settings icon
share icon
Otázka

Jak mohu zdolat hřích v křesťanském životě?

Odpověď


Bible hovoří o následujících zdrojích, které jsou nám k dispozici, abychom dovedli překonat svoji hříšnost:

(1) Svatý Duch – jeden z darů, které nám (své církvi) Bůh dal, abychom vítězili v křesťanském životě nad hříchem, je Svatý Duch. Bůh staví proti sobě skutky těla a ovoce Ducha v listě Galatským 5:16-25. V této pasáži jsme vyzváni, abychom kráčeli podle Ducha. Všichni věřící již mají dar Svatého Ducha, ale tato pasáž nám říká, že musíme kráčet v Duchu a svěřit mu vedení. Toto znamená rozhodnout se a poslouchat hlas Svatého Ducha v našem životě namísto následování těla.

Rozdíl, který může Svatý Duch způsobit v životě věřícího, je vidět na Petrově životě, který před tím, než byl naplněn Svatým Duchem, třikrát zapřel Ježíše, a pak, když obdržel Ducha Svatého, byl odhodlán následovat Krista až na smrt. Když byl naplněn Duchem Svatým, hovořil otevřeně a mocně k Židům na svatodušní svátky o Spasiteli.

Kráčet v Duchu je možné tak, že se nebudeme snažit „ztišit v sobě hlas Ducha Svatého („uhasit Ducha“), jak se říká v 1. Tesalonickým 5:19, ale budeme se usilovat být naplněni Duchem Svatým (Efezským 5:18-21). Jak můžeme být naplněni Duchem Svatým? Nejprve je to věcí Boží vůle tak, jak tomu bylo ve Starém Zákoně. On si vyvolil jednotlivce a konkrétní příležitosti ve Starém zákoně, kdy naplnil Duchem toho, koho si vybral, ke splnění úkolu, který mu určil (Genesis 41:38; Exodus 31:3; Numeri 24:2; 1. Samuelova 10:10; atd.) Věřím, že jsou důkazy v Efezským 5:18-21 a Koloským 3:16 o tom, že důsledek tohoto naplnění se projevuje podobně u všech. To nás přivádí k dalšímu zdroji.

(2) Boží Slovo, Bible – 2. Timoteovi 3:16-17 hovoří, že Bůh nám dal své Slovo, aby nás vystrojil pro všechny dobré skutky. Učí nás, jak žít a čemu věřit, zjevuje nám pravdu, a když jdeme nesprávnou cestou, pomáhá nám vrátit se zpět na správnou cestu a udržet se na ní. Také list Židům 4:12 říká, že toto Slovo je živé a mocné, aby proniklo k našim srdcím a vykořenilo i ty nejhlubší problémy, které my jako lidé nedokážeme zdolat. Žalmista píše o moci, kterou má toto Slovo v Žalmu 119:9, 11,105 a jinde. Jozuovi bylo řečeno, že klíčem jeho úspěchu proti nepříteli (analogie našich zápasů je nezapomínat na tento zdroj, ale rozjímat o něm dnem i nocí, aby dovedl podle něho žít. On se toho držel, i když z vojenského hlediska to často nedávalo smysl, a to bylo klíčem k vítězství v bitvě o zaslíbenou zem.

Tento zdroj i my často zanedbáváme, nepřipisujeme mu dostatečný význam. Splníme si povinnost tím, že si Bibli vezmeme do církve anebo si přečteme denně jednu kapitolu, ale nedaří se pamatovat si přečtené, rozjímat o tom a hledat aplikace pro náš život, vyznávat hříchy, které nám byly zjeveny a oslavovat Boha za dary, které nám byly darovány. Často dochází k anorexii anebo bulimii co se týče Bible. Buď čerpáme jenom tolik, abychom přežili duchovně ze Slova, když jdeme do církve (ale nikdy ne dost, abychom byli zdrávi a činorodí), nebo čteme hodně z Písma, už o tom nestihneme přemýšlet tak, abychom tyto živiny absorbovali pro náš duchovní život.

Je důležité uvědomit si, že jestli jste nezačali studovat Boží Slovo pravidelně každý den s plnohodnotným výsledkem, jestli jste se nesnažili pamatovat si části, kterými Svatý Duch působí na vaše srdce, pak je na čase s tím začít. Taktéž doporučuji psát si deník (buď na počítači, nebo do sešitu). Zvykněte si na to, že nezanecháte studium Slova bez toho, abyste si zapsali, co jste dnes z něj získali. Já si často zapisuji modlitby, v kterých prosím Boha, aby mi pomohl změnit se v oblastech, na které mi poukázal při čtení Jeho Slova. Bible je nástroj, který Duch používá v našich životech i v životech jiných lidí (Efezským 6:17), podstatná a hlavní složka výzbroje, kterou nám Bůh dává pro naše duchovní zápasy (Efezským 6:12-18).

(3) Modlitba – to je další podstatný zdroj, který nám Bůh dal. Opět jde o zdroj, o kterém křesťané rádi mnoho vyprávějí, ale málo jej využívají. Máme modlitební chvilky, ztišení atd., ale nevyužíváme je tak, jak to vidíme u prvních křesťanů (Skutky 3:1; 4:31; 6:4; 13:1-3, atd). Pavel opakovaně připomíná, jak se za všechny modlí, jak jim slouží. Ani když jsme sami, nevyužíváme tuto možnost. Bůh nám ale dal úžasná zaslíbení ohledně modlitby (Matouš 7:7-11; Lukáš 18:1-8; Jan 6:23-27; 1. Janův 5:14-15, atd). A Pavel se k tomu vrací ještě v pasáži o duchovním boji (Efezským 6:18).

Jak je to důležité? Když se znovu vrátíme k Petrovi a ke Kristovým slovům v Getsemanské zahradě před tím, než ho Petr zapřel, tak vidíme, že Ježíš se modlí a Petr spí. Ježíš jej budí a říká: „Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé“ (Matouš 26:41). My, tak jako Petr, chceme dělat to, co je správné, ale nenalézáme sílu. Potřebujeme Boží napomenutí, abychom hledali, klepali, prosili… a On nám dá sílu, kterou potřebujeme (Matouš 7:7n). Musíme ovšem o tomto zdroji nejenom mluvit, ale také jej používat.

Netvrdím, že modlitba je kouzlo. Není. Bůh je ale úžasný. Modlitbou jednoduše uznáváme svoji omezenost a Boží nevyčerpatelnou moc. Obracíme se na Něj s prosbou o sílu, abychom konali to, co On od nás chce (ne to, co chceme MY) (1. Janův 5:14-14).

(4) Církev – tento zdroj je také jedním z těch, které máme sklon ignorovat. Když Ježíš vyslal své učedníky, vyslal je ve dvojicích (Matouš 10:1). Když čteme o misijních cestách ve Skutcích, jdou ve skupinkách, ve dvou nebo více. Ježíš řekl, že když se dva nebo tři sejdou v Jeho jménu, On je uprostřed (Matouš 18:20). On přikazuje, abychom neopouštěli společná shromáždění, jako mají ve zvyku někteří, ale abychom je využívali ke vzájemnému povzbuzování v lásce a v dobrých skutcích (Židům 10:24-24). On nám říká, abychom vyznávali své poklesky před druhými (Jakub 5:16). V mudroslovné literatuře Starého zákona se píše, že tak jako se železo brousí železem, tak i člověk brousí tvář svého bližního (Přísloví 27:17). „A nit trojitá se nepřetrhne“ (Kazatel 4:11-12).

Někteří moji známí našli bratry a setry v Kristu, s nimiž se sdílejí (telefonicky nebo osobně) o tom, jak se jim daří kráčet v křesťanském životě, jak zápasí atd. a podporují se vzájemně modlitbami a zpovědí podle Božího slova ve svých vztazích. Někdy se změna dostaví rychle.

Někdy, v jiných oblastech, přichází pomaleji. Ale Bůh zaslíbil, že když budeme využívat Jeho zdroje, On POŠLE změnu do našich životů. Vytrvejte ve vědomí, že On je věrný ve svých zaslíbeních!

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Jak mohu zdolat hřích v křesťanském životě?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries