Co to znamená, že Ježíš je Boží Beránek?Otázka: Co to znamená, že Ježíš je Boží Beránek?

Odpověď:
Když je Ježíš nazýván Beránkem Božím v Janovi 1:29 a Janovi 1:36 hovoří se o Něm jako o nadokonalé a definitivní oběti za hřích. Abychom pochopili kdo byl Kristus a co udělal, musíme začít ve Starém Záoně, který obsahuje proroctví týkající se příchodu Krista - "oběti za hřích" (Izaiáš 53:10). Ve skutečnosti celý obětný systém zavedený Bohem ve Starém Zákoně připravil půdu pro příchod Ježíše Krista, který je dokonalou obětí jakou jen Bůh mohl dát aby odčinil hříchy Svého lidu (Římanům 8:3; Židům 10).

Obětování beránků hrálo velmi důležitou roi v židovském náboženském životě a obětním systému. Když Jan Křtitel nazval Ježíše "Beránek Boží, kterýž snímá hřích světa " (Jan 1:29), Židé kteří to počuli si možná hned pomysleli na kterýkoli z pár důležitých obětí. V čase svátku Pesach, který byl blízko, první myšlenka možná byla o obětování Velikonočního beránka. Svátek Pesach byl jeden z hlavních Židovských svátků a oslava na památku Božího vysvobození Izraelitů z otroctví v Egyptě. Ve skutečnosti zabití Velikonočného beránka a použití krve na označení veřejí domů (Exodus 12:11-13) je výborný obraz Kristovy usmiřující práce na kříži. Ti, pro které zemřel, jsou přikriti Jeho krví, chráníc nás od anděla (ducha) smrti.

Jiná důležitá oběť týkající se beránků byla každodenní oběť v chrámu v Jeruzalémě. Každé ráno a každý večer byl obětován v chrámu beránek za hříchy lidí (Exodus 29:38-42). Tyto každodenní oběti, jako i všechny ostatní, byli prostě aby nasměřovali lidi k dokonalé oběti Krista na kříži. Ve skutečnosti čas Ježíšově smrti na kříži odpovídá době večerní oběti udělané v chrámě. Židé v té doby museli být seznámeni se starozákonními proroky Jeremiášem a Izaiášem, kteří předpovídali příchod Jedného, kdo měl být přinesen "jako beránek k zabití veden byl" (Jeremiáš 11:19; Izaiáš 53:7) a koho utrpení a oběť měla zajistit vykoupení Izraele. Samozřejmě, ta osoba nebola nik jiný než Ježíš Kristus, "Beránek Boží".

Zatímco představa obětního systému může pro nás dnes vypadat divně, idea placení nebo odškodnění je pro nás lehce pochopitelná. My víme, že odplata za hřích je smrt (Římanům 6:23) a že náš hřích nás odděluje od Boha. Také víme že Bible učí že my všichní jsme hříšní a nikdo z nás není spravedlivý před Bohem (Římanům 3:23). Důsledkem našeho hříchu jsme odděleni od Boha, a stojíme před Ním vinní. Proto jediná nadeje kterou můžeme mít je kdyby nám připravil cestu pro nás abychom byli smíření s Ním, a to je co On udělal - když poslal svého Syna Ježíše Krista zemřít na kříži. Kristus zemřel aby očistil od hříchu, aby zaplatil trest za hříchy všem kteří v Něho věří.

Přes Jeho smrt na kříži - co je Boží dokonalá oběť za hřích - a Jeho vzkříšení tři dny potom my teď můžeme mít věčný život, když věříme v Něho. Skutečnost že sám Bůh poskytl dar, který odčiní naše hříchy, je částí úžasné dobré zprávy evangélia, které je tak jasně prohlášeno v 1 Petrové 1:18-21: "Víte přece, že jste ze svého marného životního způsobu předaného od otců nebyli vykoupeni pomíjejícími věcmi, totiž stříbrem nebo zlatem, ale drahou krví Krista jakožto beránka bez úhony a poskvrny. Ten byl vybrán předem, před založením světa, ale zjeven byl až v těchto posledních časech pro vás, kteří skrze něj věříte v Boha, jenž ho vzkřísil z mrtvých a dal mu slávu, aby tak vaše víra a naděje směřovala k Bohu."Návrat na českou Domovskou stránkuCo to znamená, že Ježíš je Boží Beránek?