settings icon
share icon
Otázka

Co je Bible?

Odpověď


Odpověď: Slovo "Bible" pochází z latinských a řeckých slov znamenajících "kniha" - trefné jméno, poněvadž Bible je kniha pro všechny lidi, pro všechny doby. Je to kniha jako žádná jiná, ve třídě samé o sobě.

Bible obsahuje šedesátšest rozdílných knih. Patří mezi ně knihy zákona - jako Leviviticus a Deuteronomium; historické knihy - jako Ezdráš a Skutky; knihy poezie - jako Žalmy a Kazatel; prorocké knihy - jako Izaiáš a Zjevení; biografie - jako Matouš a Jan; a epištoly (formální dopisy) - jako Titovi a Židům.

Autoři

Bibli psalo asi 40 různých lidí v rozpětí asi 1500 let. Autoři byli králi, rybáři, kněží, vládní úředníci, rolníci, pastýři a lékaři. Tato všechna různorodost dělá neuvěřitelnou jednotu, pletouc různé témy dohromady.

Jednota v Bibli je důsledkem té skutečnosti, že má vlastně jednoho Autora - samého Boha. Bible je "vdechnutá Bohem" (2 Timoteovi 3:16). Lidé - autoři psali přesně to, co Bůh chtěl aby psali; a výsledkem je perfektní a svaté Boží Slovo (Žalm 12:6; 2 Petrova 1:21).

Členění

Bible je rozdělena na dvě hlavní části: Starý Zákon a Nový Zákon. Stručně řečeno: Starý Zákon je příběhem národa a Nový Zákon je příběhem Člověka. Národ byl Božím způsobem přinesení Člověka - Ježíše Krista - na svět.

Starý Zákon popisuje založení a zachování Izraelského národa. Bůh slíbil použít Izrael k požehnání celého světa (Genesis 12:2-3). Když Izrael vznikl jako národ, Bůh mu vzbudil rodinu uvnitř toho národa skrze kterou přijde požehnání: rodinu Davida (Žalm 89:3-4). Potom, z Davidovy rodiny byl přislíben Člověk který měl přinést slíbené požehnání (Izaiáš 11:1-10).

Nový Zákon líčí příchod toho slíbeného Člověka. Jeho jméno bylo Ježíš, a On naplnil proroctví Starého Zákona když žil svatý život, zemřel aby se stal Spasitelem, a vstal z mrtvých.

Ústřední postava

Starý Zákon předpovídá Jeho příchod a připravuje půdu pro Jeho příchod na svět. Nový Zákon popisuje Jeho příchod a Jeho dílo - přinést spásu do našeho hříšného světa.

Ježíš je víc než jen historická postava; ve skutečnosti On je víc než jen člověk. On je Bůh v těle, a Jeho příchod byl nejdůležitější událostí v historii světa. Bůh sám se stal člověkem aby nám dal čistý, srozumitelný obraz o tom, kdo On je. Jak Bůh vypadá? On je jako Ježíš; Ježíš je Bůh v lidské podobě (Jan 1:14, 14:9).

Stručné shrnutí

Bůh stvořil člověka a umístil jej v dokonalém prostředí; avšak člověk se Bohu vzbouřil a padl z toho, co s ním mal v úmyslu Bůh. Kvůli hříchu Bůh postavil svět pod kletbu ale hned rozhýbal plán obnoby lidstva a celého svoření k jeho původní slávě.

Jako součást Jeho plánu spásy Bůh povolal Abraháma z Babylonie do Kanánu (2000 let př.Kr.). Bůh slíbyl Abrahámovi, jeho synovi Izákovi, a jeho vnuku Jakobovi (také se jmenoval Izrael) že On požehná svět skrze jejich potomka. Židovská rodina se vystěhovala z Kanána do Egypta, kde se z ní stal národ.

Kolem 1400 po Kristu vedl Bůh potomky Izraele z Egypta pod vedením Mojžíše a dal jim Zaslíbenou Zemi, Kanán, do vlastnictví. Skrze Mojžíše dal Bůh Izraelskému lidu Zákon a učinil s nimi Smlouvu (testament). Pokud by zůstali věrní Bohu a nenásledovaly modlářství okolních národů, byli by prosperovali. Pokud by opustili Boha a následovali modly, pak by Bůh zničil jejich národ.

Asi 400 let později, za vlády Davida a jeho syna Šalamouna, Izrael byl zpavněn v slavné a mocné království. Bůh slíbil Davidovi a Šalamounovi že jejich potomek bude vládnout jako věčný král.

Po panování Šalamouna byl národ Izrael rozdělen. Deset severních kmenů se nazývalo "Izrael", a trvalo asi 200 let před tím než je Bůh soudil pro jejich modlářství. Asýrie vzala Izraele do zajetí asi 721 př.Kr. Dva kmeny na jihu byly nazývány "Juda," a trvaly trochu déle, ale nakonec se obadva od Boha odvrátili. Babylon je zajal okolo 600 roku př.Kr.

Asi 70 let později Bůh milostivě přinesl zbytek zajetých zpátky do jejich země. Hlavní město Jeruzalém bylo obnověno asi 444 př.Kr., a Izrael znovu zřídil národní identitu. Takto končí Starý Zákon.

Nový Zákon začíná asi 400 let později narozením Ježíše Krista v Betlémě. Ježíš byl potomkem slíbeným Abrahamovi a Davidovi, tím kdo splnil Boží plán spasit lidstvo a obnovit stvoření. Ježíš věrně dokončil své dílo - On zemřel za hřích a vstal z mrtvých. Kristova smrt je základem Nové Smlouvy (testamentu) se světem. Každý kdo věří v Ježíše bude spasen z hříchu a bude žít věčně.

Po svém vzkříšení poslal Ježíš své učedníky aby všude hlásali zprávu o Jeho životě a o Jeho moci spasit. Ježíšovy učedníci šli na všechny strany hlásajíc dobré zprávy o Ježíši a spáse. Procestovali Malou Asii, Řecko a celou Římskou Říši. Nový zákon končí předpovědí Ježíšova návratu aby soudil nevěřící svět a osvobodil stvoření z kletby.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je Bible?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries