je hned démon, kterého musíme napomenout.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co říká o duchovním boji Bible?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries