settings icon
share icon
Otázka

Je Ježíš jedinou cestou do nebe?

Odpověď


Víš jistě, že máš věčný život a že po smrti půjdeš do nebe? Bůh si přeje, abys měl tuto jistotu! Bible říká: „Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život.“ (1. list Janův 5:13). Představte si, že byste se teď setkali s Bohem a On se vás zeptal: „Proč bych tě měl vpustit do nebe?“ Co byste na to odpověděli? Možná byste nevěděli, co odpovědět. Co potřebujete vědět, je, že Bůh nás miluje a postaral se o to, abychom si mohli být jisti tím, kde strávíme věčnost. Bible to formuluje následovně: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jan 3:16).

Nejdříve musíme porozumět problému, který nám zabraňuje vstoupit do nebe. Je to naše hříšná přirozenost, která nám brání vstoupit do nebe. Jsme hříšní od přirozenosti, ale i svou vlastní svobodnou volbou. „Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy.“ (Římanům 3:23). Nemůžeme se sami spasit. „Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.“ (Efezským 2:8-9). Zasluhovali jsme si smrt a peklo. Neboť „mzdou hříchu je smrt.“ (Římanům 6:23).

Bůh je svatý a spravedlivý a hřích musí potrestat. Avšak On nás miluje a postaral se o odpuštění našich hříchů. Ježíš řekl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne.“ (Jan 14:6). Ježíš za nás zemřel na kříži.: „Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu.“ (1. Petrův 3:18). Ježíš byl vzkříšen z mrtvých: “Byl vydán pro naše přestoupení a vzkříšen pro naše ospravedlnění.“ (Římanům 4:25).

Vraťme se teď k původní otázce – „Jak si mohu být jist, že po smrti půjdu do nebe?“ Odpověď zní: Uvěř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen (Skutky 16:31). „Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.“ (Jan 1:12). Můžeš obdržet věčný život zcela ZDARMA. „Darem Boží milosti je věčný život, v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ (Římanům 6:23). Můžeš tady a teď žít plný a smysluplný život. Ježíš řekl: „Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti“ (Jan 10:10). Věčnost můžete strávit v nebesích s Ježíšem, neboť On zaslíbil: „A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.“ (Jan 14:3).

Jestli chceš přijmout Ježíše Krista jako svého Spasitele a získat odpuštění od Boha, je tu modlitba, kterou se můžeš modlit. Odříkání této ani jakékoli jiné modlitby tě nespasí. Jedině víra v Ježíše Krista ti může přinést odpuštění hříchů. Tato modlitba je jednoduchý způsob, jak vyjádřit svou víru v Boha a poděkovat mu za darované odpuštění. „Bože, vím, že jsem zhřešil proti tobě a zasluhuji trest. Ježíš Kristus však vzal na sebe trest, který jsem si zasloužil já, abych skrze víru získal odpuštění. Odvracím se od svého hříchu a vkládám svou důvěru v Tebe, že mě spasíš. Děkuji Ti za Tvou úžasnou milost a odpuštění. Amen.“

Rozhodli jste se pro Krista po přečtení těchto stránek? Jestliže ano, prosíme, klikněte na tlačítko „Dnes jsem se rozhodl přijmout Ježíše Krista“ dole.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Je Ježíš jedinou cestou do nebe?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries