Miluje Bůh každého, nebo jen křesťany?


Otázka: Miluje Bůh každého, nebo jen křesťany?

Odpověď:
Existuje mínění, podle kterého Bůh miluje každého na světě (Jan 3:16; 1 Janova 2:2; Římanům 5:8). Tato láska je nepodmíněná - je založená jenom na faktu, že Bůh je Bůh lásky (1 Janova 4:8, 16). Boží láska k celému lidstvu fakticky vede k tomu, že Bůh ukazuje Jeho shovívavost v tom, že netrestá lidi hned po tom co spáchají hřích (Římanům 3:23; 6:23). Boží láska k světu se projevuje tak, že Bůh dává lidem příležitost k pokání (2 Petrova 3:9). Avšak Boží láska k světu neznamená že Bůh ignouje hřích. Bůh je také Bohem spravedlnosti (2 Tesaloničanům 1:6). Hřích nemůže zústat navždy nepotrestán (Římanům 3:25-26).

Největší akt lásky ve vesmíru je popsán v Římanům 5:8, "Dokazujeť pak Bůh lásky své k nám; nebo když jsme ještě hříšníci byli, Kristus umřel za nás." Kdokoli ignoruje Boží lásku, kdo odmítá Krista jako Spasitele, kdo popírá Spasitele který ho vykoupil (2 Petrova 2:1), ten bude předmětem Božího hněvu na věčnost (Římanům 1:18), a ne Jeho lásky (Římanům 6:23). Bůh miluje každého bezvýhradně; ukazuje Jeho shovívavost ke všem tím, že ho (člověka) neničí kvůli hříchu hned. Ve stejné době, Bůh má svou jedinou "smlouvu lásky" pro ty, kteří uvěří v Ježíše Krista a Jeho spásu. Jedině ty, kteří věří v Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele, budou na věky zakoušet Boží lásku.

Miluje Bůh každého? Ano. Miluje Bůh křesťany víc než nekřesťany? Ne. Miluje Bůh křesťany jinak jako nekřesťany? Ano. Bůh miluje každého stejně v tom smyslu, že je milosrdný ke všem. Bůh miluje jen křesťany v tom smyslu, že jedině oni mají Jeho přízeň a shovívavost a příslib Jeho věčné lásky v něbi. Nepodmíněná láska, kterou má Bůh ke každému by měla vypůsobit v nás víru v Něho, přijetí s vděkou tu velkou podmíněnou lásku kterou nám On dává pro všechny, kteří přijali Ježíše jako Spasitele.

English
Návrat na českou Domovskou stránku
Miluje Bůh každého, nebo jen křesťany?

Zjistěte, jak ...

Strávit věčnost s BohemPřijměte odpuštění od Boha