settings icon
share icon
Otázka

Byl Ježíš v době mezi svou smrtí a vzkříšením v pekle?

Odpověď


Byla Ježíšova duše v čase mezi jeho ukřižováním a vzkříšením v pekle? V této otázce panují veliké nejasnosti. Celý koncept vznikl hlavně díky Apoštolskému vyznání víry, kde se říká „…sestoupil do pekel.“ V Bibli je rovněž několik písem, která – podle toho jak jsou přeložena – popisují, že Ježíš byl v „pekle“. Máme-li se touto otázkou zabývat, je důležité nejprve pochopit, co vlastně Bible o „říši“ mrtvých učí.

V hebrejských Písmech je slovo, používané k popisu říše mrtvých, „šeol“ (nebo sheol). Znamená prostě „místo mrtvých“, „záhrobí“ nebo „místo duchů/duší zemřelých“. Novozákonní řečtina má obdobné slovo, „hádes“, které rovněž označuje „místo mrtvých“. Další písma v Novém Zákonu naznačují, že šeol/hádes je dočasné místo, kde jsou drženy duše k očekávanému závěrečnému vzkříšení a soudu. Zjevení 20:11-15 mezi oběma místy jasně rozlišuje. Peklo (ohnivé jezero) je trvalé a konečné místo soudu pro ztracené. Hádes je dočasné místo. Takže odpověď zní ne, Ježíš nesestoupil do „pekla“, protože peklo je věcí budoucnosti, a dá se o něm mluvit až po soudu u velikého bílého trůnu (Zjevení 20:11-15).

Šeol / Hádes je místo, rozdělené na dvě části (Matouš 11:23; 16:18; Lukáš 10:15; 16:23; Skutky 2:27-31), příbytky spasených a ztracených. Místo, kde přebývají spasení, se nazývá „Ráj“ a „Lůno (náručí) Abrahamovo“. Místa přebývání spasených a ztracených jsou oddělena „velikou propastí“ (Lukáš 16:26). Když Ježíš vystoupil do nebe, vzal s sebou obyvatele Ráje, tedy věřící (Efezským 4:8-10). Ta část šeolu / hádu, kde přebývají ztracení, zůstala nezměněna. Všichni, kdo zemřou jako nevěřící, se na to místo odebírají, aby tam vyčkali na nastávající poslední soud. Sestoupil Ježíš do šeolu / hádu? Ano, podle listu Efezským 4:8-10 a 1 Petra 3:18-20 ano.

Určité nejasnosti také vyvstávají kolem podobných pasáží, jako je Žalm 16:10-11, kde se říká: „Nebo nenecháš duše mé v pekle, aniž dopustíš svatému svému viděti porušení. Známou učiníš mi cestu života…“ „Peklo“ není v tomto verši zcela správně přeloženo. Lepší překlad by byl „hrob“ nebo „šeol“. O mnoho let později řekl Ježíš na kříži zloději, který byl ukřižován vedle něj: „dnes budeš se mnou v ráji.“ Ježíšovo tělo bylo v hrobu; jeho duch a duše sestoupily do „Ráje“, místa zvaného šeol / hádes. Ježíš potom vyvedl všechny spravedlivé mrtvé z Ráje a vzal je s sebou do nebe. Bohužel v mnoha překladech Bible nejsou překladatelé důslední (nebo se prostě mýlí) v překládání hebrejských a řeckých slov pro „šeol“, „hádes“ a „peklo“.

Někteří zastávají názor, že Ježíš odešel do „Pekla“ neboli na tu zatracenou stranu místa zvaného šeol / hádes, aby tam dále platil za naše hříchy. Tento názor je ale zcela nebiblický! Byla to smrt Ježíše na kříži a jeho utrpení, které na sebe za nás vzal, které dostatečně zaplatily cenu našeho vykoupení. Byla to jeho krev, která zastoupila naše očištění od hříchu (1 Jan 1:7-9). Když Ježíš visel na kříži, vzal na sebe břímě hříchu celého lidstva. Ve 2. listu Korintským se dozvídáme, že „On (Bůh) toho, který byl bez hříchu (Ježíše), učinil hříchem kvůli nám, abychom se my v něm stali Boží spravedlností“ (2 Kor 5:21). Toto přenesení hříchu (vložení našich hříchů na něj) nám pomůže pochopit Kristův zápas v Getsemanské zahradě, kde se připravoval na to, že na něj měl být na kříži vylit kalich veškerého hříchu.

Když Ježíš na kříži zvolal: „Otče, proč jsi mě opustil?“, byl to okamžik, kdy byl právě kvůli našim hříchům, vylitým na něj, oddělen od svého Otce. Když vydechl naposledy, řekl: „Otče, do tvých rukou svěřuji svého ducha.“ Jeho utrpení namísto nás bylo dokonáno. Jeho duch/duše sestoupil do Ráje, tedy do té části Hádesu, vymezené pro spasené. Ježíš nešel do pekla. Ježíšovo utrpení skončilo v okamžiku jeho smrti. Cena za hřích byla zaplacena. Potom očekával na vzkříšení těla a návrat do slávy při vystoupení do nebe. Sestoupil Ježíš do pekla? Ne. Sestoupil Ježíš na místo zvané šeol / hádes? Ano.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Byl Ježíš v době mezi svou smrtí a vzkříšením v pekle?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries