settings icon
share icon
Otázka

Co znamená být znovuzrozeným křesťanem?

Odpověď


Co znamená být znovuzrozeným křesťanem? Hlavní pasáž Bible, která odpovídá na tuto otázku, je Jan 3:1 – 21. Pán Ježíš Kristus zde mluví s Nikodémem, prominentním farizejem a členem synedria (řídícího orgánu Židů). Nikodém chtěl Ježíši položit otázku, ale musel za ním přijít v noci.

V rozhovoru s Nikodémem Ježíš vysvětluje: „ Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.“ Nikodém mu odpověděl: „Jak se může člověk narodit, když je už starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit.“ Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu.“ (Jan 3:3-7).

Termín „znovuzrozen“ doslovně znamená „zrozen shůry“. Nikodém měl skutečnou potřebu. Potřeboval změnu srdce – duchovní proměnu. Nové zrození, znovuzrození, je Božím dílem, a věčný život je tedy darován tomu, kdo uvěřil (2. Korintským 5:17; List Titovi 3:5; 1. Janův 2:29; 3:9; 4:7; 5:1-4,18). Jan 1:12-13 naznačuje, že „ znovuzrození“ také obsahuje myšlenku „stát se Božím dítětem“ skrze víru ve jméno Ježíše Krista.

Tady vyvstane logická otázka: „Proč se člověk musí znovuzrodit?“ Apoštol Pavel v listě Efezským 2:1 říká: „I vy jste byli mrtví pro své viny a hříchy.“ V listě Římanům 3:23 apoštol píše:

„Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy.“ Člověk se tedy musí znovuzrodit, aby jeho hříchy byly odpuštěny a mohl mít vztah s Bohem.

Jak se to stane, říká Efezským 2:8-9: „Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.“ Spasený člověk je člověk znovuzrozený, duchovně proměněný, který je již teď Božím dítětem podle nového narození. Víra v Ježíše Krista, toho, který zaplatil dluh za hřích, když zemřel na kříži, je to, co máme na mysli slovem „znovuzrozen“ duchovně. „Kdo je v Kristu, je nové stvoření“ (2. Korintským 5:17a).

Jestli jsi nepřijal Pána Ježíše jako svého Spasitele, můžeš zvážit naléhání Ducha svatého, když mluví k tvému srdci. Musíš se narodit znovu. Pomodlíš se modlitbu pokání a staneš se novým stvořením v Kristu dnes? „Těm pak, kteří Ho přijali a věří v Jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha“ (Jan 1:12-13).

Jestli chceš přijmout Ježíše Krista jako svého Spasitele a být znovuzrozen, můžeš se pomodlit tuto modlitbu. Pamatuj, že pouhým odříkáním téhle ani jiné modlitby nemůžeš být spasen. Spasení od hříchu lze dosáhnout jedině skrze víru v Krista. Tato modlitba je jednoduchý způsob, jak vyjádřit Bohu svou víru v Něj i vděčnost za spasení. „Bože, vím, že jsem zhřešil proti Tobě a zasluhuji potrestání. Ale Ježíš Kristus na sebe vzal trest, který jsem si zasloužil já, abych já skrze víru získal odpuštění. Odvracím se od svého hříchu a vkládám svou důvěru v Tebe, že mě spasíš. Děkuji Ti za Tvou úžasnou milost a odpuštění. Amen.“

Rozhodli jste se pro Krista po přečtení těchto stránek? Jestliže ano, prosíme, klikněte na tlačítko „Dnes jsem se rozhodl přijmout Ježíše Krista“ dole.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co znamená být znovuzrozeným křesťanem?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries