settings icon
share icon
Otázka

Co je Desatero?

Odpověď


Deset přikázání je deset záakonů v Bibli, které dal Bůh Izraelskému národu krátce poté, co je vyvedl z Egypta. Deset přikázání jsou v podstatě souhrnem 613 přikázání obsažených ve Starém Zákoně. Prní čtyři přikázání se zabývají našim vztahem s Bohem. Ostatích šest přikázání řeší naše vzájemné vztahy. Deset Přikázání je zaznamenáno v Bibli, v Exodu 20:1-17 a Deuteronomium 5:6-21, a zní:

1) "Nebudeš míti bohů jiných přede mnou." Tenhle příkaz je proti uctívání nějakého boha - kromě jediného pravého Boha. Všichni ostatní bohové jsou falešní bohové.

2) "Neučiníš sobě rytiny, ani jakého podobenství těch věcí, kteréž jsou na nebi svrchu, ani těch, kteréž na zemi dole, ani těch, kteréž u vodách pod zemí. Nebudeš se jim klaněti, ani jich ctíti. Nebo já jsem Hospodin Bůh tvůj, Bůh silný, horlivý, navštěvující nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteříž nenávidí mne, A činící milosrdenství nad tisíci těmi, kteříž mne milují, a ostříhají přikázaní mých." Tento příkaz je proti modlám, které si dělají lidé aby jimi representovali Boha. Není obraz, udělaný člověkem, co by mohl výstižně zobrazit Boha. Udělat modlu, která reprezentuje Boha je to samé jako klanět se falešnému bohu.

3) "Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo; neboť nenechá bez pomsty Hospodin toho, kdož by bral jméno jeho nadarmo." To je příkaz proti marnému brání jména Páně. Nemáme brát Boží jméno na lehkou váhu. Máme ukázat úctu k Bohu tím, že ho spomínáme s úctou a počestnými způsoby.

4) "Pomni na den sobotní, abys jej světil. Šest dní pracovati budeš, a dělati všeliké dílo své; Ale dne sedmého odpočinutí jest Hospodina Boha tvého. Nebudeš dělati žádného díla, ty i syn tvůj i dcera tvá, služebník tvůj i děvka tvá, hovado tvé i příchozí, kterýž jest v branách tvých. Nebo v šesti dnech učinil Hospodin nebe a zemi, moře a všecko, což v nich jest, a odpočinul dne sedmého; protož požehnal Hospodin dne sobotního, a posvětil ho." Jedná se o příkaz, který klade stranou Sabat (sobota, poslední den týdne) jako den odpočinku vyhrazený pro Pána.

5) "Cti otce svého i matku svou, ať se prodlejí dnové tvoji na zemi, kterouž Hospodin Bůh tvůj dá tobě." Tenhle příkaz je o tom, abychom vždy dobře zacházeli s rodiči, s úctou a respektem.

6) "Nezabiješ" - zákon proti úkladné vraaždě jiného člověka.

7) "Nesesmilníš" - zákaz mít sexuální vztah s někým jiným než manželem.

8) "Nepokradeš" - zákaz bez dovolení vzít neco někoho jiného.

9) "Nepromluvíš proti bližnímu svému křivého svědectví." - zákaz svědčit proti někomu jinému falešně. Je to příkaz proti lhaní.

10) "Nepožádáš domu bližního svého, aniž požádáš manželky bližního svého, ani služebníka jeho, ani děvky jeho, ani vola jeho, ani osla jeho, ani cožkoli jest bližního tvého." Tento příkaz zakazuje toužit po nečem, co není daného člověka. Prahnout po něčem může vést k porušení jednoho z přikázání výše uvedených: vraždy, cizoložství a krádež. Pokud je dělat něco špatně, je špatná i touha udělat to něco. Mnoho lidí se mylně dívá na Desatero jako na něco, co když se dodržuje, zajistí po smrti vstup do nebe.

Ale paradoxně záměrem Desatera je přinutit lidi aby si uvědomili, že nemohou dodržovat Zákony dokonale (Římanům 7:7-11) a teda potřebují Boží shovívavost a milost. Navzdory tvrzení o bohatém mladíkovi v Matouši 19:16, nikdo nemůže dokonale dodržovat Desatero (Kazatel 7:20). Desatero ukazuje, že jsme všichni zhřešili (Římanům 3:23) a proto potřebujeme Boží shovívavost a milosrdenství, dosažitelné jen skrze víru v Ježíše Krista.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je Desatero?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries