settings icon
share icon
Otázka

Co jsou čtyři duchovní zákony?

Odpověď


Čtyři duchovní zákony jsou způsob, jak se podělit o dobrou zvěst o spasení, která se nabízí každému skrze víru v Ježíše Krista. Je to jednoduchý způsob uspořádání důležitých informací z evangelia do čtyř bodů.

První duchovní zákon je: „Bůh tě miluje a má pro tvůj život úžasný plán.” Jan 3:16 nám říká: “Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.” Jan 10:10 nám říká, proč Ježíš přišel: „Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.” Co nás zdržuje od Boží lásky? Co nám brání, abychom měli život v plnosti?

Druhý duchovní zákon je: „Lidstvo je poznamenáno hříchem, a to ho odděluje od Boha. V důsledku toho nedovedeme rozeznat Boží úžasný plán pro náš život.” Římanům 3:23 potvrzuje tuto informaci: „Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy.” Římanům 6:23 hovoří o důsledcích hříchu: „Mzdou hříchu je smrt.” Bůh nás stvořil, abychom měli společenství s Ním. Avšak skrze lidi přišel hřích do světa a ten je oddělil od Boha. Zničili jsme společenství s Ním, které Bůh s námi chtěl mít. Jaké je řešení?

Třetí duchovní zákon je: „Ježíš Kristus je jediná cesta, která je pro nás určena k vykoupení z hříchů. Skrze Ježíše Krista nám mohou být odpuštěny naše hříchy a může být obnoven náš vztah s Bohem”. Římanům 5:8 nám říká: „Bůh však prokazuje svoji lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.” 1. Korintským 15:3-4 nás informuje o tom, co potřebujeme vědět a čemu máme věřit, abychom byli spaseni: „Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem.” Ježíš sám říká, že On je jedinou cestou spasení v Janově evangeliu 14:6: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ Jak mohu přijmout tento úžasný dar spasení?

Čtvrtý duchovní zákon je: „Musíme vložit svou víru v Ježíše Krista jako svého Spasitele, abychom obdrželi dar spasení a poznali Boží úžasný plán pro naše životy.” Jan 1:12 nám to vysvětluje: „Těm pak, kteří Ho přijali a věří v Jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.” Skutky apoštolů 16:31 hovoří jasně: „Věř v Pána Ježíše a budeš spasen.” Milostí tedy jste spaseni skrze víru (Efezským 2:8-9).

Jestli chceš uvěřit v Ježíše Krista jako svého Spasitele, řekni tato slova Bohu. Odříkání této ani jakékoli jiné modlitby tě nespasí. Jedině víra v Ježíše Krista ti může přinést odpuštění hříchů. Tato modlitba je jednoduchý způsob, jak vyjádřit svou víru v Boha a poděkovat Mu za darované odpuštění. „Bože, vím, že jsem zhřešil proti Tobě a zasluhuji potrestání. Ale Ježíš Kristus vzal na sebe trest, který jsem si zasloužil já, abych skrze víru získal odpuštění. Odvracím se od všech svých hříchů a vkládám svou důvěru v Tebe, že mě spasíš. Děkuji Ti za Tvou úžasnou milost a odpuštění. Amen.“

Rozhodli jste se pro Krista po přečtení těchto stránek? Jestliže ano, prosíme, klikněte na tlačítko „Dnes jsem se rozhodl přijmout Ježíše Krista“ dole.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co jsou čtyři duchovní zákony?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries