settings icon
share icon
Otázka

Co je druhý příchod Ježíše Krista?

Odpověď


Druhý příchod Ježíše Krista je nadějí pro všechny, kdo věří, že Bůh má vládu nade vším a že je věrný ke svým příslibům a proroctvím. Při svém prvním příchodu přišel Ježíš na zem jako nemluvně v Betlémských jesličkách, přesně podle proroctví. Svým narozením, životem, službou, smrtí a vzkříšením naplnil Ježíš mnoho proroctví. Přesto ještě některá proroctví o Mesiáši nebyla naplněna. Druhý příchod Ježíše Krista bude jeho návrat, kdy se Kristus vrátí, aby naplnil zbývající proroctví. Při svém prvním příchodu byl Ježíš služebník, který trpěl. Při svém druhém příchodu bude Ježíš král, který vítězí. Při prvním příchodu Ježíš přišel za těch nejskromnějších okolností. Při druhém příchodu přijde Ježíš s nebeskou armádou po boku.

Starozákonní proroci tyto dva příchody nerozlišovali. To lze vidět v takových písmech, jako jsou například Izaiáš 7:14; 9:6-7 a Zachariáš 14:4. Výsledkem těchto proroctví, která zdánlivě mluví o dvou různých lidech, bylo to, že se mnozí židovští badatelé domnívali, že jedny mluví o trpícím Mesiáši a druhé Mesiáši – přemožiteli. Nedokázali pochopit, že obě úlohy naplní jeden Mesiáš. Ježíš naplnil úlohu trpícího služebníka (Izaiáš 53), a to při svém prvním příchodu. Vysvoboditelem Izraele a králem se Ježíš stane při svém druhém příchodu. Zachariáš 12:10 a Zjevení 1:7, které popisují druhý příchod, poukazují na Ježíše, který byl probodnut. Izrael a celý svět budou truchlit kvůli tomu, že nepřijali Mesiáše při jeho prvním příchodu.

Poté, co Ježíš vystoupil do nebe, zvěstovali andělé apoštolům: „Co tu stojíte a hledíte k nebi, Galilejci? Tento Ježíš, který od vás byl vzat do nebe, se vrátí právě tak, jak jste ho viděli odcházet“ (Skutky 1:11). Zachariáš 14:4 označuje za místo druhého příchodu Olivovou horu. Matouš 24:30 říká: „Tehdy se na nebi objeví znamení Syna člověka a tehdy budou všechna pokolení země kvílet a spatří Syna člověka přicházet na nebeských oblacích s velikou slávou a mocí.“ Titus 2:13 mluví o druhém příchodu jako o „slavném příchodu“.

O druhém příchodu se podrobně mluví ve Zjevení 19:11-16, „Uviděl jsem otevřené nebe, a hle, bílý kůň, a ten, který na něm seděl, se jmenoval Věrný a Pravý, jenž spravedlivě soudí i bojuje. Jeho oči byly jako plamen ohně, na hlavě měl množství korun a měl napsané jméno, které nezná nikdo kromě něj. Byl oblečen rouchem nasáklým krví a jeho jméno je Slovo Boží. Za ním jela nebeská vojska na bílých koních, oblečená bílým a čistým kmentem. Z jeho úst vycházel ostrý meč, aby jím bil národy. On sám je bude pást železnou holí; a on sám bude šlapat vinný lis planoucího hněvu Všemohoucího Boha. Na svém rouchu a na boku má napsané jméno: KRÁL KRÁLŮ A PÁN PÁNŮ.“

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je druhý příchod Ježíše Krista?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries