settings icon
share icon
Otázka

Kdo je Ježíš Kristus?

Odpověď


Kdo je Ježíš Kristus? Narozdíl od otázky: “Existuje Bůh?”, jen málo lidí zpochybňuje, jestli existoval Ježíš Kristus. Obecně se uznává, že Ježíš byl skutečným člověkem, který chodil po zemi před 2000 lety. Diskuse začíná, když dojde na otázku Ježíšovy totožnosti. Téměř každé velké náboženství učí, že Ježíš byl prorok, dobrý učitel nebo zbožný muž. Problém je, že Bible tvrdí, že Ježíš byl nekonečně víc než prorok, učitel nebo zbožný muž.

C.S.Lewis ve své knize K jádru křesťanství píše: „Snažím se, aby co nejméně lidí vyslovovalo větu, kterou tak často lidé opakují o Ježíši Kristu: "Jsem připraven uznat Ježíše jako velikého učitele mravnosti, ale nepřijímám jeho nárok, že je zároveň Bohem." Tak tuto větu nikdy nemáme vyslovit. Muž, který by byl obyčejným člověkem a říkal by věci, které říkal Ježíš, by nebyl velikým učitelem morálky. Byl by buď náměsíčný snílek – na úrovni někoho, kdo by o sobě tvrdil, že je vařeným vejcem – anebo by to byl už jen ďábel z pekla. Musíte se rozhodnout. Buď tento člověk byl a je Synem Božím, anebo šílencem, anebo ještě něčím horším ... Můžete jej odepsat jako blázna, můžete jej poplivat i zabít jako démona; anebo taky padnout před ním na kolena a nazvat jej Pánem a Bohem. Odpusťme si ale jakékoli banální nesmysly o velikém člověku. Neměl to v úmyslu.”

Za koho se tedy prohlašoval Ježíš? Co o Něm hovoří Bible? Nejdříve se podívejme na Ježíšova slova v evangeliu Janově 10:30: „Já a můj Otec jsme jedno.” Na první pohled se nám nemusí zdát, že Ježíš se tady vyhlašuje za Boha. Všimněme si ale reakci Židů na tento výrok: „Nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání: jsi člověk a tvrdíš, že jsi Bůh” (Jan 10:33). Židé pochopili Ježíšův výrok jako nárok, že je Bůh. V následujících verších Ježíš Židy nepřesvědčuje například tím, že by řekl: ”Já nejsem Bůh.” To naznačuje, že Ježíš skutečně chce říct, že je Bohem, když říká „Já a Otec jsme jedno”. (Jan 10:33). Jan 8:58 je další příklad. Ježíš říká: „Amen, amen, pravím vám, dříve než se Abraham narodil, já jsem.” A reakce Židů je opět taková, že berou kamení a chtějí Ježíše kamenovat. Ježíš definuje svou totožnost jako “Já jsem”, co je přímou narážkou na Boží starozákonní jméno (Exodus 3:14). Proč by Židé chtěli Ježíše kamenovat, kdyby neřekl něco, o čem oni byli přesvědčeni, že je to rouhání, jmenovitě, že o sobě tvrdil, že je Bůh?

Jan 1:1 říká, že „to Slovo bylo Bůh”. Jan 1:14 hovoří, že „Slovo se stalo tělem”. Z toho jasně vyplývá, že Ježíš je vtěleným Bohem. Tomáš, učedník, říká svému Mistru: „Můj Pán a můj Bůh” (Jan 20:28). Ježíš jej neopravuje. Apoštol Pavel jej popisuje jako: „...Velikého Boha a Spasitele Ježíše Krista” (Titovi 2:13). Apoštol Petr říká rovněž: „...náš Bůh a Spasitel, Ježíš Kristus” (2. Petrův 1:1). Bůh Otec je svědkem Ježíšovy pravé identity: „O Synovi však: Tvůj trůn, Bože, je na věky věků a žezlo práva je žezlem tvého království.” Starý zákon prorokuje o Ježíši Kristu a oznamuje Jeho božství: Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán Syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: Podivuhodný Rádce, Mocný Bůh, Otec věčnosti, Kníže pokoje.

Jak už napsal C.S.Lewis – věřit v Ježíše jako velikého učitele není volba. Ježíš jasně a nepopiratelně vyhlašoval, že je Bůh. Jestli nebyl, pak byl lhářem a nemůže tedy být ani prorokem, dobrým učitelem nebo zbožným mužem. Při pokusech zlehčit Ježíšova slova moderní „učenci” říkají, že „skutečný historický Ježíš” nevyslovil množství výroků, které mu Bible připisuje. Kdo ale jsme my, že chceme protiřečit Božímu slovu ohledně toho, co Ježíš řekl nebo neřekl? Jak může nějaký „učenec” 2000 let po Ježíši lépe vědět, co On řekl nebo neřekl, jako ti, co s Ježíšem žili, sloužili Mu a dali se Jím vyučovat (Jan 14:26)?

Proč je otázka skutečné Ježíšovy totožnosti tak důležitá? Proč záleží na tom, jestli Ježíš je, nebo není Bůh? Nejdůležitějším důvodem je, že kdyby nebyl Bůh, Jeho smrt by nepostačovala na splacení trestu za naše hříchy a za hříchy celého světa (1. Janovův 2:2). Jedině Bůh mohl zaplatit tak nekonečný dluh. Ježíš musel být člověkem, aby mohl za nás zemřít. Spasení je dosažitelné jedině skrze víru v Ježíše Krista. Protože byl Bůh, mohl být tou jedinou cestou ke spasení. Protože byl Bůh, mohl prohlásit: ”Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne.” (Jan 14:6).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Kdo je Ježíš Kristus?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries