settings icon
share icon
Otázka

Tady je pár důvodů proč dal Bůh čtyři evangelia místo jen jednoho?

Odpověď


Tady je pár důvodů proč dal Bůh čtyři evangelia místo jen jednoho:

1) Aby dal kompletnější obraz Krista. Zatímco celá Bible je inspirovaná Bohem (2 Timoteovi 3:16), On použil lidské autory s rozdílným pozadím a charakterem aby splnil Jeho záměr skrze jejich psaní. Každý z autorů enangelií měli odlišný účel a při provádění těchto účelů každý zdůrazňoval odlišný aspekt osoby a služby Ježíše Krista.

Matouš psal Židovskému publiku a jeden z jeho cílů byl ukázat z Ježíšova rodokmene naplnění Starozákonních proroctví že On byl dlouho-očekávaným Mesiášem, a tak by se mělo věřit. Matouš kladl důraz na to, že Ježíš je slíbeným Králem, "Davidovým Synem", který měl navždy sednout na trůn Izraele (Matouš 9:27; 21:9).

Marek, Barnabášův bratranec (Kolossenským 4:10), byl očitým svědkem událostí v životě Krista, jako i byl přítelem apostola Petra. Marek psal pro pohanské publikum, co je vyvozováno z toho, že nepsal věci důležité pro Židovské čtenáře (rodokmeny, Kristove spory s židovskými vůdci té doby, časté odkazy na Starý Zákon, atd.) Marek zdůrazňuje Krista jako trpícího Služebníka, Toho kdo nepřišel aby mu sloužili ale aby sloužil a dal Jeho život jako výkupné za mnohé (Marek 10:45).

Lukáš, "milovaný lékař" (Kolossenským 4:14), evangelista a společník apostola Pavla, psal evangelium Lukáše i Skutky apostolů. Lukáš je jediným pohanským autorem Nového Zákona. On byl dlouho příjmán jako pilný mistr historie těmi, kteří používali jeho psaní v rodopisních a historických studiích. Jako historik uváděl, že jeho účelem je psát uspořádaný popis Kristova života založený na zprávách těch, kteří byli očitými svědky (Lukáš 1:1-4). Protože on konkrétně psal pro Teofila, podle všeho pohana vysoké úrovně, jeho evangelium bylo napsáno jako pro pohanské obecenstvo a jeho úmyslem je ukázat, že křesťanská víra je založená na historicky důvěryhodných a ověřitelných událostech. Lukáš často referuje o Kristovi jako o "Synovi Člověka", zdůrazňujíc Jeho lidskost, a sdílí mnoho detailů které nejsou k nalezení v ostatních evangeliích.

Evangelium Janovo, psané apostolem Janem, se od ostatních tří evangelií odlišuje a obsahuje mnoho teologického obsahu ve vztahu k Ježíši Kristu a smyslu víry. Matouš, Marek a Lukáš jsou označovány jako "přehledná evangelia" pro jejich podobný styl a obsah a protože dávají přehled o životě Krista. Janovo evangelium začíná ne Ježíšovým narozením anebo ranou službou ale tím co dělal a byl Syn Člověka předtím než se stal člověkem (Jan 1:14). Janovo evangelium zdůrazňuje Kristovo božství, jak je to vidět v jeho výrazech jako "to Slovo byl Bůh" (Jan 1:1), "Spasitel světa" (Jan 4:42), "Syn Boží" (používano opakovaně), a "Pán a ... Bůh" (Jan 20:28). V evangeliu Jana Ježíš také prohlašuje své božství když několikrát říká "já jsem"; nejpozoruhodnější z těchto prohlášení je Jan 8:58, kde On uvádí že "...Dříve než byl Abraham, já jsem" (porovnejte to s Exodus 3:13-14). Ale Jan také zdůrazňuje skutečnost že Ježíš je člověk který si přeje odhalit chyby náboženské sekty té doby, gnostiků, kteří nevěří že Kristus je člověk. Janovo evangelium říká co je jeho celkovým účelem: "Ježíš ovšem před svými učedníky udělal i mnoho jiných zázraků, které nejsou zapsány v této knize. Ale tyto jsou zapsány, abyste uvěřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste, když budete věřit, měli život v jeho jménu." (Jan 20:30-31).

A tak jsou nám zjeveny čtyři rozdílné a přesto stejně přesné zprávy o Kristu, různé stránky Jeho charakteru a služby. Každá z těchto zpráv je jako jedna z barevných nití v tapiserii tkané dohromady do kompletnějšího obrazu Toho, kdo je nepopsatelný. A ačkoli nikdy plně nepochopíme vše o Ježíši Kristu (Jan 20:30), skrze čtyři evangelia můžeme o Něm vědět dost na to abychom pochopili kdo On je a co On pro nás udělal a abychom měli život skrze víru v Něho.

2) Aby nám umožnil objektivně ověřit jejich pravdivost. Bible od nejstarších dob říká, že soud nemůže rozsoudit spor proti člověku bez svědectví dvou anebo tří svědků (Deuteronomium 19:15). Tak, když máme rozdílné zprávy o osobě a zemní službě Ježíše Krista, nám to umožňuje posoudit přesnost informace o Něm.

Simon Greenleaf, známá a uznávaná autorita v oblasti spolehlivosti důkazů u soudu, zkoumal čtyři evangelia z právního hlediska. Poznamenal, že typ svědeckých výpovědí ze čtyř evangelií - výpovědí které souhlasí, ale každý svědek opomíjí anebo přidává podrobnosti odlišné od druhých svědků - je typický pro spolehlivé, na sobě nezávislé zdroje které mohou být přijaté u soudu jako silný důkaz. Kdyby evangelia obsahovali přesně stejné informace se stejnými detaily, napsané ze stejného úhla pohledu, to by naznačovalo tajnou dohodu, tj. že tam byla doba, kdy se autoři předem sešli aby "urovnali své příběhy" aby udělali jejich psaní věrohodnými. Rozdíly mezi evangeliemi, i na první pohled zdánlivé rozpory v detailech, mluví o nezávislosti jeden na druhém. Tedy nezávislost evangelií, stejných co do informace ale rozdílných v pohledu, v množství detailů, a v tom které události byli zapsány, naznačuje že zápis který máme o Kristově životě a službě jak je představen v evangeliích je reálný a důvěryhodný.

3) Odměnit ty kteří pilně studují. Individuálním studiem každého z evangelií lze získat hodně. Ale ještě více lze získat porovnáváním rozdílných zpráv o konkrétních událostech v Ježíšově službě. Například v Matoušovi 14 nám je daná zpráva o nakrmení 5000 a jak Ježíš chodil po vodě. Matouš 14:22 nám říká že "Potom Ježíš hned své učedníky přinutil, aby nastoupili na loď a jeli napřed na druhou stranu, než rozpustí zástupy." Někdo se může zeptat proč to dělá? V Matoušově zprávě neexsistuje žádný zjevný důvod. Ale když to zkombinujeme s Markem 6, uvidíme že učedníci tehdy přišli zpět z vyhánění démonů a uzdravování lidí pomocí autority kterou jim dal On když je vyslal po dvou. Ale oni se vrátili s "velikými hlavami" - zapoměli své místo a byli pohotoví Ho poučovat (Matouš 14:15). Takže tím, že je posílal tehdy večer aby šli na druhou stranu Galilejského jezera, zjevoval jim dvě věci. Jak zápasili sami s větrem a vlnami do časných ranních hodin (Marek 6:48-50), začali poznávat že 1) ve své vlastní síle nemohou nic (dosáhnout pro Boha) a 2) nic není nemožné když na Něho volají a žijí závislí na Jeho moci. Je mnoho pasáží kde jsou k nalezení podobné "skvosty" - pilným studentům Božího Slova, kteří si udělají čas aby porovnali Písmo s Písmem.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Tady je pár důvodů proč dal Bůh čtyři evangelia místo jen jednoho?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries