Co je plán spasení?Otázka: Co je plán spasení?

Odpověď:
Máš hlad? Ne fyzický, ale toužíš ve svém životě po něčem víc? Je něco hluboko v tobě, co nedovede být uspokojeno? Jestli ano, Ježíš je ta cesta! Ježíš řekl: „Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.” (Jan 6:35).

Jsi zmaten? Zdá se ti, že se nedaří najít cestu nebo smysl života? Vypadá to, jako kdyby někdo vypnul světlo a ty nedovedeš najít vypínač? Jestliže ano, Ježíš je ta cesta! Ježíš prohlásil: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“ (Jan 8:12).

Cítíš někdy, že ti život uniká? Vyzkoušel jsi množství dveří, jen abys zjistil, že to, co je za nimi, je prázdné a nesmyslné? Hledáš vchod do plného života? Jestliže ano, Ježíš je ta cesta! Ježíš říká: „Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu.“ (Jan 10:9).

Jsi zklamán jinými lidmi? Máš povrchní a prázdné vztahy? Zdá se ti, že každý tě chce jenom využít? Jestli ano, Ježíš je ta cesta! Ježíš řekl: „Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položil svůj život za ovce. Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne.“ (Jan 10:11;14)

Přemýšlíš, co bude po tomto životě? Máš už dost vší honby za věcmi, které se kazí a rezavějí? Pochybuješ někdy, jestli život má vůbec smysl? Chceš žít i po smrti? Jestli ano, Ježíš je ta cesta! Ježíš řekl: „Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.“ (Jan 11:25-26).

Co je ta cesta? Co je pravda? Co je život? Ježíš odpovídá: „Já jsem ta cesta i pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne.“ (Jan 14:6).

Hlad, který cítíš, je duchovní hlad, a nasytit se můžeš jedině v Ježíši. Ježíš je jediný, který dovede rozptýlit temnotu. Ježíš je branou ke spokojenému životu. Ježíš je přítel i pastýř, kterého hledáš. Ježíš je život – na tomto světě i na jiném. Ježíš je cestou spasení.

Příčina tvého hladu, pocitu, že se ztrácíš v temnotách, neschopnosti najít smysl života – příčina všech těchto pocitů je odloučení od Boha. Bible nám říká, že my všichni jsme zhřešili a jsme odloučeni od Boha (Kazatel 7:20; Římanům 3:23). Prázdnota, kterou ve svém srdci cítíš, je Boží nepřítomnost ve tvém životě. Byli jsme stvořeni, abychom žili ve společenství s Ním. Pro náš hřích jsme byli odloučeni a nemáme tento vztah. Co je ještě horší, než být kvůli hříchu navěky oddělen od Boha? (Římanům 6:23; Jan 3: 36).

Jak vyřešit tento problém? Ježíš je ta cesta! Ježíš vzal náš hřích na sebe (2. Korintským 5:21). Ježíš zemřel místo nás (Římanům 5:8), vzal na sebe trest, který jsme zasluhovali my. Po třech dnech Ježíš vstal z mrtvých, zvítězil nad hříchem a nad smrtí (Římanům 6:4-5). Proč to udělal? Ježíš sám odpověděl na tuto otázku: „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí svůj život za své přátele.“ (Jan 15:13) Ježíš zemřel, abychom my mohli žít. Jestli vložíme svou víru v Ježíše, uvěříme v Jeho smrt jako platbu za naše hříchy, všechny naše hříchy budou odpuštěny a smazány. Pak bude náš duchovní hlad utišen. Světlo se nám znovu rozsvítí. Budeme mít přístup k životu, který nás bude uspokojovat. Poznáme našeho skutečného, nejlepšího přítele a dobrého pastýře. Budeme si jisti, že máme život i po smrti – vzkříšení v nebesích pro věčnost s Ježíšem!

„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jan 3:16)

Rozhodli jste se pro Krista po přečtení těchto stránek? Jestliže ano, prosíme, klikněte na tlačítko „Dnes jsem se rozhodl přijmout Ježíše Krista“ dole.Návrat na českou Domovskou stránkuCo je plán spasení?