Kdo je křesťanem?Otázka: Kdo je křesťanem?

Odpověď:
Websterův slovník definuje křesťana jako „osobu vyznávající víru v Ježíše Krista anebo náboženství založeno na Ježíšově učení“. To je sice dobré východisko pro pochopení toho, kdo je křesťan, je to však nedostačující definice z hlediska Bible.

Slovo křesťan se vyskytuje v Novém zákoně třikrát (Skutky 11:26; Skutky 26:28; 1. Petrův 4:16). Následovníci Ježíše Krista byli prvně nazváni „křesťany“ (latinsky: discipuli Christiani) v Antiochii (Skutky 11:26) pro jejich chování, skutky a řeči, kterými se podobali Kristu. Původně bylo toto označení používáno nevěřícími lidmi v Antiochii téměř jako nadávka nebo pro zesměšnění křesťanů. Doslovně to znamená „být na straně Kristově“ nebo „patřící Kristovi“ nebo „následující Krista“, což je podobné definici z Websterova slovníku.

Žel v průběhu dějin slovo „křesťan“ ztratilo valnou část své vážnosti a často je jím označen člověk, který je zbožný nebo vyznává vysoké morální kvality, místo skutečně znovuzrozeného následovníka Ježíše Krista. Mnoho lidí, kteří nevěří a nedůvěřují Ježíši Kristu, se považují za křesťany jenom proto, že chodí do kostela, nebo proto, že žijí v „křesťanské zemi“. Ale chodit do kostela, sloužit lidem, kteří jsou na tom hůř než vy, anebo být prostě dobrým člověkem, z vás ještě nedělá křesťana. Jistý evangelista jednou řekl: „Chození do kostela z nikoho neudělá křesťana, stejně jako chození do garáže z nikoho neudělá auto“. Být členem církve, pravidelně navštěvovat bohoslužby a dávat dary na činnost církve z vás neudělá křesťana.

Bible nás učí, že dobré skutky nám nepomohou, abychom se stali přijatelnými pro Boha. List Titovi 3:5 říká, že „On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha Svatého“. Křesťanem je tedy ten, kdo byl Bohem znovuzrozen (Jan 3:3; 3:7; 1. Petrův 3:23) a vložil svou víru a důvěru v Ježíše Krista. Efezským 2:8 nám říkají, že: „Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to dar Boží”. Skutečný křesťan je ten, kdo činí pokání ze svých hříchů a vloží svou víru a důvěru jedině v Ježíše Krista. Víra skutečného křesťana není v následování nějakého náboženství, anebo souboru morálních principů, nebo seznamu, co se smí a nesmí dělat.

Skutečný křesťan je ten, kdo vložil svou víru a důvěru v Ježíše Krista a v skutečnost, že On zemřel na kříži, aby splatil dluh za náš hřích a vstal z mrtvých třetího dne, aby získal vítězství nad smrtí a daroval věčný život všem, kdo v Něj věří. Jan 1:12 nám říká: „Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi”. Skutečný křesťan je i skutečným Božím dítětem, součástí skutečné Boží rodiny a tím, kdo obdržel nový život v Kristu. Znakem skutečného křesťana je láska k jiným a poslušnost Božímu Slovu (1. Janův 2:4; 1. Janův 2:10).

Rozhodli jste se pro Krista po přečtení těchto stránek? Jestliže ano, prosíme, klikněte na tlačítko „Dnes jsem se rozhodl přijmout Ježíše Krista“ dole.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránkuKdo je křesťanem?