settings icon
share icon
Otázka

Co je den Hospodinův?

Odpověď


Výraz "den Páně" obvykle označuje události které se budou konat na konci historie (Izaiáš 7:18-25) a často je úzce spojen s frází "ten den". Jedním klíčem k pochopení těchto frází je poznámka, že vždy jde o časový úsek ve kterém Bůh osobně zasáhne do historie, přímo anebo nepřímo, aby provedl něco konkrétního ze svého plánu.

Většina lidí spojuje den Páně s obdobím nebo dnem, který nastane když Bůh splní co zamýšlel udělat světu a lidstvu. Někteří učenci věří, že den Páně bude delším obdobím než jen jedním dnem - obdobím, kdy bude po celém světě vládnout Kristus než připraví nebe a zem pro věčnost celého lidstva. Jiní učenci věří že den Páně bude událost jedného okamžiku, kdy se Kristus vrátí na zem aby spasil své věrné věřící a aby poslal nevěřící do věčného zatracení.

Fráze "den Hospodinův" je použita ve Starém Zákoně devatenáct krát (Izaiáš 2:12; 13:6, 9; Ezechiel 13:5, 30:3; Joel 1:15, 2:1,11,31; 3:14; Amos 5:18,20; Abdiáš 15; Sofoniáš 1:7,14; Zachariáš 14:1; Malachiáš 4:5) a čtyři krát v Novém Zákoně (Skutky 2:20; 2 Tesalonicenským 2:2; 2 Petrova 3:10). Naráží na to i jiné pasáže (Zjevení 6:17; 16:14).

Starozákonní pasáže zabývající se dnem Páně jsou často ve smyslu něčeho bezprostředního, blízkého, něčeho co máme očekávat: "Kvělte, nebo blízko jest den Hospodinův!" (Izaiáš 13:6); "Nebo blízko jest den, blízko jest, pravím, den Hospodinův" (Ezechiel 30:3); "nechť se třesou všickni obyvatelé této země, nebo přichází den Hospodinův, nebo blízký jest" (Joel 2:1); "Ale více hromad, hromad v údolí posekání; nebo blízký jest den Hospodinův, v údolí posekání" (Joel 3:14); " Umlkni před oblíčejem Panovníka Hospodina, nebo blízký jest den Hospodinův" (Sofoniáš 1:7). Je to proto, že pasáže Starého Zákona referují o dni Hospodinově často jako o blízkém i dalekém vyplnění, jako mnoho ze starozákonních proroctví. Některé starozákonní pasáže mluvící o dni Hospodinově popisují historické soudy které se už v istém smyslu vyplnili (Izaiáš 13:6-22; Ezechiel 30:2-19; Joel 1:15, 3:14; Amos 5:18-20; Sofoniáš 1:14-18), zatímco jiné popisují budoucí soudy ke kterým teprve dojde ke konci věku (Joel 2:30-32; Zechariáš 14:1; Malachiáš 4:1, 5).

Nový Zákon to nazývá dnem "hněvu", dnem "navštívení", a "velikým dnem Boha Všemohoucího" (Zjevení 16:14) a mluví o budoucím vyplnění když Boží hněv bude vylit na nevěřící Izrael (Izaiáš 22; Jeremiáš 30:1-17; Joel 1-2; Amos 5; Sofoniáš 1) a nevěřící svět (Ezechiel 38–39; Zechariáš 14). Písmo ukazuje, že "den Páně" přijde rychle jako zloděj v noci (Sofoniáš 1:14-15; 2 Tessalonicenským 2:2), a proto musí bít křesťané v každé chvíli pozorní a připraveni pro Kristův příchod.

Kromě toho, že to bude den soudu, bude to i den spásy, kdy Bůh osvobodí ostatky Izraele, vyplníc Jeho slib že "všecken Izrael spasen bude" (Římanům 11:26), odpustíc jim jejich hříchy a vrátíc jeho vyvolené lidi do krajiny, kterou On slíbil Abrahamovi (Izaiáš 10:27; Jeremiáš 30:19-31, 40; Micheáš 4; Zechariáš 13). Konečným výsledkem dne Páně bude že " sehnuta bude pýcha člověka, a snížena bude vysokost lidská, ale vyvýšen bude Hospodin sám v ten den," (Izaiáš 2:17). Definitivním nebo posledním naplněním proroctví týkajících se dne Páně bude konec historie, kdy Bůh s jeho báječnou silou potrestá zlo a naplní všechny své sliby.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je den Hospodinův?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries