settings icon
share icon
Otázka

Co je spasení? Co je křesťanská doktrína o spasení?

Odpověď


Spasení je osvobození z něčeho nebezpečného anebo z utrpení. Spasit je osvobodit anebo ochránit. To slovo v sobě nese myšlenku o vítězství, zdraví anebo ochraně. Někdy používá Bible slova vysvobození anebo zachránění narážejíc na dočasné, fyzické vysvobození, jako například Pavlovo vysvobození z vězení (Filipenským 1:19).

"Spása" se častěji týká věčného duchovního osvobození. Když Pavel řekl Filipenskému dozorci co má dělat aby byl spasen, měl na mysli dozorcův věčný osud (Skutky 16:30-31). Ježíš srovnával být spasen se vsupem do Božího království (Matouš 19:24-25).

Z čeho jsme zachráňeni? Podle křesťanské doktríny o spasení jsme zachráněni z "trestu", t.j. z Božího soudu hříchu (Římanům 5:9; Tesalonickým 5:9). Náš hřích nás oddělil od Boha, a následkem hříchu je smrt (6:23). Biblická spása se týká našeho osvobození z následku hříchu a proto vyžaduje odstranění hříchu.

Kdo dělá spasení? Jedině Bůh může odstranit hřích a osvobodit nás od trestu za hřích (2 Timoteovi 1:9; Títovi 3:5)

Jak Bůh zachraňuje? Podle křesťanské doktríny spásy Bůh nás zachránil skrze Krista (Jan 3:17). Menovitě to byla Ježíšova smrt na kříži a následné vzkříšení - to vykonalo naši spásu (Římanům 5:10; Efezským 1:7). Písmo je jednoznačné že spása je velkorysý, nezasloužený dar Boží (Efezským 2:5,8) a dostupný jedině skrze víru v Ježíše Krista (Skutky 4:12).

Jak my přijímáme spásu? My jsme spaseni vírou. Prvně musíme slyšet evangelium - dobrou zprávu o Ježíšově smrti a vzkříšení (Efezským 1:13). Potom musíme věřit - plně důvěřovat Pánu Ježíši (Římanům 1:16). To zahrnuje pokání, změnu smýšlení o hřlíchu a o Kristu (Skutky 3:19), a vzývání jména Páně (Římanům 10:9-10, 13)

Definice křesťanské doktríny o spáse by byla "Osvobození - z milosti Boží - od věčného trestu za hřích je uděleno těm, kdo vírou přijmou Boží podmínky: pokání a víru v Pána Ježíše". Spása je dostupná jedině v Ježíši (Jan 14:6; Skutky 4:12) a její opatření, záruka a zajištění závisí na samém Bohu.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je spasení? Co je křesťanská doktrína o spasení?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries