settings icon
share icon
Otázka

Kdo byli autoři knih Bible?

Odpověď


V samé podstatě, nehledě na autory - lidi, Bible byla napsána Bohem. 2 Timoteovi 3:16 nám říká že Bible byla "vdechnutá" Bohem. Bůh vedl lidi - autory Bible - tak, že oni psali svým vlastním stylem a přece zaznamenávali přesně to, co chtěl Bůh. Bible nebyla Bohem diktovaná, ale byla Ním dokonale usměrňovaná a zcela Ním inspirovaná.

Lidsky řečeno, Bible byla napsaná asi čtyřiceti lidmi s různým pozadím v průběhu 1500 let. Izaiáš byl prorok, Ezdráš byl kněz, Matouš byl výběrčí daní, Jan byl rybář, Pavel šil stany, Mojžíš byl pastýř, Lukáš byl lékař. Přesto že ji psali různí autoři v průběhu 15 staletí, Bible si neodporuje a neobsahuje chyby. Všichni autoři mají jiné perspektivy, ale oni všichni prohlašují toho samého, jediného Boha, a tu samou cestu k spáse - Ježíše Krista (Jan 14:6; Skutky 4:12). Jen málo Biblických knih jmenuje konkrétně svého autora. Tady jsou Biblické knihy spolu s jménem, které je nejvíc předpokládané Biblickými učenci jako autor, a spolu s přibližnou dobou vzniku:

Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium = Mjžíš - 1400 př.Kr.
Jozue = Jozue - 1350 př.Kr.
Kniha Soudců, Rut, 1 Samuelova, 2 Samuelova = Samuel/Nátan/Gád ("Samuel/Nathan/Gad" z angl.) - 1000 - 900 př.Kr.
1 Královská, 2 Královská = Jeremiáš - 600 př.Kr.
1 Paralipomenon, 2 Paralipomenon, Ezdráš, Nehemiáš = Ezdráš - 450 př.Kr.
Ester = Mordechai - 400 př.Kr.
Job = Mojžíš - 1400 př.Kr.
Žalmy= několik různých autorů, nejčastěji Dávid - 1000 - 400 př.Kr.
Přísloví, Kazatel, Píseň Šalamounova= Šalamoun - 900 př.Kr.
Izaiáš = Izaiáš - 700 př.Kr.
Jeremiáš, Pláč Jeremiášův = Jeremiáš - 600 př.Kr.
Ezechiel = Ezechiel - 550 př.Kr.
Daniel = Daniel - 550 př.Kr.
Ozeáš = Ozeáš - 750 př.Kr.
Joel = Joel - 850 př.Kr.
Amos = Amos - 750 př.Kr.
Abdiáš = Abdiáš - 600 př.Kr.
Jonáš = Jonáš - 700 př.Kr.
Micheáš = Micheáš - 700 př.Kr.
Nahum = Nahum - 650 př.Kr.
Abakuk = Abakuk - 600 př.Kr.
Sofoniáš = Sofoniáš - 650 př.Kr.
Aggeus = Aggeus - 520 př.Kr.
Zachariáš = Zachariáš - 500 př.Kr.
Malachiáš = Malachiáš - 430 př.Kr.
Matouš = Matouš - 55 po Kr.
Marek = Jan Marek - 50 po Kr.
Lukáš = Lukáš - 60 po Kr.
Jan = Jan - 90 po Kr.
Skutky = Lukáš - 65 po Kr.
Římanům, 1 Korintským , 2 Korintským, Galatským, Efezským, Filipenským, Kolossenským, 1 Tessalonicenským, 2 Tessalonicenským, 1 Timoteovi, 2 Timoteovi, Titovi, Filemonovi = Pavel - 50-70 po Kr. Židům = autor neznámý, nejčastěji se udává Pavel, Lukáš , Barnabáš anebo Apollos- 65 po Kr.
Jakub = Jakub - 45 po Kr.
1 Petrova, 2 Petrova = Petr - 60 po Kr.
1 Janova, 2 Janova, 3 Janova = Jan - 90 po Kr.
Juda = Juda - 60 po Kr.
Zjevení= Jan - 90 po Kr.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Kdo byli autoři knih Bible?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries