settings icon
share icon
Otázka

Co to znamená, že Ježíš je Boží beránek?

Odpověď


Když je Ježíš nazýván beránkem Božím v Janovi 1:29 a v Janovi 1:36, hovoří se o něm jako o dokonalé a definitivní oběti za hřích. Abychom pochopili, co Kristus dělal a kým byl, musíme začít ve Starém zákoně, který obsahuje proroctví týkající se příchodu Krista a jeho oběti za hřích (Izaiáš 53:10). Ve skutečnosti celý obětní systém, zavedený Bohem ve Starém zákoně, připravil půdu pro příchod Ježíše Krista, který je dokonalou obětí, jakou jen Bůh mohl dát, aby odčinil hříchy svého lidu (Římanům 8:3; Židům 10).

Obětování beránků hrálo velmi důležitou roli v židovském náboženském životě a obětním systému. Když Jan Křtitel zvolal: "Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa" (Jan 1:29), tak Židé, kteří ho zaslechli, si to možná spojili s některou z důležitých obětí. V čase svátku Pesach, který byl blízko, padla možná první myšlenka na velikonočního beránka. Svátek Pesach je jeden z hlavních židovských svátků a oslava vysvobození Izraelitů z otroctví v Egyptě. Ve skutečnosti zabití velikonočního beránka a použití jeho krve k označení veřejí domů (Exodus 12:11-13) je výstižným předobrazem Kristova usmiřujícího díla na kříži. Ti, pro které zemřel, jsou přikryti jeho krví, která je chrání před andělem (duchem) smrti.

Jiná důležitá věc, týkající se beránků, byla každodenní oběť v chrámu v Jeruzalémě. Každé ráno a každý večer byl obětován v chrámu beránek za hříchy lidí (Exodus 29:38-42). Tyto každodenní oběti, stejně jako všechny ostatní, měly předznamenat dokonalou a konečnou Kristovu oběť na kříži. Ve skutečnosti čas Ježíšovy smrti na kříži odpovídá době večerní oběti v chrámě. Židé v té době byli seznámeni se starozákonními proroky Jeremiášem a Izaiášem, kteří předpovídali příchod jednoho, který měl být obětován ("jako beránek k zabití veden byl" - Jeremiáš 11:19; Izaiáš 53:7) a jehož utrpení a oběť měla zajistit vykoupení Izraele. Samozřejmě, ta osoba nebyla nikým jiným, než Ježíšem Kristem, beránkem Božím.

Zatímco představa obětního systému může pro nás dnes vypadat divně, idea placení nebo odškodnění je pro nás lehce pochopitelná. My víme, že odplatou za hřích je smrt (Římanům 6:23) a že hřích nás odděluje od Boha. Také víme, že Bible učí, že my všichni jsme hříšní a nikdo z nás není spravedlivý před Bohem (Římanům 3:23). V důsledku našeho hříchu jsme odděleni od Boha, a stojíme před ním vinni. Proto jedinou nadějí je, že nám Bůh připravil cestu, abychom s ním byli smířeni, což udělal, když poslal Ježíše, Syna Božího, zemřít na kříži. Kristus zemřel, aby nás očistil od hříchu a aby zaplatil trest za hříchy všech, kteří v něho věří.

Skrze Ježíšovu smrt na kříži, která je dokonalou Boží obětí za hřích, a skrze jeho vzkříšení tři dny potom, nyní můžeme mít věčný život, když v to uvěříme. Skutečnost, že sám Bůh poskytl dar, který odčinil naše hříchy, je hlavní částí úžasné dobré zprávy - evangelia, které je tak jasně prohlášeno v 1. Petrově 1:18-21: "Víte přece, že jste ze svého marného životního způsobu předaného od otců nebyli vykoupeni pomíjejícími věcmi, totiž stříbrem nebo zlatem, ale drahou krví Krista jakožto beránka bez úhony a poskvrny. Ten byl vybrán předem, před založením světa, ale zjeven byl až v těchto posledních časech pro vás, kteří skrze něj věříte v Boha, jenž ho vzkřísil z mrtvých a dal mu slávu, aby tak vaše víra a naděje směřovala k Bohu."

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co to znamená, že Ježíš je Boží beránek?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries