Co je modlitba hříšníka?Otázka: Co je modlitba hříšníka?

Odpověď:
Modlitba hříšníka je modlitba, kterou se člověk modlí k Bohu, když pochopí, že je hříšníkem a potřebuje Spasitele. Odříkání modlitby hříšníka samo o sobě nezmůže nic. Modlitba hříšníka má účinek jedině, když v ní upřímně vyjádříme, co víme, co chápeme a čemu věříme s ohledem na naši hříšnost a potřeby spasení.

Prvním aspektem modlitby hříšníka je pochopení, že všichni jsme hříšníky. Římanům 3:10 říká: ”Jak je psáno: Nikdo není spravedlivý, není ani jeden”. Bible jasně říká, že všichni jsme zhřešili. Všichni jsme hříšníci a potřebujeme slitování a odpuštění od Boha (Titovi 3:5-7). Za náš hřích si zasloužíme věčný trest (Matouš 25:46). Modlitba hříšníka je úpěnlivá prosba o milost místo odsouzení. Je to prosba o slitování místo hněvu.

Druhým aspektem modlitby hříšníka je poznání, co Bůh způsobil, aby nás zachránil z naší ztracené a hříšné situace. Bůh na sebe vzal tělo a stal se člověkem v osobě Ježíše Krista (Jan 1:1,14). Ježíš učil pravdu o Bohu a žil dokonalý a spravedlivý život bez hříchu (Jan 8:46; 2. Korintským 5:21). Ježíš zemřel na kříži místo nás, vzal na sebe trest, který jsme zasloužili my (Římanům 5:8). Ježíš vstal z mrtvých na důkaz svého vítězství nad hříchem, smrtí a nad peklem (Koloským 2:15; 1. Korintským kapitola 15). Díky tomu všemu nám mohou být odpuštěny hříchy a můžeme získat věčný život v nebesích, pokud uvěříme v Ježíše Krista. Musíme jedině věřit, že On zemřel místo nás a vstal z mrtvých (Římanům 10:9-10). Spaseni můžeme být jedině díky milosti, jedině vírou v Ježíše Krista. List Efezským 2:8-9 říká: „Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to dar Boží”.

Modlit se modlitbu hříšníka je způsob, jak povědět Bohu, že spoléháš na Ježíše Krista jako na svého Spasitele. Neexistují žádná „magická” slova, která přivolají spasení. Jedině skrze víru v Ježíšovu smrt a vzkříšení můžeme být spaseni. Jestli rozumíš tomu, že jsi hříšník a potřebuješ spasení skrze Ježíše Krista, je tady modlitba, kterou můžeš říct Bohu: „Bože, vím, že jsem hříšník. Vím, že si zasluhuji nést důsledky svého hříchu. Věřím však v Ježíše Krista jako svého Spasitele. Věřím, že Jeho smrt a vzkříšení mi přináší odpuštění. Věřím v Ježíše a jedině Ježíš je můj osobní Pán a Spasitel. Děkuji Ti, Pane, za spasení a odpuštění! Amen.”

Rozhodli jste se pro Krista po přečtení těchto stránek? Jestliže ano, prosíme, klikněte na tlačítko „Dnes jsem se rozhodl přijmout Ježíše Krista“ dole.Návrat na českou Domovskou stránkuCo je modlitba hříšníka?