settings icon
share icon
Otázka

Je mormónismus sekta? Co mormóni věří?

Odpověď


Náboženství Mormonů (mormonismus), jehož přívrženci jsou známi jako Mormoni a Svatí posledních dnů, bylo založeno pěd méně než 200 roky Joseph-em Smith-em. On prohlásil, že dostal osobní zjevení od Boha Otce a Ježíše Krista, kdo mu řekl že církve a jejich vyznání jsou ohavnost. Joseph Smith se pak pustil do založení úplně nové cirkve, která se prohlašuje za "jedinou pravdivou církev na světě". Problémem mormonismu je že popírá, mění a zvětšuje Bibli. Křesťané nemají důvod si myslet, že Bible není pravdivá a postačující. Chcete-li opravdu věřit a důvěřovat Bohu, to znamená věřit v Jeho Slovo; a celé Písmo je inspirováno Bohem, co znamená že přišlo od Něho (2 Timoteovi 3:16).

Mormoni věří, že ve skutečnosti jsou čtyři prameny bohem vdechnutých slov, ne jen jeden:

1) Bible - "pokud je přeložena správně". Ne vždy je jasné, které verše jsou považovány za nesprávně přeložené.

2) Kniha Mormonů, která byla "přeložena" Smith-em a publikována v roce 1830. Smith prohlásil, že to je "nejsprávnější kniha" na Světe a že člověk, který následuje její předpisy "víc než kterékoli jiné knihy", může přijít blíže k Bohu.

3) Doktríny a Úmluvy, obsahující zbírku moderních zjevení týkajících se "Církvi Ježíše Krista tak jak byla obnovena."

4) Drahocenná perla, která je považována Mormony za "objasnění" doktrin a učení, která byla ztracena z Bible a připájí její vlastní informaci o stvoření Světa.

Co se týče Boha, mormoni věří následující: nebyl vždy Nejvyšší Bytí ve vesmíru, ale toto postavení nabyl díky čestnému životu a úpornému úsilí. Věří, že Bůh Otec má "tělo z masa a kostí tak hmatatelné jak člověk." I když moderní mormonskí lídři upustili od toho, Brigham Young myslel že Adam byl ve skutečnosti Bůh a otec Ježíše Krista. Křesťané na rozdíl vědí o Bohu tohle: je jenom jediný skutečný Bůh (Deuteronomium 6:4; Izaiáš 43:10; 44:6-8), on vždy byl a bude (Deuteronomium 33:27; Žalm 90:20; 1 Timoteovi 1:17), a On nebyl stvořen, ale je Tvůrce (Genesis 1; Žalm 24:1; Izaiáš 37:16). On je dokonalý a nik jiný mu není rovný (Žalm 86:8; Izaiáš 40:25). Bůh Otec není člověk, ani nikdy nebyl (Numeri 23:19; 1 Samuelova 15:29; Ozeáš 11:9). On je Duch (Jan 4:24), a Duch není učiněn z masa a kostí (Lukáš 14:39).

Mormoni věří, že v posmrtném životě je několik úrovní anebo království: nebeské království, pozemské království, království nespasených a vnější temnota. Kde lidstvo skončí, závisí od toho co věří a dělá v tomto životě. Na rozdíl Bible nám říká, že po smrti půjdeme do nebe nebo do pekla v závislosti od toho, jestli věříme nebo nevěříme v Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele. My jako věřící když jsme mimo tělo, to znamená že sme s Pánem (2 Corinthians 5:6-8). Nevěřící jsou posláni do pekla nebo na místo smrti (Lukáš 16:22-23). Když Ježíš přijde podruhé, dostaneme nová těla (1 Korintským 15:50-54). Pro věřící tu bude nové nebe a nová země (20:11-15). Není žádná druhá šance vykoupení po smrti (Židům 9:27).

Mormonští vůdcové učili, že Ježíšovo vtělení bylo výsledkem fyzického vztahu mezi Bohem a Marií. Mormoni věří že Ježíš je Bůh, ale že kterýkoli člověk se také může stát Bohem. Mormonismus učí že spása může být zasloužena kombinací víry a dobrých skutků. Křesťané naopak vždy učili že nikto nemůže dosáhnout postavení Boha - jedině on je svatý (1 Samuelova 2:2). Můžeme jen být učiněni svatými v Božích očích skrze víru v Něho (1 Korintským 1:2). Ježíš je Božím jednorozeným synem (Jan 3:16), je jediným vůbec kto žil bez hříchu, bez viny, a teď má nejvyšší čestné místo v nebi (Židům 7:26). Ježíš a Bůh jsou v podstatě jedno, Ježíš byl jako jediný, který existoval již před jeho fyzickým narozením (Jan 1:1-8; 8-56). Ježíš nám dal sebe jako oběť, Bůh ho vzkřísil z mrtvých, a jednou každý uzná že Ježíš Kristus je Pán (Filipenským 2:6-11). Ježíš nám říká, že je nemožné dostat se do nebe díky naši práci, a že je to možné jedině skrze víru v Něho (Matouš 19:26). My všichni zasloužíme věčný trest za naše hříchy, ale Boží nekonečná láska a milost nám dovolila vyhnout se mu. "Nebo odplata za hřích jest smrt, ale milost Boží život věčný v Kristu Ježíši, Pánu našem." (Římanům 6:23)

Nepochybně je jen jedna cesta kterou se dá získat spásu, a to je poznat Boha a Jeho Syna, Ježíše (Jan 17:3), jde o víru a ne skutky (Římanům 1:17; 3:28). Tento dárek můžeme přijmout bez ohledu na to, kdo jsme nebo co jsme udělali (Římanům 3:22). "A neníť v žádném jiném spasení; neboť není jiného jména pod nebem daného lidem, skrze kteréž bychom mohli spaseni býti." (Skutky 4:12)

Ačkoli jsou mormoni obvykle přátelští, láskyplní a milí, oni jsou oklamáni falešným náboženstvím, které zkresluje Boží povahu, Osobu Ježíše Krista a podstatu spásy.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Je mormónismus sekta? Co mormóni věří?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries