settings icon
share icon
Otázka

Máme strážné anděly?

Odpověď


Matouš 18:10 uvádí "Dejte si pozor, abyste nepohrdali žádným z těchto maličkých. Říkám vám totiž, že jejich andělé v nebesích neustále hledí na tvář mého nebeského Otce." V tomhle kontextu jsou "tito maličkí"

buď věřící anebo to mohou bít i malé děti (verš 3-5). Tohle je klíčová pasáž ohledně andělů strážných. Není pochyb, že andělé strážní pomáhají chránit (Daniel 6:20-23; 2 Královská 6:13-17), sdělují informace(Skutky 7:52-53; Lukáš 1:11-20), provázejí (Matouš 1:20-21; Skutky 8:26), zabezpečují (Genesis 21:17-20; 1 Kings 19:5-7), a prostě slouží věřícím (Židům 1:14).

Otázka je, zdali má svého anděla strážného každý člověk - anebo každy věřící. Ve Starém Zákoně měl Izraelský národ naznačeného archanděla (Michaele) (viz Daniele 10:21; 12:1), ale Písmo nikde neuvádí, že by byl anděl naznačen jednotlivci (andělé byli někdy posláni k jednotlivcům, ale nikde není zmínka o trvalém přidělení). Židé si plně vytvořili víru v anděly strážné v době mezi Starým a Novým Zákonem. Někteří z raních církevních otců věřili, že každý člověk má přiděleného nejenom dobrého anděla, ale také démona. Víra v strážní anděly přetrvává už dlouhou dobu, ale neexistuje pro ni žádný výslovný podklad.

Vraťme se do Matouše 18:10. Slovo "jejich" je v řečtině množné zájmeno a vztahuje se na fakt, že andělé slouží věřícím obecně. Tito andělé jsou zobrazeni jako "ustavičně" hledící na tvář Boha čekajíc jeho příkaz aby pomohli věřícímu když je třeba. Andělé v této pasáži nevypadají že by hlídali ani tak člověka jako pozorovali co Otec v nebi. Zdá se, že aktivní služba či dohled spíše pocházejí od Boha než od andělů, co dává smysl protože Bůh sám je vševědoucí. On vidí každého věřícího v každém okamžiku a jedině On ví, když někdo z nás potřebuje zásah anděla strážného. Protože andělé stále hledí na Jeho tvář, oni jsou Mu k dispozici pomoci jednému z Jeho "maličkých".

Na otázku zda má každý přiděleného anděla strážného není možné najít v Písmu jednoznačnou odpověď. Ale - jak je uvedeno výše, Bůh používá anděly k službě nám. Je biblické říct že On používa anděly jako On používá nás; to neznamená že On potřebuje anděly nebo nás. On nás ani je v žádném případě nepotřebuje ke splnění Jeho cílů, ale prostě volí použít nás a je (Job 4:18; 15:15). Nakonec, jestli máme nebo nemáme přiděleného anděla aby nás chránil, máme ještě větší jistotu od Boha: když jsme Jeho děti skrze víru v Krista, On dělá všechny věci k dobrému (Římanům 8:28-30), a Ježíš Kristus nás nikdy neopustí a nezanechá (Židům 13:5-6). Jestli máme vševědoucího, všemohoucího, milujícího Boha s námi, tak potom co záleží zda nás chrání konečný anděl strážný?

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Máme strážné anděly?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries