settings icon
share icon
Otázka

Je ještě nějaký život po smrti?

Odpověď


Je po smrti ještě nějaký život? Bible říká: „Člověk narozený z ženy má krátký věk, avšak nepokoje do sytosti. Jako květ vzejde a zvadne, prchá jako stín a neobstojí … Kdyby mohl ožít muž, jenž zemřel ...“ (Jób 14:1-2,14).

Jako Jób, tak i každý z nás si už někdy asi položil tuto otázku. Co přesně se s námi stane po smrti? Přestaneme jednoduše existovat? Je život otáčejícími se dveřmi odchodů a příchodů na svět, abychom dosáhli osobní dokonalosti? Jdou všichni na totéž místo, anebo jdeme každý jinam? Je skutečně nebe a peklo, nebo je to jenom rozpoložení naší mysli?

Bible nám říká, že nejenom existuje život po smrti, ale že věčný život je tak úžasný, že „co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.“ (1. Korintským 2:9). Ježíš Kristus, ztělesněný Bůh, přišel na zem, aby nám daroval věčný život. „Jenže On byl proklán za naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.“ (Izajáš 53:5).

Ježíš na sebe vzal trest, který si každý z nás zasloužil a obětoval svůj život. Za tři dny zvítězil nad smrtí tím, že vstal z hrobu. Zůstal na zemi ještě čtyřicet dnů a tisíce lidí Ho vidělo před tím, než odešel do svého věčného domova v nebesích. Římanům 4:25 říká: „Jenž byl vydán pro naše přestoupení a vzkříšen pro naše ospravedlnění.“

Kristovo vzkříšení je dobře doložená událost. Apoštol Pavel vyzval lidi, ať zkoumají očité svědky, jestli je tato událost pravdivá, a nikdo nebyl schopen vyvrátit tuto skutečnost. Vzkříšení je základní kámen křesťanské víry, neboť Kristus byl vzkříšen z mrtvých. Z toho důvodu my tedy také můžeme mít víru, že budeme vzkříšeni.

Pavel napomínal některé křesťany, kteří tomu nevěřili: „Když se tedy zvěstuje o Kristu, že byl vzkříšen, jak mohou někteří mezi vámi říkat, že není zmrtvýchvstání? Není-li zmrtvýchvstání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus.“ (1. Korintským 15:12-13)

Kristus byl první z obrovského množství těch, kteří budou vzkříšeni. Fyzická smrt přišla skrze jednoho člověka, Adama, kterého potomci jsme i my. Ale všichni, kteří byli adoptováni do Boží rodiny skrze víru v Ježíše Krista, obdrží nový život. (1. Korintským 15:20-22) Bůh, který vzkřísil Ježíše, vzkřísí i nás. (1. Korintským 6:14)

I když nakonec budeme všichni vzkříšeni, ne všichni půjdeme do nebe. Každý člověk musí udělat rozhodnutí v tomto životě, kde chce trávit věčnost. Bible říká, že je nám dáno jednou umřít, a pak přijde soud (Židům 9:27). Ti, kteří byli ospravedlněni, budou věčně žít v nebi, ale nevěřící budou potrestáni věčným trestem v pekle. (Matouš 25:46)

Peklo, tak jako nebe, není jenom forma existence, ale doslova skutečné místo. Je to místo, kde bezbožní lidé budou zakoušet nekonečný Boží hněv. Budou prožívat emocionální, mentální i fyzické utrpení, vědomě budou zakoušet hanbu, lítost a nenávist.

Peklo je popsáno jako bezedná propast (Lukáš 8:31, Zjevení 9:1), ohnivé jezero hořící sírou, kde ve dne i v noci budou lidé trpět navěky (Zjevení 20:10). V pekle bude pláč a skřípání zubů v hlubokém neštěstí a hněvu (Matouš 13:42). Je to místo, kde „červ neumírá a oheň nehasne.“ (Marek 9:48). Bůh si nelibuje ve smrti bezbožníků, ale přeje si, aby se odvrátili od svých bezbožných cest, aby mohli žít (Ezechiel 33:11). Nebude si však vynucovat naše podřízení se; jestli se rozhodneme, že Ho zavrhneme, nemá jinou možnost, než nám dopřát to, co jsme chtěli – život v odloučení od Něho.

Život na zemi je zkouška – příprava na to, co přijde. Pro věřící to bude věčný život v bezprostřední blízkosti Boha. Jak jsme tedy ospravedlněni a uschopněni k tomu, abychom přijali věčný život? Je jenom jediná cesta – skrze víru a důvěru v Božího Syna, Ježíše Krista. Ježíš řekl: „Já jsem vzkříšení I život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky.” (Jan 11:25-26).

Dar věčného života se zdarma nabízí všem, ”Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává.” (Jan 3:36). Po smrti již nebudeme mít příležitost kát se z našich hříchů, protože, když uvidíme Boha tváří v tvář, nebudeme mít jinou možnost, než v Něj uvěřit. On ale chce, abychom k Němu přišli ve víře a v lásce teď. Jestli přijmeme smrt Ježíše Krista jako oběť za náš hřích, kterým je vzpoura proti Bohu, máme zaručený nejenom smysluplný život tady na zemi, ale i věčný život v přítomnosti Kristově.

Jestli chceš přijmout Ježíše Krista jako svého Spasitele, je tady krátká modlitba, kterou se můžeš modlit. Odříkání této ani jakékoli jiné modlitby tě nespasí. Jedině víra v Ježíše Krista ti může přinést odpuštění hříchů. Tato modlitba je jednoduchý způsob, jak vyjádřit svou víru v Boha a poděkovat Mu za darované odpuštění. „Bože, vím, že jsem zhřešil proti Tobě a zasluhuji trest. Ježíš Kristus však vzal na sebe trest, který jsem si zasloužil já, abych skrze víru získal odpuštění. Odvracím se od svého hříchu a vkládám svou důvěru v Tebe, že mě spasíš. Děkuji Ti za Tvou úžasnou milost a odpuštění. Amen.“

Rozhodli jste se pro Krista po přečtení těchto stránek? Jestliže ano, prosíme, klikněte na tlačítko „Dnes jsem se rozhodl přijmout Ježíše Krista“ dole.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Je ještě nějaký život po smrti?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries