settings icon
share icon
Otázka

Co je celá zbroj Boží?

Odpověď


Fráze “celá zbroj Boží” pochází z Efezským 6:13-17: “A protož vezměte celé odění Boží, abyste mohli odolati v den zlý, a všecko vykonajíce, státi. Stůjtež tedy, majíce podpásaná bedra svá pravdou, a oblečeni jsouce v pancíř spravedlnosti, A obuté majíce nohy v hotovost k evangelium pokoje, A zvláště pak vezmouce štít víry, kterýmž byste mohli všecky šípy ohnivé nešlechetníka toho uhasiti. Lebku také spasení vezměte, i meč Ducha, jenž jest slovo Boží.”

Efezským 6:12 jasně svědčí, že boj se satanem je duchovní, a proto žádné hmotné zbrane nemůžou být účinně použité proti němu a jeho přisluhovačům. Není nám dán seznam konkrétních taktik, který satan použije. Nicméně pasáž je zcela jasná v tom, že když věrně dodržujeme všechny pokyny, budeme schopni se postavit a budeme mít vítězství bez ohledu na satanovou strategii.

První složkou naši zbroje je Pravda (verš 14). Toto je snadné pochopit, protože satan je nazván jako “otec lži” (Jan 8:44). Podvod je vysoko na seznamu věcí, které Bůh považuje za ohavnosti. “Lživý jazyk” je jednou z věcí, které On popisuje jako “ohavnost” (Přísloví 6:16-17). Proto jsme povzbudzováni abychom se oblekli do pravdy pro naši vlastní posvěcení a vysvobození, a stejně tak pro užitek těch, kterým svědčíme.

Také nám je ve verši 14 řečeno, abychom oblekli pancíř spravedlnosti. Pancíř spravedlnosti chrání životně důležité orgány před ránami, které by byli jinak fatální. Tato spravedlnost není spravedlnost činěna člověkem. Spíše je to Kristova spravedlnost, přičítána Bohu a přijata vírou, která střeží naše srdce před obviňováním a útoky satana a zajisťuje naši nejvnitřnější bytost od jeho útoků.

Verš 15 říká o příprave nohou na duchovní konflikt. Ve vojně někdy nepřítel klade překážky do cesty postupujících vojáků. Myšlenka, abychom se připravili evangeliem míru jako obutím naznačuje co potřebujeme abychom postupovali v satanově teritoriu, vědomi si toho že tam budou léčky, se správou milosti tak nezbytnou pro získávání duší pro Krista. Satan má mnoho překážek položených na cestě aby zabránil propagaci evangélia.

Štít víry, o kterém se píše ve verši 16, dělá satanove setí pochybností o věrnosti Boha a Jeho Slova neúspěšné. Naše víra – které Kristus je “původce a dokonavatel” (Židům 12:2) – je jako zlatý štít, skvostný, spolehlivý a pevný.

Přilba spasení v 17 verši je ochrana pro hlavu, uchovávající kriticky důležitou část těla. Mohli bychom říct, že náš způsob myšlení potřebuje být zachovaný. Hlava je sídlem rozumu, který – když se zmocnil spolehlivého evangelia naděje věčného života, nepřijme falešné doktriny a nedá cestu satanovým pokušením. Nespasený člověk nemá naději že se uchrání od ran falešných doktrin, protože je bez helmy spasení a jeho um je neschopný rozeznat duchovní pravdu a duchovní lež.

Verš 17 interpretuje co znamená meč Ducha – je to Slovo Boží. Zatím co všechy ostatní zložky duchovní zbroji jsou obranní, meč Ducha je jediná útočná zbraň v Božím brnění. Mluví se tu o svátosti a síle Slova Božího. Větší duchovní zbraň je nepředstavitelná. Když byl Ježíš pokoušen na poušti, pokaždé satana odrazil Slovem Božím. Jaké to požehnání, že to stejné Slovo je nám dostupné!

Ve verši 18 nám bylo řečeno abychom se modlili v Duchu (to znamená s myslí Kristovou, s Jeho srdcem a Jeho prioritami) - kromě oblečené plné Boží zbroji. Nemůžeme opomenout modlitbu, protože to je způsob jakým čerpáme duchovní sílu od Boha. Bez modlitby, bez spolehnutí se na Boha, naše úsilí v duchovních válkách je prázdné a marné. Plná zbroj Boží – pravda, spravedlnost, evangelium, víra, spása, Slovo Boží, a modlitba – jsou nástroje, které nám dal Bůh, skrze které můžeme být duchovními vítězi, přemáhajíc satanovy útoky a pokušení.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je celá zbroj Boží?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries